Základná škola, Nábrežná 845/17

Návrat do škôl

Od 18.1.

Deti a žiaci sa od pondelka 18. 1. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.

Pedagogickí zamestnanci využívajú vyučovanie formou homeoffice alebo zo školy.

ŠKD zatvorený , ŠJ nevarí sa !

O ďalších zmenách budeme priebežne informovať.

Hodnotenie žiakov za prvý polrok bude realizované k 31.1.2021 formou výpisu známok alebo na požiadanie zákonného zástupcu žiaka formou vysvedčenia.

Záverečné hodnotenie na konci klasifikačného obdobia sa na prvom  stupni bude realizovať takto:

  • Prvý ročník – slovné hodnotenie
  • Druhý až štvrtý ročník – klasifikáciou predmety matematika, slovenský jazyk, anglický jazyk(3-4 ročník), prírodoveda, vlastiveda, informatika. Slovami absolvoval / neabsolvoval – všetky výchovy + anglický jazyk(2. ročník) .

Záverečné hodnotenie na konci klasifikačného obdobia sa na druhom stupni bude realizovať takto:

  • klasifikáciou – matematika, informatika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis
  • vyjadrením absolvoval / neabsolvoval – telesná výchova, občianska výchova, etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, technika, hudobná výchova
DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:
0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried