Opäť sa blíži obdobie školského roka, v ktorom naši deviataci, ale i niektorí ôsmaci stoja pred neľahkým rozhodnutím – kam po  skončení základnej školy. Nasmerovať ich cestu k budúcemu povolaniu pomáhajú určite rodinní príslušníci, či starší kamaráti, ale aj triedni učitelia a hlavne výchovný poradca. V rámci výchovného poradenstva sme v tomto školskom roku zorganizovali pre žiakov 8. ročníka dve exkurzie do Strednej odbornej školy strojníckej v KNM a do Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, ktoré boli spojené aj s overovaním si vlastných praktických zručností v dielňach uvedených škôl. Čaká ich tiež testovanie, ktoré v rámci kariérneho poradenstva zabezpečuje CPPPaP v KNM. Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť získať podrobné informácie o možnostiach štúdia na  SŠ v našom meste na podujatí s názvom Čo ponúkajú SŠ v KNM. Pre deviatakov sme taktiež zabezpečili účasť na Dňoch otvorených dverí v SOŠ strojníckej v KNM, v Gymnáziu  KNM a v SPŠ informačných technológií v KNM. Žiaci boli priebežne informovaní o DOD aj na iných stredných školách v okresoch Žilina, KNM a Čadca. Pre rodičov žiakov 9. ročníka sme zorganizovali ZRPŠ, ktorého sa zúčastnili aj výchovní poradcovia 9 SŠ z okolia, rodičov prišlo asi 30. Najnovšie informácie  sa môžu žiaci dozvedieť aj z nástenky výchovného poradenstva na 1. poschodí vľavo, v blízkosti kabinetu výchovného poradcu alebo na našej školskej stránke v sekcii výchovné poradenstvo. Deviataci, ktorí majú záujem o školy s talentovými skúškami(športové, umelecké, pedagogické, zdravotné – odbor masér) si môžu podať 2 prihlášky na SŠ do 20. februára 2019.  Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie si taktiež podávajú sami prihlášky o zaradenie do duálneho vzdelávania do firiem, ktoré takúto možnosť ponúkajú – termíny zberu prihlášok, ako aj vzor prihlášok majú firmy zverejnené na svojich stránkach. Oznámenie o zaradení na duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške na SŠ, preto je potrebné ho odovzdať VP.   Všetci deviataci sa povinne musia zúčastniť Testovania 9, ktoré sa bude konať 3.4.2019. Na bežné SŠ, ktoré nevyžadujú overovanie špeciálnych zručností,  si deviataci dávajú dve prihlášky do 10.4. 2019. Následne sa budú na základe pozvánok zúčastňovať prijímacích pohovorov- na trojročné učebné odbory s výučným listom alebo musia absolvovať prijímacie skúšky na štvorročné alebo päťročné študijné odbory( končia maturitnou skúškou ) v dňoch  13.5. 2019 a 16.5. Žiakom budú na našej škole vystavené zápisné lístky, ktoré musia po doručení rozhodnutia o prijatí na SŠ odovzdať na príslušnej SŠ. Všetci deviataci majú možnosť informovať sa o tzv simulovanom poradí na základe priemeru známok, ktoré poskytuje výchovný poradca počas zverejnených konzultačných hodín. Ak by sa niekomu nepodarilo umiestniť sa na SŠ v uvedených termínoch, je ešte možné podať si ďalšiu prihlášku do 18.6.2019. Rodičia i žiaci môžu  vyhľadať výchovného poradcu aj individuálne počas konzultačných hodín, je potrebné vopred sa ohlásiť.

PaedDr. Zita Ševčíková, výchovný poradca

Podporte nás dvomi percentami z vaších daní

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.
Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcom roku zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 4. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, dva turnusy Školy v prírode, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť  TU

619

Študentov

68

Zamestanancov

30

Tried