Školská jedáleň

 

OZNAM  ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA   NA  ŠKOLSKÝ  ROK  2023/2024

Vážení rodičia, milí stravníci, 

radi by sme Vám dali do pozornosti, že svoje dieťa môžete prihlásiť zo školskej jedálne už od 30.08.2023. Vyhnete sa tak dvojitej platbe v mesiaci september a dlhej rade, ktorá vzniká vždy, ak dieťa prihlasujete v prvý  školský septembrový deň, prípadne týždeň.

Na základe zápisného lístka na stravovanie /platí počas doby školskej dochádzky/ sa stravník automaticky prihlasuje na ďalší mesiac dovtedy, pokiaľ zákonný zástupca  stravníka /žiaka/ nenahlási, že sa stravovať nebude. Môžete si ho stiahnuť na stránke školy www.zsnabreznaknm.eu  v záložke  Školská jedáleň alebo priamo vyzdvihnúť a vyplniť u vedúcej ZŠS.

Akúkoľvek zmenu údajov uvedených v zápisnom lístku na stravovanie je nutné nahlásiť u vedúcej zariadenia školského stravovania (ďalej len ZŠS)!

O dotáciu /viac informácii o dotácii na stránke školy/ na stravovanie pre žiaka musí zákonný zástupca opätovne požiadať aj v novom školskom roku 2023/2024 a to: 

  • prostredníctvom EduPage cez rodičovské konto  v module Žiadosti/Vyhlásenia – zakliknite s aktuálnym dátumom Žiadosť  o dotáciu na stravu – Návratka do 05.09.2023, ak chcete, aby Vaše dieťa poberalo dotáciu od 01.09.2023,
  • alebo písomnou formou alebo zaslaním na email sjnabreznaknm@gmail.com, Návratku nájdete na stránke školy v záložke školská jedáleň alebo u vedúcej ZŠS do 05.09.2023.

O dotácie na stravu  pre žiaka môžete požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka. Žiadosť je potrebné ale podať najneskôr do 10. dňa v mesiaci, aby bolo možné v nasledujúcom mesiaci si ju uplatniť.

Zápisný lístok  s návratkou je potrebné od každého nového  stravníka vypísať a doručiť do ZŠS osobne alebo prostredníctvom emailu: sjnabreznaknm@gmail.com do 05.09.2023.   

Nových stravníkov, žiakov prvých ročníkov prosíme osobne sa  prihlásiť u  vedúcej ZŠS. Aby vaše prihlásenie prebehlo bez zbytočných prieťahov , pripravte si prosím vyplnený Zápisný lístok  s návratkou a prineste si 2,00€ /v hotovosti/ na zakúpenie čipu pre stravníka. Stravníkovi bude pridelený variabilný symbol, na základe ktorého bude priradená jeho platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.

Žiaci, ktorí si uplatňujú dotáciu na stravu okrem poplatku za réžiu 0,10€ na jeden odobraný obed hradia aj jednorazový poplatok 30€. V prípade jeho vyčerpania je potrebné poplatok opätovne uhradiť.

Platby na SEPTEMBER  2023  

Počet stravovacích dní v SEPTEMBRI:  18  

Obedy si môžete aktivovať v dňoch:  

30.08.2023                                 7:00 – 13:00           Obedy:  I. stupeň (1. – 4. roč.)  = 1,80€      (bez dotácie 28,80€)

31.08.2023                                  7:00 – 13:00                         II. stupeň (5. – 9. roč.)  = 1,80€      (bez dotácie 32,40€)

04.09.2023 – 05.09.2023     7:30 – 14:00                         HN,ŽM (1. – 9.roč.)       = 1,80€

                                                                          

  1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet  školskej jedálne,  ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

  1. stupeň (1. – 4. roč.)   = 1,80€                         I. stupeň (1. – 4. roč.)   = 32,00€  bez dotácie                 
  2. stupeň (5. – 9. roč.)  = 1,80€                         II. stupeň (5. – 9. roč.)  = 36,00€  bez dotácie                

HN, ŽM   I. –  II. stupeň  = 1,80€

  1. bezhotovostne – cez internetbanking (podľa počtu dní v danom mesiaci)

     – číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 1.

  1. stupeň (1. – 4. roč.)   = 0,10€                         I. stupeň (1. – 4. roč.)   = 1,60€  bez dotácie                 
  2. stupeň (5. – 9. roč.)  = 0,10€                         II. stupeň (5. – 9. roč.)  = 1,80€  bez dotácie                

HN, ŽM   I. –  II. stupeň  = 0,10€

 

MesiacPočet dní v školeI. stupeňI. stupeňII. stupeňII. stupeň
bez dotácie s dotácioubez dotácie s dotáciou
September1828,801,8032,401,80
Október1930,401,9034,201,90
November2032,002,0036,002,00
December1625,601,6028,801,60
Január1727,201,7030,601,70
Február1828,801,8032,401,80
Marec2032,002,0036,002,00
Apríl1625,601,6028,801,60
Máj2133,602,1037,802,10
Jún2235,202,2039,602,20
Spolu187299,2018,70336,6018,70

 

  1. poštovou poukážkou – si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ
  2. 4. úhrada hotovosti na účet – na účet školskej jedálne

Číslo účtu ŠJ : IBAN SK83 0200 0000 0013 2201 7758

Pri úhrade je potrebné uviesť variabilný symbol pridelený vedúcou ZŠS.

UPOZORNENIE!

Nárok na obed  máte až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové prevody trvajú 2-3 dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie a objednávanie potravín.

Viac informácií o platbách a stravovaní získate na www.zsnabreznaknm.sk