História školy

Budova školy na Nábreží kpt. Nálepku (dnes Nábrežnej ulici) bola odovzdaná do užívania kysuckej mládeži a pedagógom 29. augusta 1961. Školská budova mala 23 vyhovujúcich tried, tri špeciálne učebne s kabinetmi, 2 telocvične, miestnosť pre Družinu mládeže a kuchyňu s jedálňou. V novej škole bolo umiestnených v dopoludňajšej vyučovacej smene 16 tried ročníkov 6. – 9., 4 ročníky SVŠ a 3 triedy ročníkov 1. – 5. K ZDŠ patrila aj stará budova v blízkosti železničnej stanice, kde sa vyučovali 4 triedy prvých ročníkov. Popoludní dochádzali do školy žiaci 14-tich tried na popoludňajšie vyučovanie. Súčasťou školy bola aj stredná škola pre pracujúcich s počtom žiakov 52. Základnú školu v svojom prvom vyučovacom roku navštevovalo 779 žiakov ročníkov 1. – 5., 554 žiakov ročníkov 6. – 9. a 81 študentov SVŠ. O ich výchovu sa staralo 47 pedagógov.

Pamätný prvý školský rok zahájili na našej škole:

Trieda Počet žiakov Triedny učiteľ
I.A 36 Anna Galvánková
I.B 35 Františka Martišková
I.C 35 Mária Balková
I.D 38 Mária Králiková
I.E 37 Mária Havranková
II.A 39 Alica Petrušková
II.B 37 Marta Rábiková
II.C 38 Mária Rudincová
II.D 39 Karla Grančičová
III.A 38 Božena Letková
III.B 39 Anna Kantoríková
III.C 37 Marta Sláfkovská
III.D 37 Mária Buchová
IV.A 35 Mária Sumecová
IV.B 34 Milena Brodňanová
IV.C 34 Jozefa Chrenková
IV.D 33 Anastázia Kollarová
V.A 40 Karol Záložník
V.B 41 Anastázia Suchánková
V.C 40 Anna Kolláriková
VI.A 38 Mária Čapková
VI.B 37 Anna Piláriková
VI.C 36 Eta Starinská
VI.D 37 Anna Valterová
VII.A 44 Alena Surá
VII.B 46 Elena Šingliarová
VII.C 46 Vilma Kováčová
VIII.A 46 Anna Pražmová
VIII.B 47 Benedikt Čuntala
VIII.C 46 Viliam Galvánek
IX.A 34 Ernest Králik
IX.B 38 Štefan Ševec
IX.C 32 Justin Ševčík
IX.D 35 Želmíra Kocková

SVŠ

I. ročník 22 študentov Jozef Tarábek
II. ročník 27 študentov Eva Malá
III. ročník 33 študentov Pavol Ličko

Od 1. septembra 1961 pôsobil vo funkcii riaditeľa školy p. Jaroslav Jamriška. Od 1. novembra toho istého roku ho vo funkcii vystriedal p. Justín Letko. Zástupcami riaditeľa školy sa stali p. Ondrej Suchánek a p. Jozef Bukový.

Od prvého školského roku pracovalo na škole hneď niekoľko záujmových útvarov: recitačný, gitarový, spevácky, výtvarný. Neskôr sa k ním pridali ešte divadelný, gymnastický, rádioamatérsky, foto krúžok a mnohé ďalšie. O záujmovú činnosť sa predovšetkým starali skúsení učitelia školy (manželia Králikovci, Cyril Ševčík, Viliam Galvánek, Anna Pražmová-Dybalová, neskôr aj Jana Drexlerová, Etela Starinská, Ľudmila Mušková).

Od roku 1962 sa začali prípravné stavebné práce na školskom športovom ihrisku. Tie sa však naplno rozbehli až školským rokom 1965/1966. Po dlhé roky pracovala na škole aj pionierska skupina Iskra, kde žiaci trávili svoj voľný čas v rôznych krúžkoch, stretávali sa na schôdzkach, reprezentovali školu v súťažiach či chodili na výlety. V školskom roku 1969/1970 nadviazala škola priateľské družobné vzťahy so Suvorovskou školou v Tulskej oblasti z bývalého ZSSR. Školským rokom 1967/68 sa od školy oddeľuje SVŠ, ktorá sa neskôr premenovala na Gymnázium. Študenti Gymnázia a ich profesori sa však naďalej učili v budove základnej školy na jej vrchnom poschodí až do roku 1998.

Sedmiaci – školský rok 1964/65 (horný rad v strede učitelia Jana Drexlerová a Jaroslav Jablonský)

V školskom roku 1970/71 sa položili základy špeciálnych učební fyziky a chémie. Plán vybudovať v škole aj špeciálnu učebňu pre výtvarnú výchovu sa nikdy nerealizoval.

Žiaci 9.A triedy – školský rok 1969/70

Deti Kysuckého Nového Mesta dostali školským rokom 1975/76 do užívania novú základnú školu v Dolinskom Potoku. Na túto školu odchádza 560 žiakov (20 tried) a 17 učiteľov. Naďalej sa však na škole učí v dvoch smenách.

Žiacky spevácky zbor z konca 70-tych rokov pracoval pod vedením učiteľov B.Čuntalu a O.Rufusovej

Ďalšia škola v meste je otvorená v školskom roku 1979/80 na ulici Clementisovej. Z našej školy na ňu odchádza 22 učiteľov, 4 vychovávateľky, riaditeľ školy a jeho zástupkyňa. Počet žiakov klesol na Nábrežnej z 1171 na 551. Tento počet však nenarušil chod školy a jej naplnenosť rástla rokmi. V školskom roku 1990/91 už školu navštevuje opäť viac ako 900 žiakov. Od školského roku 1993/94 prechádza škola na jednosmenné vyučovanie. V roku 1990 prestáva na škole pracovať pionierska skupina Iskra.
Od 1. júla 1998 získava škola štatút právnej subjektivity ako prvá v okrese. Od 1. februára 1998 patrí budova iba žiakom ZDŠ. Gymnázium sa presťahovalo do vlastnej novostavby. Prvý a druhý ročník základnej školy sa však ešte naďalej vyučuje v druhej budove na ulici Komenského, ktorá do roku 1993 patrila detským jasliam.

Časť kolektívu učiteľov ZŠ – školský rok 1991/92
(spodný rad, druhý zľava – riaditeľ školy Jozef Petráš)

V tom istom roku, svojpomocne zamestnanci školy, vybudovali v bývalom átriu antukový tenisový kurt. O rok neskôr škola zriaďuje v priestoroch malej telocvične školské fitnes centrum, ktoré dodnes využíva aj mládež celého Kysuckého Nového Mesta a okolia. V roku 2001 sa začína s rekonštrukciou športového areálu. Po vzájomnej dohode školy, mesta a tenisového klubu,, budujú sa ďalšie štyri tenisové kurty, slúžiace aj žiakom našej školy. V roku 2004 je dokončená rekonštrukcia atletickej dráhy a sektoru pre skok do diaľky. Viacúčelové ihrisko s umelou trávou a osvetlením je vybudované počas leta 2007.

Svoju školu prezentujú žiaci a učitelia školským časopisom Záškolák, ktorého prvé číslo vychádza v školskom roku 2003/2004. Vďaka projektu Infovek, škola získava výpočtovú techniku a zriaďuje špeciálnu učebňu informatiky . Nasledujúci rok k nej pribudla v rámci zapojenia sa do projektu EÚ ďalšia. Otvára si tiež vlastnú webovú stránku www.zsnabreznaknm.sk. V tom istom roku je otvorené aj jazykové laboratórium, pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. Ako prvá škola v meste, otvára v školskom roku 2006/2007 internetovú knižnicu pre učiteľov, žiakov i rodičov. Škola sa začína zapájať do celej rady projektov predkladaných Ministerstvom školstva, Slovenskou asociáciou športu na školách… V marci 2009 sa rozbieha rekonštrukcia interiérov budovy ale aj jej vonkajšieho vzhľadu z prostriedkov Európskej únie v rámci Regionálne operačného programu. Škola sa pravidelne zapája aj do rôznych projektov zvyšujúcich úroveň a kvalitu vzdelávania, ako aj zlepšenia interiérového a exteriérového vybavenia. Týmto projektom sa venujeme v Profile školy a tiež v odkaze Projekty.

K bohatej histórii školy patria aj úspechy žiakov v rôznych súťažiach. Pravidelne sa zúčastňujú predmetových olympiád, matematických či jazykových súťaží, prednesov poézie, prózy a spevu. Dobré meno škole robia aj výtvarníci a športovci. Úspechom sa venujeme na stránke Úspechy žiakov.

RIADITELIA ZŠ:

1. septembra 1961 – 31. októbra 1961 Jaroslav Jamriška
1. novembra 1961 – 30. júna 1973 Justín Letko
1. septembra 1973 – 30. júla 1979 Anton Šimo
1. septembra 1979 – 31. januára 1990 Margita Bačová
5. júna 1990 – 30. júna 2009 Mgr. Jozef Petráš
1. júl 2009 – súčasnosť PaedDr. Igor Drexler

 

ZÁSTUPCOVIA RIADITEĽA:

Jozef Bukový 1.október 1961 – 30. jún 1967
Ondrej Suchánek 1. september 1961 – 30. jún 1964
Cyril Ševčík 1. septembre 1964 – 21. január 1990
Ladislav Lisko 1. september 1964 – 30. jún 1967
František Macura 1. september 1967 – 30. jún 1968
Elena Šingliarová 1. september 1967 – 30. jún 1975
Mária Sumecová 1. september 1968 – 30. jún 1979
Lýdia Olexová 1. september 1980 – 30. jún 1987
Mgr. Anna Bugalová 1. september 1987 – 30. jún 1991
Mgr. Milan Slivka 1. február 1990 – 30. jún 1992
PaedDr. Igor Drexler 1. september 1992 – 30. jún 2009
Mgr. Ľudmila Mušková 1. september 1991 – 30. september 1992
Mgr. Daniela Čepelová 5. október 1992 – 30. jún 1995
Mgr. Štefánia Grešáková 1. september 1995 – 31.august 2001
Mgr. Daniela Čepelová 1. september 2001 – 30.6.2019
Mgr. Viera Bodóová

Mgr. Jana Vlčková

1. júl 2009 – súčasnosť

1.septembra 2019 – súčasnosť

 

OSTATNÍ PEDAGÓGOVIA ŠKOLY: (1961 – 2019)

Anna Galvánková Oľga Lišková Amália Bajánková
Františka Martišková Amália Bestvinová Ľudmila Mušková
Mária Balková Drahomíra Hromová Eva Frečková
Anna Bílešová Elena Pagáčová Viera Matisová
Mária Králiková Elena Šimová Anna Šidlová
Mária Havranková Oľga Potočárová Mária Čuntalová
Alica Petrušková Margita Ilovská Anna Staškovanová
Marta Rábiková Žófia Vahančíková Lýdia Bučková
Mária Rudincová Anna Bílešová Ivan Getting
Karla Grančičová Elena Šimová PaedDr. Peter Húšťava
Božena Letková Magdaléna Mestická Rudolf Haas
Anna Kantoríková Mária Hofericová Marta Šidlová
Marta Sláfkovská Anna Mindeková Mgr. Zita Véghová
Mária Buchová Mária Králiková Mgr. Milan Slivka
Mária Sumecová Magdaléna Mikulášová Margita Sýkorová
Milena Brodňanová Jana Drexlerová Mgr. Ľuboslava Ševčíková
Jozefa Chrenková Cecília Lisková Ľudmila Gollisová
Anastázia Kollárová Jaroslav Jablonský Igor Ševec
Karol Záložník Viktória Krämerová Mgr. Peter Šoška
Anastázia Suchánková Emília Macurová Oľga Kubalová
Anna Kolláriková Mária Chovancová Silvia Sýkorová
Mária Čapková Oľga Rúfusová Gabriela Sýkorová
Anna Piláriková Koloman Lenčo Alena Koberová
Etela Starinská Charlota Pasienková Ing.Mária Mušková
Anna Valterová František Fonš Ing.Ján Čelko
Alena Surá Milan Tomčík Adriana Ondrejášová
Elena Šingliarová Ružena Nekorancová Michal Kubík
Vilma Kováčová Anna Ďuranová PaedDr. Blažena Gažová
Anna Dybalová Anežka Valčuhová Karola Brodňanová
Benedikt Čuntala Ľudmila Fábiková Ján Krcho
Viliam Galvánek Anna Hubačková Klára Skácelová
Ernest Králik Gerta Čuláková Agnesa Novotná
Štefan Ševec Viera Szabóová Mária Kiššová
Justín Ševčík Zdena Gašpieriková Anna Zajacová
Želmíra Kocková Vanda Herdová Mária Papanová
Jolana Stráňavová Mária Silešová Anna Hrubá
Antónia Škorvagová Margita Moravcová Jarmila Pavlusíková
Melánia Mušková Daniela Galvánková Eva Chlebuchová
Anna Tóthová Mgr. Ivan Balek Zlatica Čarnecká
Mária Galandová Elena Lišková Mgr. Renáta Vlčková
Božena Kučmová Zita Pastuchová Mgr. Elena Radolská
Ľudovít Macášek Marta Kubatková Mgr. Ľudmila Kopasová
Elena Ševecová Eleonóra Škereňová Mgr. Katarína Jakubíková
Zlatica Frličková Sidónia Suhayová Mgr. Štefánia Koptáková
Irena Ševčíková Margita Škvrndová Mgr. Elena Perďochová
Božena Ďungelová Pavla Šmikoňová Mgr. Jana Čelková
Oľga Danajová Anna Kačeríková Mgr. Ľubomíra Hrušková
Vilma Osadská Mgr. Danka Zvarová Mgr. Jarmila Bandurová
Elena Vlčáková Viera Vlčáková Mgr. Viera Vráblová
Mgr. Emília Palicová Mgr. Jozef Palica Mgr. Monika Mojtová
Mgr. Alena Kavacká Mgr. Stella Halvoníková Mgr. Lenka Brodňanová
Mgr. Slávka Svrčková Mgr. Mária Maxiánová Mgr. Anna Ochodničanová
Mgr. Jarmila Letková Mgr. Mária Iványiová Mgr. Natália Dubovská
PaedDr. Zita Ševčíková Mgr. Lýdia Kubišová Mgr. Mária Tomaníčková
Mgr. Daniela Vnuková Ing. Anna Mečiaková Mgr. Viera Bodóová
Mgr. Ivana Držiaková Mgr. Ľudmila Kultanová Mgr. Ivan Jurkovič
Mgr. Viera Ševecová Mgr. Anna Vlčková Mgr. Jana Šošková
Mgr. Mária Vlčáková Mgr. Katarína Kubalová Mgr. Ján Pariš
Mgr. Alena Drexlerová Ing. Janka Vaňková Mgr. Alexandra Mihaldová
Mgr. Oľga Štefanková Ing. Anna Vitkovská PaedDr. Jarmila Michelová
PaedDr. Eva Iliášová Mgr. Miroslava Kováčová PaedDr. Thlic. Pavol Mazuch
Mgr. Lenka Trnková Mgr. Miloš Galbavý Mgr.Stanislav Duník
Mgr. Miroslav Vároš Mgr. Jolana Kubišová Mgr. Drahomíra Galgaňáková
Mgr. Pavel Mikoláš Mgr. Pavol Hrvol Dominika Zajacová
Mgr. Dana Chylá Mgr. Janka Vlčková Mgr. Ľudmila Heľová
Mgr. Renáta Jantošíková Mgr. Edita Zvaríková Mgr. Mária Kopásková
PaedDr.Thlic.Peter Holbička PaedDr. Zuzana Vojsovičová Mgr. Martina Janeková
Mgr. Viera Hmírová Mgr. Alena Vnuková Mgr. Tatiana Chupáčová
Mgr. Renáta Čamajová

Mgr. Silvia Priečková

Mgr. Eva Gladišová

Mária Kubalová

Mgr. Katarína Kocúrová

Mgr. Monika Jurčová

Bc. Martina Priečková

Mgr. Ľudmila Heľová

Mgr. Andrea Krenželáková

Mgr. Mária Kormanová

Mgr. Lukáš Kubaliak

Mgr. Zuzana Hrtusová

Katarína Fridrichová

Mgr. Mária Kormanová

Mgr. Erika Kamenčíková

Mgr. Michaela Ďurčová

Mgr. Valéria Kasajová

Stela Adámková

Klaudia Philippiová