Nezaradené

Tenis do škôl

Základné informácie o projekte:

https://www.stz.sk/tenis-do-skol

Chcete sa zapojiť do projektu T e n i s   d o    š k ô l ?

          Na túto otázku si naša škola  odpovedala na jar v roku 2008, keď sme spolu s 22 školami vkročili do pilotného projektu Slovenského tenisového zväzu pre základné školy

https://www.stz.sk/soubory/tenis_skoly_pilotne.pdf .  Mgr. Renáta Vlčková a Mgr. Ivan Jurkovič absolvovali v Národnom tenisovom centre tri dni plné školení, metodiky a cvičení, ktoré podporujú u žiakov vzťah k tenisovej rakete. Vtedy sme sa stretli zoči-voči a spríjemnili si deň aj rozhovorom s Dominikou Cibulkovou, ktorá nám poskytla foto a rozhovor do časopisu Záškolák. 29.4.2008 sme v školskej telocvični urobili inštruktáž pre 8 ďalších našich učiteľov, na ktorej sme predviedli cvičenia a metodiku, ktorú sme si osvojili počas pobytu v Národnom tenisovom centre.

Dnes, keď je v projekte zapojených už 397 škôl, si môžeme povedať, že sme boli medzi prvými, ktorí spolupracovali s Mgr. Rudolfom Horváthom , reprezentačným trénerom mládeže https://www.stz.sk/soubory/tds_skolyvprojekte_za.pdf . S plastovými raketami a mäkkými loptičkami sa začína a neskôr sa pokračuje tenisovými raketami a žltými tenisovými loptičkami. Kruhy, tyče, kužele, lavičky a iné pomôcky nám pomáhajú a stali sa neodmysliteľnou súčasťou pri výučbe tenisu. V pár metrov vzdialenom tenisovom klube (vznikol v r. 1997), môžu naši žiaci pokračovať v ďalšom napredovaní a rozvíjaní vzťahu k tomuto športu. A aj tak robia….

Testovanie piatakov

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.