Základná škola, Nábrežná 845/17

! NOVINKA ! Dôležitý oznam !

Vzhľadom na pokyny upravujúce podmienky základnej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 oznamujeme všetkým zákonným zástupcom žiakov, ako aj všetkým zamestnancom školy, že pri prvom nástupe do práce resp. do školy na vyučovanie, musia vyplniť a odovzdať dotazník o zdravotnom stave. Rovnaký dotazník musia odovzdať vyplnený i po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni. Obe skupiny si môžu stiahnuť dotazník z tohto webového sídla školy. Odovzdajú ho vyplnený triednemu učiteľovi, resp. zamestnávateľovi v prípade zamestnancov. 
Ostatné informácie o organizácií vyučovania pre žiakov 1. až 5. ročníka od 1. júna 2020 zverejníme do konca tohto týždňa. Žiadame zároveň zákonných zástupcov žiakov týchto ročníkov, aby triednym učiteľom svojich detí odpovedali na ich informáciu ohľadom nástupu do školy ako aj záujem návštevy ŠKD a stravovania . 
Súbory na stiahnutie : 
0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried