Základná škola, Nábrežná 845/17

Dôležitý oznam !!!

Riaditeľ Základnej školy rozhodol v rámci svojich kompetencií v súlade s ustanovením §150 ods.5 zákona o výchove a vzdelávaní č.245/2008 a v súlade s §3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeliť žiakom školy na dni 20. a 21. februára. 2020 /štvrtok a piatok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov (zvýšená chorobnosť  u zamestnancov školy).

Z uvedených dôvodov nebude v tieto dní v prevádzke ani školská jedáleň a ŠKD pri základnej škole. Zamestnanci školy budú vykonávať práce mimo pracoviska. V stredu 19.2. z tých istých dôvodov, bude vyučovanie skrátené na 30 minútové vyučovacie hodiny, pri dodržaní dĺžky prestávok. Od pondelka 24.2. začínajú žiakom jarné prázdniny. Návrat do školy je v pondelok 2. marca 2020. Riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler.

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.
Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcom roku zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 3. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2019 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť TU

Pomôžte nám vyhrať súťaž o workoutové ihrisko a zahlasujte za našu školu na nasledujúcom odkaze :

http://www.mozebyt.sk/all-star-school/videa-hlasovanie-2019/

Novinky

Fašiangová veselica
Fašiangová veselica
Žiaci 4.B v projekte LO – VE
Žiaci 4.B v projekte LO – VE
Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2020
Krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO 2020
Čaro vitráže
Čaro vitráže
KRÁTKODOBÁ MOBILITA vo Fínsku
KRÁTKODOBÁ MOBILITA vo Fínsku
Výchovné poradenstvo
Výchovné poradenstvo
0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried