Základná škola, Nábrežná 845/17

Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020
 
Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.
Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT – PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

Dôležité !!! Usmernenie ku ŠKD 2020/2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:  

S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie na druhom stupni základných škôl

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. V čase prázdnin sú zastavené všetky formy vzdelávania školou.

Škola ďalej oznamuje, že:

        vyučovanie je naďalej povinné pre všetkých žiakov školy

         sa zachováva prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa základnej školy

     súčasne vytvárame možnosť prezenčného vzdelávania všetkých žiakov základnej školy, ktorí nemajú reálny prístup k dištančnému vzdelávaniu, alebo si charakter ich špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (ŠVVP) vyžaduje zachovanie individualizovanej podpory v prezenčnej forme vzdelávania. Rozvrhy prezenčného vzdelávania pre túto skupinu žiakov sú k dispozícii na webovom priestore školy, ktoré sú prístupné cez odkaz na hornej lište „rozvrhy“.

        prezenčné vzdelávanie žiakov prvého stupňa bude prebiehať podľa doteraz platných rozvrhov hodín

     rozvrhy dištančného vzdelávania žiakov druhého stupňa sú rovnako k dispozícii na webovom priestore školy, ktoré sú prístupné cez odkaz na hornej lište „rozvrhy“.

   dištančné vzdelávanie žiakov bude prebiehať v zmysle redukovaného obsahu vzdelávania rozdeleného na hlavné vzdelávacie oblasti (Jazyk a komunikácia • Matematika a práca s informáciami • Človek a spoločnosť • Človek a príroda) a komplementárne vzdelávacie oblasti (Človek a hodnoty • Človek a svet práce • Umenie a kultúra • Zdravie a pohyb) s prevahou indikatívnej záťaže na predmety hlavnej vzdelávacej oblasti.

       vyučujúci majú pokyn zameriavať sa predovšetkým na sprístupňovanie základného učiva žiakom, potrebnej diagnostike a tiež fixácii osvojených poznatkov a zručností. Neodporúča sa učiteľom zadávať žiakom príliš veľa domácich úloh a zadaní.

   vyučovací proces dištančného vzdelávania bude prebiehať podľa časovo vymedzených rozvrhov na jednotlivé dni (žiadame týmto rodičov, aby pravidelne kontrolovali svoje deti, aby sa vo vlastnom záujme povinne tohto vzdelávania zúčastňovali)

     škola je materiálne pripravená veľmi dobre na to, aby každý učiteľ viedol online formu vyučovania, teda s využitím predovšetkým nástrojov Google Meet, skype a  Zoom. Okrem tejto priamej formy komunikácie so žiakmi, budú vyučujúci využívať na vzdelávanie nástroje Edupage, SmartBooks a Bez kriedy.

         Školský klub detí bude naďalej fungovať v zabehnutom režime s ukončením dennej činnosti o 15.00 hodine. Dodržiavať sa budú nastavené bezpečnostné a hygienické pravidlá (povinnosť nosenia rúšok, pravidelná dezinfekcia, umývanie rúk, pohyb najmä na čerstvom vzduchu, práca v menších skupinách)

       Školské stravovanie bude pokračovať rovnako v nastavenom režime iba pre žiakov zúčastňujúcich sa prezenčnej formy vzdelávania a pre interných zamestnancov školy

Aj naďalej platia tieto hygienické pravidlá:

          rodičia žiakov nesmú aj naďalej vstupovať do budovy školy, okrem rodičov žiakov prvého ročníka (s rúškom)

      vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným   prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobou sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem   zamestnanca školy alebo žiaka

          rodičia si musia okamžite zo školy vyzdvihnúť dieťa s podozrením na ochorenie (telefónny kontakt je potrebný)

    pri vstupe bude odporúčaný ranný filter – kontrola rúšok žiakov i zamestnancov, náhodné meranie teploty   a povinná dezinfekcia rúk

          pedagogickí zamestnanci nosia počas výchovno – vzdelávacieho procesu rúško alebo štít, počas prestávok   dodržiavajú odstup od žiakov a zamestnancov školy

           nepedagogickí zamestnanci sú povinní nosiť v budove školy rúško alebo ochranný štít

          školská dochádzka je povinná a vyučovanie prebieha so zvýšenými hygienickými opatreniami

           zamestnanci školy plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej      náplne

          zákonný zástupca žiaka je povinný vyplniť a odovzdať v škole vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ak sa vracia do školy po viac ako 3 dňoch 

          pre zamestnancov školy platí rovnaká povinnosť

          žiaka môže určiť ako podozrivého na Covid-19 iba príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Zákonný zástupca   túto skutočnosť oznámi škole

          zákonný zástupca žiaka predkladá pri prerušení na viac ako 5 pracovných dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia   potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

          žiak podozrivý na ochorenie Covid-19 nenavštevuje školu podľa usmernenia RÚVZ alebo všeobecným lekárom   žiaka

          pri podozrení na ochorenie v prípade zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo     zamestnancom školy výučba prebieha štandardným spôsobom a škola v prípade potreby poskytuje plnú     súčinnosť príslušnému RÚVZ

Prosíme, aby všetci účastníci vzdelávania (pedagógovia, žiaci i rodičia) dodržiavali tieto pokyny. Za porozumenie, vzájomnú súdržnosť a spoluprácu vopred všetkým ďakujeme. Spoločne tento problém zvládneme. 

Potrebné dotazníky a prehlásenia nájdete ako prílohy tohto oznamu, alebo Vám budú sprístupnené dodatočne. 

Dokumenty na stiahnutie  (aktualizácia 26.10.2020) : 

Rozhodnutie ministerstva školstva s platnosťou od 23.10.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ pre školský rok 2020-2021(od 26.10.2020)

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred opätovným nástupom do zamestnania

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried