Základná škola, Nábrežná 845/17

2% z dane

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.
Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcom roku zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 3. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť TU

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried