Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Základná škola, Nábrežná 845/17

Vážení učitelia, nepedagogickí zamestnanci školy, ctení rodičia a milí žiaci,

desať mesiacov školského vyučovania sa chýli ku koncu, je tu záver školského roka 2019/2020. Opäť máme za sebou mnoho splnených úloh, náročné výzvy, dni plné snaženia a usilovnej práce. S veľkým očakávaním pretáčame list v kalendári, kde nás víta júl a po ňom august, mesiace našich letných prázdnin.

Veľké poďakovanie patrí na záver školského roka Vám milí rodičia našich žiakov. Vykonávali ste za posledné tri mesiace učiteľov, rodičov i zamestnancov zároveň, v tom istom čase. Nikdy ste neučili v škole a predsa ste sa stali učiteľmi, bez prípravy, bez vysokej školy na to, bez osobitného platu či príplatkov. Nikto Vám neposkytol školenia, obednú prestávku, či dovolenku. Nemohli ste  odbehnúť po „hodine“ do kabinetu alebo udeliť dvojku zo správania. Na konci školského roka sa Vám nebudú rozdávať diplomy – za absolvovanie zážitkového intenzívneho denného i nočného multiodborového štúdia pre rodičov.

A čo Vy, naši žiaci ? Určite sa nájdu aj takí, ktorí sa na to všetko vykašlali a budú musieť absolvovať preskúšanie. Tento rok, najmä jeho záver,  nám ukázal Váš nový potenciál, spoznali sme Váš úsmev na jednej obrazovke, počuli jedinečný hlas , keď boli ostatní „vypnutí“, všimli sme si ako dokážete veľa zvládnuť aj sami, čo všetko si viete naštudovať či prečítať a preskúmať. Aj Vám patrí môj obdiv a veľká vďaka.

Milí moji deviataci, pamätáte? EMA MÁ MAMU, MAMA MÁ EMU – povestná veta, ktorú poznajú celé generácie. Všetci sme prešli obdobím, keď sme ukazovákom tlačili na písmenká v šlabikári. Vám – deviatakom sa teraz takisto zdá, že to už akoby ani nebola pravda. Prvá trieda je predsa dávnou spomienkou. Vtedy sa školský kolotoč rozkrútil pre nové kamarátstva, zážitky. So sebou ste si prinášali celú svoju rodinnú atmosféru, trochu strachu, trochu neistoty, ale veľmi veľa očakávania. Škola, to nie sú len chladné múry.  To sú nikdy nekončiace príbehy pedagógov a žiakov.  To sú dni, keď sa srdiečko malého prváčika rozbúcha radosťou pri pochvale pani učiteľky, dni, keď školskými chodbami uteká detský krik cez prestávky, a po zvonení sa začne ďalšia hodina. Na laviciach čaká pripravená kniha, pero zaznamenáva na čisté stránky zošita čísla, slová a vety. Niekedy sa v triede ozve veselý smiech, pretože spolužiak čosi popletie pri odpovedi, alebo známy vtipkár v snahe vyniknúť, okorení preberanie novej učebnej látky svojou slovnou reakciou. A očakáva, čo na to učiteľ. Určite aj vy ste zažili kopu takýchto dní. Mali ste svojich obľúbených pedagógov – získali si vás tým, že sa vedeli s vami porozprávať, našli si čas aj na vaše životné boliestky. Videli vo vás nielen žiakov, ale mladých ľudí, ktorí majú svoj vlastný svet, vlastné názory. Vedeli, tak ako vaši rodičia, že každý z vás je niečím originálny, má svoje prednosti a pravdaže, i slabšie stránky. Veď predsa každý ste iný. Jeden si tyká s matematikou, druhý sa vyzná v chemických vzorcoch, tretí má vzťah k športu, štvrtý k počítačom, hudbe, poézii, alebo ku kresleniu. Je to presne ako v tej Werichovej piesni, kde sa spieva: „Ten umí to a ten zas tohle a všichni dohromady udělají moc.“ Milí budúci stredoškoláci, dúfam, že nájdete v živote svoj diel úspechu a že stredná škola bude pre vás novým začiatkom veľkých možností. Prvácky šlabikár je zapadnutý prachom deviatich rokov, ale v šlabikári života ste ešte len na začiatku. Čítajte ho pozorne, skladajte písmenká do slov a do viet nie so strachom, ale s pocitom, že vás to baví. Nech vetu: EMA MÁ MAMU, MAMA MÁ EMU nahradí vo vašej budúcnosti veta: JA MÁM ÚSPECH, ÚSPECH MÁ MŇA.

V neposlednom rade, chcem za všetko poďakovať tým, ktorí svojou prácou, nízkou mierou spánku a vysokou mierou neúnavnosti vytvárali po celý rok most medzi učebnými osnovami a žiakmi. Vážení pedagógovia, kolegyne a kolegovia, chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší… Vy ste na seba zobrali ťažké bremeno a museli ste sa rýchlo prispôsobiť novému systému výučby. Každý po svojom, niekto úplne vážne na pokraj síl, iný vo vlažnom tempe, rovnako ako žiaci. Napriek tomu ste k svojej práci pristupovali každý deň s kreativitou a nadšením. Zvládli sme tento školský rok so cťou.

Vám všetkým, vážení učitelia, často zabúdaní nepedagogickí zamestnanci školy, ctení rodičia a milí žiaci, želám hlavne veľa oddychu počas leta. Zabudnite na povinnosti, veď ich bolo dosť za uplynulých 10 mesiacov.  Venujte sa svojim záľubám, svojim rodinám, dobehnite to, na čo ste nemali počas školského roka čas. Nech Vás september 2020 nájde plných novej energie do nových začiatkov.

S veľkou úctou, PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy.

OZNAM O ÚHRADE A VYÚČTOVANÍ POPLATKOV V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ ZA OBDOBIE od januára 2020

1/ Deti , ktoré  navštevovali  ŠKD v období  od  1.1.2020 do  prerušenia vyučovania na školách, uhrádzajú poplatok za mesiace január,  február ,  marec 2020.  

2/ Deti , ktoré  navštevovali  ŠKD  v období  1.-30.6.2020 , uhrádzajú poplatok  za mesiac jún 2020.    Poplatok za celý mesiac sa v zmysle VZN uhrádza aj v prípade, že dieťa navštevovalo ŠKD len časť mesiaca. 

3/ Zákonným zástupcom  , ktorí zaplatili aj za mesiace, počas ktorých sa nechodilo do školy a teda uhradili viac, než boli povinní, škola urobí vyúčtovanie  a  vrátenie  preplatkov  vykoná   nasledovne : 

– u detí, ktoré v  šk.roku 2019/2020 boli žiakmi  4.ročníka alebo staršie ( tzn. v nasledujúcom  

  šk.roku už   ŠKD  navštevovať nebudú )  ,   budú preplatky   vrátené   do  15.7.2020.   Platby 

  budú  zaslané  prevodom  na  bankový   účet,   z ktorého boli uhrádzané  .  

– u  detí,  ktoré  v  šk.roku  2019/2020  boli žiakmi 1.,2.,3. ročníka,  budú preplatky  vrátené      

  do    30.9.2020 prevodom  na  bankový  účet,   z ktorého boli uhrádzané ( týka sa  detí, ktoré 

  nebudú v šk.roku 2020/2021 pokračovať v ŠKD) 

  alebo  v prípade, že budú dané deti pokračovať v šk. roku 2020/2021  v ŠKD ,  sa im tieto 

  preplatky použijú na úhradu poplatkov za ŠKD v novom školskom roku. 

O prípadných preplatkoch, sume doplatku a termíne jeho úhrady  budú rodičia informovaní  na začiatku školského roka 2020/2021 u konkrétnej pani vychovávateľky.

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried