Základná škola, Nábrežná 845/17

Oznam pre rodičov budúcich prvákov

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na zápis do prvého ročníka, ktorý sa  uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2023  v čase od 13.00 do 17.00 v budove na Komenského ulici.

Každý rodič, resp. zákonný zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2023 (vrátane) šiesty rok života do prvej triedy základnej školy. 

Priebeh zápisu

Na zápis je potrebné dostaviť sa spolu s dieťaťom a doniesť si občiansky preukaz zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa (príloha č. 2, príloha č. 3), doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP, v prípade záujmu o objednanie základnej sady pomôcok sumu  36,50 .

Podľa § 144a zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. 

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak: 

  • jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
  • jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktoré nie je schopný sa podpísať)  alebo
  • vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením podľa prílohy č. 2).   

Na prihláške postačuje podpis  len jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie .

PRÍLOHY :

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu (TU)

Písomné vyhlásenie (TU)

Vyhlásenie zákonných zástupcov dieťaťa/zástupcu zariadenia (TU)

Usmernenie k zápisu do 1. ročníka (TU)

 

Podporte naše deti dvoma percentami

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte 2% percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.

Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcom roku zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Európsky deň jazykov, plavecký kurz, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.  A chceme toho ešte za podpory Rodičovskej rady a Vašej finančnej podpory robiť pre žiakov viac. Podporte nás preto, budeme Vám vďační. ĎAKUJEME ! TU STIAHNETE

Žijeme na Vianoce 2022 - ZŠ Nábrežná KNM + ZŠ Lesní Jablunkov

Stretli sme sa na Trojmedzí - ZŠ Nábrežná KNM + ZŠ Lesní Jablunkov

Best of 2021/2022

Tatralandia 2022

Medzinárodný deň detí

Olympijský deň

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried