Základná škola, Nábrežná 845/17

Dôležitý oznam !!!

Oznamujem všetkým zamestnancom, žiakom a ich zákonným zástupcom, že ZŠ Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto obnovuje vyučovanie prezenčnou formou od 19.4.2021 (pondelok) pre všetkých žiakov prvého stupňa (dobrovoľné) a pre žiakov koncových ročníkov (8. a 9.) a žiakov 5. – 7. ročníka,  ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vyučovanie z domu (iba technické). Účasť žiakov na prezenčnom vzdelávaní je naďalej dobrovoľná za dodržania pokynov uvedených v Pláne adaptačného obdobia, ktoré je súčasťou tohto oznamu. Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní žiaka prvého stupňa je negatívny výsledok testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní jedného z rodičov žiaka , výnimka na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR alebo RÚVZ v Čadci (prekonanie COVID-19…), čestné prehlásenie zákonného zástupcu žiaka a nosenie ochranného rúška v interiéroch školy.

Podmienkou účasti žiaka ôsmeho a deviateho ročníka na prezenčnom vyučovaní ako aj žiakov piateho až siedmeho ročníka s objektívnymi dôvodmi pre účasť na prezenčnom vzdelávaní v škole je podmienka, že sa preukážu negatívnym výsledkom testu na COVID-19 nie starším ako sedem dní, rovnako aj testom s negatívnym výsledkom aspoň jedného z rodičov, výnimka na základe vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR alebo RÚVZ v Čadci (prekonanie COVID-19… a povinné nosenie prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Záujem o formu prezenčného vzdelávania musia rodičia žiakov nahlásiť triednemu učiteľovi najneskôr dva dni vopred pred nástupom na prezenčné vzdelávanie  (mailom, sms, alebo prostredníctvo EduPage)

Vyučovací proces pre 5. – 7. ročník bude prebiehať prostredníctvom doteraz využívaných nástrojov na komunikáciu. Vopred sa ospravedlňujeme za niektoré komplikácie s vyučovaním, ktoré vznikajú dôsledkom PN pedagogických zamestnancov školy. Žiaci, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania v škole, majú nárok na obed v ŠJ. ŠKD bude od 19.4.2021 fungovať v režime: 6.00 – 7.30 ranný klub, koniec vyučovania žiaka – 16.00 hod. poobedný klub. V prípade nejasností je potrebné kontaktovať triednych učiteľov alebo vedenie školy.

Vstup rodičov a cudzích osôb do priestorov školy je naďalej prísne zakázaný.

Povinnosť zamestnancov – pri nástupe do práce preukázať každých sedem dní RŠ negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 7 dní, resp. potvrdenie o platnej výnimke z testovania a vyplnené tlačivo čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti zamestnanca. Od 19.4.2021, na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 175/2021 Z.z., ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest,  je možný vstup na pracovisko iba s použitím prekrytia horných dýchacích ciest rúškom, šálom alebo šatkou. Pedagogickí zamestnanci budú vykonávať prácu z pracoviska.

PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy

NA STIAHNUTIE :

Tlačivo o bezinfekčnosti zákonného zástupcu TU

Tlačivo o bezinfekčnosti zamestnanca TU 

Návrat do školy – Plán adaptačného obdobia TU

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.
Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcich rokoch zrealizovať aj tieto aktivity:
Noc s Andersenom, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 3. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.
Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2020 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť TU
0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried