Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Základná škola, Nábrežná 845/17

Dôležité !!! Usmernenie ku ŠKD 2020/2021

Hygienicko-bezpečnostné opatrenia

 • rodičia žiakov nesmú aj naďalej vstupovať do budovy školy, okrem rodičov žiakov prvého ročníka (s rúškom)
 • vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby ( príloha číslo 2). Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy alebo žiaka
 • rodičia si musia okamžite zo školy vyzdvihnúť dieťa s podozrením na ochorenie (telefónny kontakt je potrebný)
 • pri vstupe bude odporúčaný ranný filter – kontrola rúšok žiakov i zamestnancov, náhodné meranie teploty a povinná dezinfekcia rúk
 • pedagogickí zamestnanci nosia počas výchovno – vzdelávacieho procesu rúško alebo štít, počas prestávok dodržiavajú odstup od žiakov a zamestnancov školy
 • nepedagogickí zamestnanci sú povinní nosiť v budove školy rúško alebo ochranný štít
 • školská dochádzka je povinná a vyučovanie prebieha so zvýšenými hygienickými opatreniami
 • zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne
 • zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť a odovzdať v škole vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ak sa vracia do školy po viac ako 3 dňoch 
 • pre zamestnancov školy platí rovnaká povinnosť
 • informácie ohľadom krúžkovej činnosti budú vydané usmernením k 1.10.2020
 • V čase od 2.9.2020 do konca septembra je používanie rúšok v interiéri školy pre žiakov druhého stupňa, pedagogických a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov prvého stupňa sú rúška v triedach vysoko odporúčané, v spoločných priestoroch povinné. Rovnaké pravidlá platia aj pre činnosť ŠKD. Každý žiak musí mať k dispozícii dve ochranné rúška a jednu sadu papierových vreckoviek.
 • žiaka môže určiť ako podozrivého na Covid-19 iba príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca túto skutočnosť oznámi škole
 • zákonný zástupca žiaka predkladá pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • žiak podozrivý na ochorenie Covid-19 nenavštevuje školu podľa usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka
 • pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom školy výučba prebieha štandardným spôsobom a škola v prípade potreby poskytuje plnú súčinnosť príslušnému RÚVZ

Potrebné dotazníky a prehlásenia nájdete ako prílohy tohto oznamu, alebo Vám budú sprístupnené dodatočne. 

Dokumenty na stiahnutie  (aktualizácia 16.9.2020) : 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020-2021

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

 

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried