Základná škola, Nábrežná 845/17

Organizácia vyučovania od 10.1.2022

Školy budú otvorené vo všetkých farbách okresov. Prerušovať sa bude vyučovanie len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 10-dňovej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Žiaci z triedy, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, idú do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky ochorenia).

Možnosť dobrovoľného samotestovania Ag samotestami v domácom prostredí (odporúčame v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy): každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie. Ich použitie je povinný hlásiť škole spôsobom, ktorý určí škola.

Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu, Ag testu, testu na protilátky),

plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovostižiaka. Žiak s príznakmi musí zostať doma. Pokiaľ rodič nevie vylúčiť príznaky, kontaktuje detského lekára.

Prekrytie horných dýchacích ciest je povinné pre všetkých účastníkov výchovno – vzdelávacieho procesu (všetci žiaci aj zamestnanci).

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať

Riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler. 

PRÍLOHY : 

 Príloh č.1 – Oznámenie o bezpríznakovosti (TU)

Príloha č.2 – Oznam o výnimke z karantény (TU)

Príloha č.3 – Bezinfekčnosť zamestnanca (TU)

Príloha č.4 – Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom (TU)

Covid automat (TU)

Covid školský semafor verzia 1.7 (TU)

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried