Základná škola, Nábrežná 845/17

Dôležitý oznam !!!

Od 10.5. 2021 prechádza náš okres do II. stupňa varovania, preto ukončuje Základná škola formu dištančného vzdelávania vo všetkých ročníkoch. Žiaci prvého aj druhého stupňa budú pokračovať prezenčnou formou vzdelávania v škole. Na základe Uznesenia vlády SR č. 215/2021 zo dňa 26.4.2021 bod 15 a 16 je povolený vstup do priestorov školy žiakom prvého aj druhého stupňa, ak nie je okres zaradený podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania, aj bez negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území EÚ alebo výnimiek ÚVZ SR. Rovnako to platí aj pre zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti, ak nie je okres zaradený podľa COVID AUTOMAT-u do IV. stupňa varovania. Aj naďalej platí pre všetkých účastníkov prezenčného vzdelávania povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest v priestoroch školy s výnimkami určenými ÚVZ SR. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako tri dni (vrátane sviatkov a víkendov) v čase prezenčného vyučovania, zákonný zástupca žiaka predkladá škole čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha na webovom priestore školy). Týka sa to všetkých žiakov 5. – 7. ročníka, okrem tých, ktorý sa doteraz zúčastňovali prezenčného vyučovania v škole v skupinách nie väčších ako 5+1. Rovnako sa to týka aj žiakov prvého a druhého stupňa, ktorí prerušili prezenčné vzdelávanie na viac ako tri dni. Školský klub pri ZŠ bude fungovať v doterajšom rannom režime, pre poobednú smenu bude otvorený do 16.30. Účasť žiakov na prezenčnom vzdelávaní je naďalej dobrovoľná za dodržania pokynov uvedených v Pláne adaptačného obdobia, ktorý je zverejnený na webovom priestore školy.

Povinnosť zamestnancov – pri nástupe do práce, ak je okres zaradený podľa COVID AUTOMAT-u do IV. alebo III. stupňa varovania, sa aj naďalej preukázať každých sedem dní RŠ negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o platnej výnimke z testovania v zmysle vyhlášok ÚVZ SR. Od pondelka 10.5.2021 prechádza okres do II. stupňa varovania. Zamestnanec v pondelok predloží zamestnávateľovi negatívny výsledok testu na COVID-19, v prípade, ak okres ostane aj naďalej v II. stupni varovania, tento doklad predkladať v tomto období nemusí. Zamestnanec predkladá svojmu zamestnávateľovi Prílohu 9/c. Zamestnanci, ktorí nemajú povinnosť testovať sa, predkladajú riaditeľovi školy po každom prerušení dochádzky do zamestnania v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie (príloha 9/c), o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie, prípadne PN vystavenú príslušným lekárom.

Vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy je naďalej prísne zakázaný. V červených okresoch (2. Stupeň varovania) osoby vstupujúce do objektu/areálu školy a ŠKD iba so súhlasom riaditeľa školy, sa nemusia preukazovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19.

PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy

NA STIAHNUTIE :

Tlačivo o bezinfekčnosti zamestnanca TU 

Tlačivo o bezinfekčnosti zákonného zástupcu TU

Návrat do školy – Plán adaptačného obdobia TU

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried