Základná škola, Nábrežná 845/17

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcich rokoch zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 3. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť TU

 

Základná škola, Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto oznamuje rodičom pedagogickým zamestnancom a žiakom, že aj od 1. marca 2021 bude vyučovanie prebiehať nasledovne:

Na ročníkoch 1. – 4. bude vyučovanie od pondelka 22.2.2021 pokračovať kombinovane: prezenčnou formou v závislosti od počtu žiakov na vyučovaní. Žiaci, ktorí nesplnia podmienky Návratu do škôl v zmysle manuálu (povinnosť pretestovania na COVD-19 a čestné prehlásenie zákonného zástupcu žiaka), budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní na báze individuálneho vzdelávania, ktoré si nastaví učiteľ vyučovacieho predmetu

Škola bude postupovať v zmysle aktualizovaného COVID automatu vydaného MŠ SR.

Školský klub  detí a školská jedáleň bude pre žiakov 1. – 4. ročníka fungovať v štandardnom režime (do 15:00).

Vyučovanie na ročníkoch 5. – 9. bude pokračovať dištančnou formou podľa doteraz platného rozvrhu.

Žiaci druhého stupňa, ktorí majú problém s dištančnou formou vzdelávania (bez internetu alebo technického zabezpečenia), sa môžu zúčastniť prezenčného vzdelávania v škole za podmienky, že sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní, rovnako aj testom s negatívnym výsledkom aspoň jedného z rodičov. Vzdelávať sa budú v skupinách maximálne päť žiakov a jeden učiteľ. 

Vyučovací proces pre 5. – 9. ročník bude prebiehať prostredníctvom doteraz využívaných nástrojov na komunikáciu

V prípade nejasností je potrebné kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy.

Povinnosti pre zákonných zástupcov žiaka na roč. 1 – 4.:

Zákonný zástupca žiaka, ktorý umiestni dieťa do školy, je povinný pri nástupe predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, v ktorom vyhlasuje, že má negatívne výsledky RT-PCR testu alebo antigénového testu nie staršie ako 7 dní, resp. že má platnú výnimku z testovania.

Čestné vyhlásenie je súčasťou prílohy tohto oznamu

Povinnosť zamestnancov – pri nástupe do práce po jarných prázdninách preukázať RŠ negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o platnej výnimke z testovania a vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zamestnanca.

Žiaci, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania v škole, majú nárok na obed v ŠJ.

Školská dochádzka:

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

 1. Škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu.
 2. Zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh, ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní.
 3. Ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného predmetu.
 4. Zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

Testovanie:

Zákonný zástupca žiaka na ročníkoch 1. – 4. má možnosť otestovať sa na dvoch mobilných odberných miestach v meste:

 • Mestská športová hala KNM – piatok, sobota, nedeľa v čase od 9:00 – 17:00 hod. (obedná prestávka 12.30 – 12.50)
 • Belanského 773 (pri poliklinike) PO-SO 8.00 – 16.,00
 • Pivovárska (tržnica pri zbrojnici) PO – PI 12.00 – 20.00 / SO – NE 9.00 – 17.00
 • Kukučínova 2739 (zdravotnícke centrum) PO – SO 10.00 – 18.30 (prestávka 12.30 – 13.00)
 • Litovelská 871 (Dom kultúry z bočnej strany) PO – NE 9.00 – 17.00 (prestávka 12.00 – 12.30)
 • Belanského 75 (Klub 75) PO – NE 9.00 – 18.00 (prestávka 13.00 – 14.00)
 • Test je platný 7 dní.
Dokumenty na stiahnutie : 
0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried