Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizuje MPC od 15. 10. 2009. Navštívte stránky MPC o projekte Profesijný a ...

Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho školstva

Špecifickými cieľmi projektu sú: modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, implementácia vybraných ...

Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove Kód ITMS: 26120130025 Operačný program: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ...

English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na ...

E-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania Aktivity projektu: Vytváranie úloh ...