Základná škola, Nábrežná 845/17

OZNAM

Oznamujeme rodičom a všetkým zamestnancom školy, že od pondelka 18.10.2021 sa v ŠJ obnoví stravovanie pre všetkých žiakov a zamestnancov školy.

Mgr. Viera Bodóová, ZRŠ

Pokyny k začiatku školského roka 2021/2022

Organizácia začiatku školského roka 2021/2022

 

Slávnostné otvorenie školského roka: 2. 9. 2021 – 8:15 hod. v átriu hlavnej budovy školy (za priaznivého počasia), v kmeňových triedach (v prípade dažďa) a to podľa tohto rozpisu:

         prvý ročník a žiaci 2.A, 2.B a 2.C v budove na Komenského ulici

         2.D a žiaci tretieho ročníka a 4.C v priestoroch školy pri školskej jedálni

         4.A, 4.B a všetci žiaci od piateho po deviaty ročník v hlavnej budove školy

 

od 3. 9. 2021 (piatok) začína školské vyučovanie. V čase  7:20 – 7:40 hod.  – nástup žiakov do školy (prezuvky,  prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, ranný filter)

 

7:45 hod. –  začiatok vyučovania podľa rozvrhov

V týždni od 6.9.2021 – 10.9. 2021- skrátené vyučovanie v prvom ročníku na tri hodiny, v druhom ročníku na štyri vyučovacie hodiny, v treťom a štvrtom ročníku maximálne na päť vyučovacích hodín.

Prevádzka ŠKD: 6:00 – 7:20 hod. – ranný ŠKD, 11:25 – 17:00 hod. poobedný ŠKD

 

Prevádzka školskej jedálne od 11:25 – 13:45 (od piatka 3.9.2021)

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá ?Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží !Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

        1.      Odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE

        2.      Poslať jeho scan e-mailom

        3.      Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať

Podľa nového školského COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Prezenčné vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňpvej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku, k tejto triede bude pokračovať prezenčné vyučovanie. Ostatným žiakom bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a samozrejme aj triednemu učiteľovi. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

          žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)

          plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

V prípade, že ak žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2) Ak je osoba zo spoločnej domácnosti označená ako úzky kontakt a musí absolvovať domácu karanténu, daný zamestnanec/žiak karanténu absolvovať nemusia. V prípade, že sa u osoby v karanténe potvrdí ochorenie COVID-19, do karantény ísť musia.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Odporúčame rodičom a všetkým zamestnancom sledovať COVID Automat a Školský semafor. COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. Jeho súčasťou je aj Školský semafor pre školy a ŠKD, ktorý určuje, v akom režime na základe rizika šírenia budú fungovať v konkrétnom okrese. V prípade objavenia sa pozitívnej osoby medzi zamestnancami a žiakmi, škola prechádza do oranžovej farby Školského semaforu. Pri viacerých pozitívne testovaných sa farba semaforu mení na červenú. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemajú možnosť zatvoriť celú školu

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Škola bude zisťovať záujem rodičov o samotestovanie.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Škola, zriaďovateľ ani Ministerstvo školstva nemôžu udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ o nosení prekrytia horných dýchacích ciest. Je nutné si pozrieť v tejto vyhláške výnimky (napríklad dieťa do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra…)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a ŠKD je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby (Príloha č. 1)

Stravovanie v školskej kuchyni s jedálňou bude zabezpečené obvyklým spôsobom podľa pokynov k stravovaniu zverejnenými na web priestore školy a za prísnych hygienických podmienok.

Upozorňujeme rodičov žiakov, že podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlášky ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva publikované vo vestníku vlády všeobecne záväznými právnymi predpismi, t.j. sú záväzné pre všetky  subjekty na území SR, teda vrátane aj škôl a školských zariadení. Podľa Ústavy SR (čl. 123) „Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecné záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Na záver len pripomíname, že karanténou za neprerušuje povinná školská dochádzka. Prechádza sa iba z jednej formy vzdelávania (prezenčnej) do druhej formy (dištančnej) a tak žiadnemu dieťaťu nie je bránené plniť si povinnú školskú dochádzku v zmysle platnej legislatívy, vrátane Ústavy SR.

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať

Riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler. 

PRÍLOHY : 

 Príloh č.1 – Oznámenie o bezpríznakovosti (TU)

Príloha č.2 – Oznam o výnimke z karantény (TU)

Príloha č.3 – Bezinfekčnosť zamestnanca (TU)

Covid automat (TU)

Covid školský semafot (TU)

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried