Pozor! Zmena hodnotenia predmetu

Na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa školy, Mesta Kysucké Nové Mesto, sme museli zmeniť rozhodnutie o hodnotení predmetu slovenský jazyk a ...

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že v pondelok 4.5 2020 a v stredu 6.5 2020 vždy v čase ...

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. ...

Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020

 Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu ...

POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku ...