Základná škola, Nábrežná 845/17

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) v školskom roku 2021/2022

Zmenou zákona o dotáciách dochádza k ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie.   Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. 

V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje: 

§ v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),

§ v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo         15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu (ďalej len „deti bez daňového bonusu“), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením. 

Kvôli vyššie uvedeným zmenám sa upravujú aj povinnosti žiadateľov o dotáciu, k  poskytnutiu dotácií na stravu je nevyhnutné:

§ v prípade detí v HNdetí v ŽM potvrdenie od úradu práce doručiť  na Mestský úrad v Kysuckom Novom Meste najneskôr do 06.08.2021 

§ v prípade detí bez daňového bonusu čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa doručiť na Základnú školu Nábrežná v Kysuckom Novom Meste najneskôr do 05.08.2021 vrátane 

Neuplatnenie si nároku na daňový bonus rodič preukazuje žiadateľovi čestným vyhlásením, že ani jeden člen  domácnosti si daňový bonus neuplatnil. 

Vzor čestného vyhlásenia je v prílohe. 

Je našou povinnosťou upozorniť zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus,  je povinný o uvedenom bezodkladne písomne informovať vedúcu školskej jedálne .

Zákonný zástupca si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia (trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov) a je povinný vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.

Dieťa, pri ktorom nastane zmena počas školského roku (deti v HN, ŽM, bez daňového bonusu) bude oprávnené na poskytovanie dotácie od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom žiadateľ predloží zmenový zoznam na úrad práce.

Žiadame rodičov, ktorí budú mať nárok na dotáciu  na stravu na dieťa bez daňového bonusu , aby vyplnené a podpísané čestné vyhlásenie  doručili do školy:  

§ poštou  na adresu  Základná škola Nábrežná 845/17,024 01 K. N.Mesto( doručené do 5.8.2021 

 vrátane, nie doporučene !!! )

§ do schránky pri vstupe do školy  – v termíne  17.7.2021 – 05.08.2021 

§ osobne (na ekonomické oddelenie  – v termíne  02.08.2021 – 05.08.2021 od 8:00 do 12:00)

UPOZORNENIE:  Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa začne KEDYKOĽVEK  v priebehu roka poberať daňový bonus na dieťa, ktorému bola dovtedy poskytovaná dotácia na stravu, tak je o tom povinný neodkladne písomne informovať vedúcu ŠJ, nakoľko nemá nárok na súčasné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravu v ŠJ

V prípade otázok  píšte na:   zsnabreznaknm1@gmail.com

ČESTNÉ VYHLÁSENIE – TU

0
Študentov
0
Zamestnancov
0
Tried