Základná škola, Nábrežná 845/17

Naša škola oslavuje

V tomto školskom roku si naša škola pripomína  60. výročie svojho  vzniku. Budova školy na Nábreží kpt. Nálepku (dnes Nábrežnej ulici) bola odovzdaná do užívania kysuckej mládeži a pedagógom 29. augusta 1961. Školská budova mala 23 vyhovujúcich tried, tri špeciálne učebne s kabinetmi, 2 telocvične, miestnosť pre Družinu mládeže a kuchyňu s jedálňou. V novej škole bolo umiestnených v dopoludňajšej vyučovacej zmene 16 tried ročníkov 6. – 9., 4 ročníky SVŠ a 3 triedy ročníkov 1. – 5. K ZDŠ patrila aj stará budova v blízkosti železničnej stanice, kde sa vyučovali 4 triedy prvých ročníkov (dnešná ZUŠ). Popoludní dochádzali do školy žiaci 14-tich tried na popoludňajšie vyučovanie. Súčasťou školy bola aj stredná škola pre pracujúcich s počtom žiakov 52. Základnú školu vo svojom prvom vyučovacom roku navštevovalo 779 žiakov ročníkov 1. – 5., 554 žiakov ročníkov 6. – 9. a 81 študentov  SVŠ. O ich výchovu sa staralo 47 pedagógov.

Je málo základných škôl, ktoré prešli počas svojej existencie takým dynamickým a všestranným rozvojom ako práve naša škola.   Za 60 rokov prešlo touto školou veľa žiakov, z ktorých mnohí dnes úspešne pôsobia v štátnej správe, samospráve, na stredných a vysokých školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, v štátnych alebo súkromných firmách. Sú z nich úspešní podnikatelia, športovci…

 A aká je „Nábrežná“ dnes?

Môžeme povedať, že je moderná, otvorená svetu, ale nezabúda ani  na svoje historické korene. Škola s 30 triedami, 7 oddeleniami školského klubu, 631 žiakmi, 74 zamestnancami,  z  ktorých je 53 pedagógov. Škola so zanieteným pedagogickým i nepedagogickým kolektívom. Škola participujúca na mnohých projektoch – škola podporujúca zdravie, ekológiu, separáciu odpadu  i šport a v neposlednom rade aj inovatívne formy a metódy vzdelávania a iné.  Máme k dispozícii 3 budovy, školskú telocvičňu, bežeckú dráhu, saunu, fitness, knižnicu, školskú jedáleň a školský klub detí. Modernizáciou prešli mnohé učebne: jazykové laboratórium, učebne dejepisu, informatiky, geografie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, školské dielne, kuchynka. V átriu školy sa nachádza altánok, v ktorom sa realizuje zážitkové vyučovanie. Zakúpil sa aj skleník a naši šikovní žiaci pod vedením skúsených pedagógov v ňom pestujú výbornú zeleninu. Životné prostredie si vážime a k tomu vedieme aj žiakov. Sme zapojení v projekte SADOVO, v ktorom zachraňujeme staré odrody stromov. Spolu s Ministerstvom životného prostredia spolupracujeme na projekte Program SK-Klíma, Nórske granty, ktorého cieľom je prispieť k zmiernenej zmene klímy. Taktiež sa škola zapája do medzinárodných projektov –  Žijeme na Trojmedzí, ERASMUS+, E-Twinning. Ponúkame výborné podmienky aj pre individuálne začlenených žiakov, ktorým sa venuje špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Deviatakom s výberom strednej školy pomáha výchovný poradca. Naši žiaci nás úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach: recitačných, speváckych, výtvarných, športových, predmetových olympiádach. V každom ročníku sa vyučuje finančná gramotnosť. Podporujeme čitateľskú gramotnosť prostredníctvom projektov: Záložka do knihy spája školy, MDŠK, Noc s Andersenom. O všetkých týchto aktivitách  informuje školský časopis ZÁŠKOLÁK, ktorý vychádza už 18 rokov. Okrem kvalitnej vzdelávacej a výchovnej činnosti škola zabezpečuje aj kvalitnú mimoškolskú činnosť. Naši žiaci majú možnosť si vybrať zo  širokej ponuky krúžkov a svoju kreativitu, vedomosti, schopnosti a ich praktické uplatnenie už tradične dokazujú v postupových kolách rôznych vedomostných a športových súťaží, ale aj na kultúrnych podujatiach či pri environmentálnych aktivitách. O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti svedčí aj fakt, že naši absolventi sú každoročne úspešne prijatí na stredné školy.

Za to, že naša škola má v meste i jeho okolí výborné meno, patrí poďakovanie všetkým terajším i bývalým zamestnancom školy.

Poďakovanie a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú  medzi nami.

Rovnako úprimné poďakovanie patrí aj mestu ako zriaďovateľovi a jeho zamestnancom,  ktorí  nás v úsilí o rozvoj školy vždy podporovali.

Na záver našej škole prajeme veľa úspechov na ceste jej rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach!

Mgr. Viera Bodóová, ZRŠ

Organizácia školského roka 2021/2022

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá ?Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka (Príloha č.1). V prípade, že rodič nepredloží !Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, sa žiak považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať. Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, rodič má 3 možnosti:

        1.      Odoslať ho škole prostredníctvom EDUPAGE

        2.      Poslať jeho scan e-mailom

        3.      Kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať

Podľa nového školského COVID Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Prezenčné vyučovanie sa bude prerušovať len v jednotlivých triedach, nie v celej škole. Ak sa v triede vyskytne žiak alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, pôjdu žiaci z triedy do 14-dňpvej karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku z karantény). Pokiaľ bude v triede 100 % žiakov, ktorí majú výnimku, k tejto triede bude pokračovať prezenčné vyučovanie. Ostatným žiakom bude zabezpečené dištančné vzdelávanie. Ak sa osoba pozitívna na ochorenie COVID-19 vyskytne v domácnosti žiaka v karanténe (je úzky kontakt pozitívneho), žiak môže chodiť do školy do momentu, pokiaľ sa u rodiča nepotvrdí ochorenie COVID-19. Rodič má povinnosť nahlásiť karanténu detskému lekárovi, ktorý na jeho karanténu dohliada a samozrejme aj triednemu učiteľovi. Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

          žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe PCR testu, Ag testu, testu na protilátky)

          plne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19

V prípade, že ak žiak alebo zamestnanec spĺňa výnimku z karantény, odporúčame rodičovi alebo zamestnancovi, aby o tom informoval školu prostredníctvom formuláru „Oznámenie o výnimke z karantény“ (Príloha č. 2) Ak je osoba zo spoločnej domácnosti označená ako úzky kontakt a musí absolvovať domácu karanténu, daný zamestnanec/žiak karanténu absolvovať nemusia. V prípade, že sa u osoby v karanténe potvrdí ochorenie COVID-19, do karantény ísť musia.

Rodič môže svojim rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od detského lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, ktorá môže mať za následok zhoršenú známku zo správania, prípadne nutnosť vykonať komisionálne skúšky.

Odporúčame rodičom a všetkým zamestnancom sledovať COVID Automat a Školský semafor. COVID Automat zohľadňuje epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19 regionálne podľa okresov v rámci územia SR. Jeho súčasťou je aj Školský semafor pre školy a ŠKD, ktorý určuje, v akom režime na základe rizika šírenia budú fungovať v konkrétnom okrese. V prípade objavenia sa pozitívnej osoby medzi zamestnancami a žiakmi, škola prechádza do oranžovej farby Školského semaforu. Pri viacerých pozitívne testovaných sa farba semaforu mení na červenú. Riaditeľ ani zriaďovateľ nemajú možnosť zatvoriť celú školu

V priebehu školského roka budú mať rodičia možnosť využívať dobrovoľné samotestovanie žiakov Ag testami v domácom prostredí. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú využiť domáceho samotestovania žiakov, odporúčame ho realizovať v pondelok a štvrtok ráno pred nástupom do školy, alebo kedykoľvek keď žiak prejavuje jeden z príznakov ochorenia COVID-19. Škola bude zisťovať záujem rodičov o samotestovanie.

Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Rodič zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Škola, zriaďovateľ ani Ministerstvo školstva nemôžu udeliť výnimku z vyhlášky ÚVZ o nosení prekrytia horných dýchacích ciest. Je nutné si pozrieť v tejto vyhláške výnimky (napríklad dieťa do 6 rokov, osoby so závažnými poruchami autistického spektra…)

Vstup cudzím osobám do priestorov školy a ŠKD je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ danej osoby (Príloha č. 1)

Stravovanie v školskej kuchyni s jedálňou bude zabezpečené obvyklým spôsobom podľa pokynov k stravovaniu zverejnenými na web priestore školy a za prísnych hygienických podmienok.

Upozorňujeme rodičov žiakov, že podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú vyhlášky ÚVZ a regionálnych úradov verejného zdravotníctva publikované vo vestníku vlády všeobecne záväznými právnymi predpismi, t.j. sú záväzné pre všetky  subjekty na území SR, teda vrátane aj škôl a školských zariadení. Podľa Ústavy SR (čl. 123) „Ministerstvá a iné orgány štátnej správy na základe zákonov a v ich medziach môžu vydávať všeobecné záväzné právne predpisy, ak sú na to splnomocnené zákonom. Na záver len pripomíname, že karanténou za neprerušuje povinná školská dochádzka. Prechádza sa iba z jednej formy vzdelávania (prezenčnej) do druhej formy (dištančnej) a tak žiadnemu dieťaťu nie je bránené plniť si povinnú školskú dochádzku v zmysle platnej legislatívy, vrátane Ústavy SR.

O ďalších zmenách Vás budeme priebežne informovať

Riaditeľ školy, PaedDr. Igor Drexler. 

PRÍLOHY : 

 Príloh č.1 – Oznámenie o bezpríznakovosti (TU)

Príloha č.2 – Oznam o výnimke z karantény (TU)

Príloha č.3 – Bezinfekčnosť zamestnanca (TU)

Covid automat (TU)

Covid školský semafot (TU)

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried