Hygienické pravidlá v čase prerušenia vyučovania

Škola oznamuje, že:

  •  vyučovanie je naďalej povinné pre všetkých žiakov školy sa zachováva prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa základnej školy
  • súčasne vytvárame možnosť prezenčného vzdelávania všetkých žiakov základnej školy, ktorí nemajú reálny prístup k dištančnému vzdelávaniu, alebo si charakter ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (ŠVVP) vyžaduje zachovanie individualizovanej podpory v prezenčnej forme vzdelávania. Rozvrhy prezenčného vzdelávania pre túto skupinu žiakov sú k dispozícii na webovom priestore školy, ktoré sú prístupné cez odkaz na hornej lište „rozvrhy“.
  • prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať podľa doteraz platných rozvrhov hodín
  • rozvrhy dištančného vzdelávania žiakov druhého stupňa sú rovnako k dispozícii na webovom priestore školy, ktoré sú prístupné cez odkaz na hornej lište „rozvrhy“.
  • dištančné vzdelávanie žiakov bude prebiehať v zmysle redukovaného obsahu vzdelávania rozdeleného na hlavné vzdelávacie oblasti (Jazyk a komunikácia • Matematika a práca s informáciami • Človek a spoločnosť • Človek a príroda) a komplementárne vzdelávacie oblasti (Človek a hodnoty • Človek a svet práce • Umenie a kultúra • Zdravie a pohyb) s prevahou indikatívnej záťaže na predmety hlavnej vzdelávacej oblasti.
  • vyučujúci majú pokyn zameriavať sa predovšetkým na sprístupňovanie základného učiva žiakom, potrebnej diagnostike a tiež fixácii osvojených poznatkov a zručností. Neodporúča sa učiteľom zadávať žiakom príliš veľa domácich úloh a zadaní.
  • vyučovací proces dištančného vzdelávania bude prebiehať podľa časovo vymedzených rozvrhov na jednotlivé dni (žiadame týmto rodičov, aby pravidelne kontrolovali svoje deti, aby sa vo vlastnom záujme povinne tohto vzdelávania zúčastňovali)
  • škola je materiálne pripravená veľmi dobre na to, aby každý učiteľ viedol online formu vyučovania, teda s využitím predovšetkým nástrojov Google Meet, skype a  Zoom. Okrem tejto priamej formy komunikácie so žiakmi, budú vyučujúci využívať na vzdelávanie nástroje Edupage, SmartBooks a Bez kriedy.
  • Školský klub detí bude naďalej fungovať v zabehnutom režime s ukončením dennej činnosti o 15.00 hodine. Dodržiavať sa budú nastavené bezpečnostné a hygienické pravidlá (povinnosť nosenia rúšok, pravidelná dezinfekcia, umývanie rúk, pohyb najmä na čerstvom vzduchu, práca v menších skupinách)
  • Školské stravovanie bude pokračovať rovnako v nastavenom režime iba pre žiakov zúčastňujúcich sa prezenčnej formy vzdelávania a pre interných zamestnancov školy

Aj naďalej platia tieto hygienické pravidlá:

–          rodičia žiakov nesmú aj naďalej vstupovať do budovy školy, okrem rodičov žiakov prvého ročníka (s rúškom)

–          vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným   prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie                          akákoľvek iná osoba okrem   zamestnanca školy alebo žiaka

–          rodičia si musia okamžite zo školy vyzdvihnúť dieťa s podozrením na ochorenie (telefónny kontakt je potrebný)

–          pri vstupe bude odporúčaný ranný filter – kontrola rúšok žiakov i zamestnancov, náhodné meranie teploty   a povinná dezinfekcia rúk

–          pedagogickí zamestnanci nosia počas výchovno – vzdelávacieho procesu rúško alebo štít, počas prestávok   dodržiavajú odstup od žiakov a zamestnancov školy

–           nepedagogickí zamestnanci sú povinní nosiť v budove školy rúško alebo ochranný štít

–          školská dochádzka je povinná a vyučovanie prebieha so zvýšenými hygienickými opatreniami

–           zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej      náplne

–          zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť a odovzdať v škole vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ak sa vracia do školy po viac ako 3 dňoch

–          pre zamestnancov školy platí rovnaká povinnosť

–          žiaka môže určiť ako podozrivého na Covid-19 iba príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca   túto skutočnosť oznámi škole

–          zákonný zástupca žiaka predkladá pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia   potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

–          žiak podozrivý na ochorenie Covid-19 nenavštevuje školu podľa usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom   žiaka

–          pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo     zamestnancom školy výučba prebieha štandardným spôsobom a škola v prípade potreby poskytuje plnú     súčinnosť príslušnému RÚVZ

Prosíme, aby všetci účastníci vzdelávania (pedagógovia, žiaci i rodičia) dodržiavali tieto pokyny. Za porozumenie, vzájomnú súdržnosť a spoluprácu vopred všetkým ďakujeme. Spoločne tento problém zvládneme.