Nezaradené

Školský mliečny program EÚ

Školský mliečny program Európskej únie nie je len o mlieku. Je o mlieku, jogurte, syre, cmare a ostatných lahodných mliečnych výrobkoch dôležitých pre správnu výživu a vyváženú stravu. Zároveň je o tebe a tom, čo ti prospieva: o dobrom stravovaní, udržaní sa v dobrej kondícii a o zdraví.

Mlieko a mliečne výrobky ti dodajú silu v každodennom živote, pretože sú plné vápnika, vitamínov, minerálov a iných výživných látok potrebných pre tvoje telo. Prezri si našu internetovú stránku a dozvieš sa viac o výživnej „sile“ mlieka a otestuješ si svoje vedomosti o mlieku a mliečnych výrobkoch.

Máte u vás v škole mliečnu fontánu? Môžeš si dať jogurt alebo mlieko počas školského obeda? Vedel si, že takmer všade pomáha Európsky školský mliečny program tvojej škole, aby ti mohla ponúknuť tieto a iné mliečne výrobky? Aj ovocie a zelenina sú dôležité pre udržanie si zdravia, takže EÚ by pre teba chcela v škole zabezpečiť bezplatné ovocie a zeleninu prostredníctvom navrhnutého Európskeho školského programu podpory konzumácie ovocia.

Viac o projekte – “Školský mliečny program” nájdete tu.

Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského knihovníctva) – štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou IASL (International Asociacion of School Librarienship) v r. 1999. Pripomína sa každý štvrtý októbrový pondelok.

Prostredníctvom web-stránky IASL je možné získať aktuálny materiál pre príslušný kalendárny rok a koordinovať aj niektoré aktivity.

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Navštívte stránky projektu Európskeho dňa jazykov tu

Infovek

Navštívte stránky projektu Infovek tu

Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

Výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách pozostáva z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné a psychické predpoklady a sociálne zázemie. Základné a stredné školy sú zodpovedné aj za formovanie harmonických sociálnych bytostí, pripravených na zaradenie sa do pracovného života stimulujúc ich vlastnú snahu o budúce efektívne využitie svojich schopností pre rozvoj spoločnosti.

Súčasná spoločnosť, ovplyvnená technologickým pokrokom a rozvojom informačných a komunikačných technológií, kladie na absolventov všetkých stupňov vzdelávania oveľa vyššie nároky ako  v minulosti. Vzdelávanie musí odrážať spoločenské potreby a požiadavky trhu. Rezort školstva sa momentálne zameriava na budovanie znalostnej ekonomiky prípravou globálne konkurencieschopných absolventov všetkých stupňov vzdelávania.

Počas uplynulých 14 rokov rezort školstva spustil a realizoval množstvo projektov zameraných na modernizáciu školstva. Medzi hlavné ciele modernizácie patrí:

  • premena tradičného vzdelávanias dôrazom na encyklopedické znalosti a memorovacie schopnosti na výchovno-vzdelávací proces, zameraný na aktívne učenie sa a rozvoj tvorivých zručností žiakov
  • zmena obsahu vzdelávania (zníženie počtu nepotrebných a nefunkčných informácií a ich nahradenie poznatkami potrebnými pre život)
  • zmena prípravy učiteľov (tvorba podmienok pre motiváciu a neustále vzdelávanie učiteľov)
  • zmena metód výchovy (budovanie dôvery medzi učiteľom a žiakom)
  • rozvoj počítačovej a informačnej gramotnosti žiakov a učiteľov
  • budovanie hardvérovej infraštruktúry(školy boli vybavené počítačmi, notebookmi, interaktívnymi tabuľami, bezpečným internetovým pripojením s centralizovaným prístupom na internet a platformou pre Maturity on-line…)
  • bezdrôtové internetové pripojenie pre základné a stredné školy, skvalitnenie a zrýchlenie informačno-komunikačných zechnológií, webový priestor a doménové služby pre každú lokalitu a s tým súvisiace vzdelávanie učiteľov
  • prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahuv Dátovom centre rezortu školstva
  • Centrálny informačný portál rezortu školstva iEDU (rezortná komunikačná infraštruktúra pre komunikáciu a sprístupňovanie údajov medzi jednotlivými školami)
  • intenzívna digitalizácia učebného obsahu (multimediálne spracované poznatky k témam všeobecno-vzdelávacích predmetov v slovenskom aj anglickom jazyku, ktoré sa vzťahujú na príslušnú úroveň slovenského vzdelávacieho systému základných a stredných škôl, vrátane gymnázií)

Počas boja s hospodárskou krízou je nevyhnutné sústrediť sa na znalostnú ekonomiku a prípravu globálne konkurencieschopných budúcich generácií. Preto má ministerstvo v pláne aj ďalšie národné projekty, ktoré vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie využijú financie na digitalizáciu učiva, zapojenie aktívnych učiteľov do prípravy digitálneho učiva a zároveň umožnia vybaviť školy modernými digitálnymi pomôckami.

Pozrite si stránky digitálneho vzdelávania tu