Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Školská jedáleň

OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Vážení rodičia, milý stravníci,
v školskom roku 2012/2013 naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy v rámci
zefektívnenia výdaja a objednávania stravy zaviedla používanie čipového systému. V jedálni
je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných
identifikačných čipov, ktoré nahradili stravné lístky.
Radi by sme Vám dali do pozornosti, že svoje dieťa môžete prihlásiť do školskej jedálne už
od 22.08.2018. Vyhnete sa tak dvojitej platbe v mesiaci september a dlhej rade, ktorá vzniká
vždy, ak dieťa prihlasujete v prvý septembrový deň, prípadne týždeň.
Nových stravníkov, žiakov prvých ročníkov prosíme osobne sa prihlásiť u vedúcej ŠJ.
Aby vaše prihlásenie prebehlo bez zbytočných prieťahov , pripravte si prosím vyplnený
zápisný lístok a prineste si 2,00€ na zakúpenie čipu pre stravníka. Stravníkovi bude
pridelený variabilný symbol, na základe ktorého bude priradená jeho platba za stravu a
zaevidovaná v elektronickom systéme.
Na základe zápisného lístka na stravovanie sa stravník automaticky prihlasuje na ďalší mesiac
dovtedy, pokiaľ zákonný zástupca stravníka /žiaka/ nenahlási, že sa stravovať nebude.
Môžete si ho stiahnuť na stránke školy www.zsnabreznaknm.eu v záložke Školská jedáleň
alebo priamo vyzdvihnúť a vyplniť u vedúcej ŠJ.

Platby na SEPTEMBER 2018  .
Počet stravovacích dní v SEPTEMBRI:  19
Obedy si môžete zakúpiť v dňoch:
22.08.2017– 23.08.2017 8:00 – 14:00 Obedy: I. stupeň (1. – 4. roč.) = 21,09€
30.08.2017– 31.08.2017 8:00 – 13:00 II. stupeň (5. – 9. roč.) = 22,61€
Cudzí stravníci = 50,92€
03.09.2017 7:00 – 14:00 Hmotná núdza I. stupeň = 0,19€
Hmotná núdza II. stupeň = 1,71€

Výnimočne, z dôvodu začiatku nového školského roka, budeme hotovostné platby za obedy
prijímať aj v mesiaci september, a to až do 5. septembra 2018 denne od 7:30 do 14:00 hod.
Platba za stravné
Číslo účtu ŠJ :IBAN SK83 0200 0000 0013 2201 7758
1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z Vášho účtu na účet školskej jedálne,
ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu
obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na
sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.
Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže
zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

I. stupeň (1. – 4. roč.) = 22,20€ Hmotná núdza I. stupeň = 0,20€
II. stupeň (5. – 9. roč.) = 23,80€ Hmotná núdza II. stupeň = 1,80€
Cudzí stravníci = 53,60€
2. bezhotovostne – cez internetbanking
– číslo účtu, sumy, variabilný symbol, splatnosť ako v bode 1.
I. stupeň (1. – 4. roč.) = 21,09€ Hmotná núdza I. stupeň = 0,19€
II. stupeň (5. – 9. roč.) = 22,61€ Hmotná núdza II. stupeň = 1,71€
Cudzí stravníci = 50,92€
3. poštovou poukážkou – si môžete vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ
4. úhrada hotovosti na účet – na účet školskej jedálne
5. hotovosť – len vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení vedúcou školskej jedálne!

UPOZORNENIE!

Nárok na obed máte až po pripísaní platby na účet. Nezabúdajte, že medzibankové
prevody trvajú 2-3dni a aj my potrebujeme čas na spracovanie a objednávanie potravín.
Viac informácií získate na www.zsnabreznaknm.sk