O škole

Základná škola v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežnej je škola s právnou subjektivitou od 1. júla 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov a informatiky. V školskom vzdelávacom programe pre 1. až 4. ročníku primárneho vzdelávania (reformné ročníky) ako voliteľné predmety ponúkame: anglický  jazyk, výtvarnú výchovu, matematiku, prírodovedné predmety a slovenský jazyk. Pre 5. – 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania. Prierezove témy sú súčasťou školského vzdelávacieho prgramu, ktorý je súčasťou sekcie Dokumenty školy na tejto vebovej stránke.  Pre individuálne začlenené deti ponúkame formy integrovaného vyučovania. Školský klub detí pracuje podľa schváleného školského výchovného programu. Sídli v budove školy na Komenského ulici. Navštevuje ho v školskom roku 2017/2018 171 žiakov školy. Svoje služby ponúka v čase  06.00 hod. – 07.45 hod. pred vyučovaním  a  v čase 11.00 hod. – 17.00 hod. po vyučovaní. Prostredie Budova školy sa nachádza v blízkosti rieky Kysuca, na jej pravom brehu. V jej blízkosti sa nachádza materská škôlka na ulici Komenského, Spojená stredná škola – Stredná priemyselná škola a obchodná akadémia Kysucké Nové Mesto.
Budova
Škola bola postavená v roku 1961. Hlavná budova má tri poschodia so šiestimi špeciálnymi učebňami (fyzika, hudobná výchova, chémia, 2 jazykové laboratória, štyri učebne informatiky, školská knižnica) a 22 triedami. V škole sú dve telocvične, školské dielne, školská kuchynka a tiež školský bufet. V blízkosti školy je moderne vybavená školská kuchyňa s jedálňou. Okrem hlavnej budovy, ku škole ešte patrí šesť učební pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a  budova na Komenského ulici pre ročníky 1. a 2. K areálu hlavnej budovy patrí školské ihrisko s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, átrium školy. Svojpomocne si škola vybudovala školskú saunu a fitnes centrum. V areále školy sa nachádza tiež tenisový komplex so športovou halou a vonkajším tenisovým kurtom Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto.
Štruktúra
Základná škola na Nábrežnej ulici v Kysuckom Novom Meste má 9 ročníkov rozdelených na stupne primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Celkovo je to 15 tried na ročníkoch primárneho a 16 tried na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania. V školskom roku 2017/2018 sa učí na škole 620 žiakov.
 
Učiteľský zbor
Na ročníkoch primárneho vzdelávania učí 15 učiteľov a na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania je to 16 triednych učiteľov, 5 netriednych a 2  vyučujúce náboženskej výchovy. Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje deťom, prevážne posledného ročníka informácie, o možnostiach štúdia na stredných školách. Svoje miesto má v pedagogickom zbore aj špeciálny pedagóg, ktorý koordinuje prácu s integrovanými žiakmi. Žiakom so ŠVVP sa venuje aj asistent učiteľa. Na čele školy stojí riaditeľ a dvaja zástupcovia. Učitelia pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach. K personálu školy tiež patrí správca počítačovej siete.  V školskom klube pracuje 6 vychovávateliek. Personál Nepedagogických zamestnancov školy tvoria mzdová účtovníčka a hospodárska pracovníčka, školník, údržbár, srávca počítačovej siete, 6 upratovačiek, akreditovaný bezpečnostný technik, vedúca školskej kuchyne a 5 kuchariek. Zapojenosť do projektov Zdravá škola Otvorená škola oblasť športu (2004,2005,2006,2007,2008) – schválený 2004,2005,2006,2008, 2009 Infovek otvorená škola (2006) – schválený Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005) – schválený Noc s Hansom Christianom Andersenom (2006,2007,2008) Škola budúcnosti (2006) Moderný učiteľ (2006) Zdravie v školách (2007) Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy (2006,2007) Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (2007) – schválený Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (2007,2008) – schválený v roku 2008 OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú (2009) – projekt schválený s dotáciou 5 miliónov Sk Regionálny operačný program – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008)
Školské ovocie
Školský mliečny program
Tenis do škôl (od roku 2008)
Nezabudnime
Deň školských knižníc
Európsky deň jazykov
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania (od roku 2013)
Aktivizujúce metódy vo výchove
Daj odpadu druhú šancu – separácia odpadov
Projekty s využívaním školských časopisov Vrabček a Maxík
Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
Národný projekt – Elektornizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola
E-Testovanie: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
Žijeme na Trojmezí – spoločný projekt so školami ZŠ Jablunkov Lesní 190 a Zakladní škola H. Sienkiewicze Jablunkov
Erasmus+
E-twinningové projekty z anglického a nemeckého jazyka
Ostatné projekty, do ktorých je škola zapojená, sú krátkodobé a informujeme o nich každoročne v záverečnej správe. Tá je zverejnená tiež na našom webovom priestore