Profil školy

Základná škola v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežnej je škola s právnou subjektivitou od 1. júla 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov a informatiky. V školskom vzdelávacom programe pre 1. až 4. ročníku primárneho vzdelávania (reformné ročníky) ako voliteľné predmety ponúkame: anglický  jazyk od prvého ročníka, výtvarnú výchovu, matematiku, prírodovedné predmety a slovenský jazyk. Pre 5. – 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania sú disponibilnými hodinami druhý cudzí jazyk od siedmeho ročníka, matematika a slovenský jazyk ako predmety Testovanie T9 majú upravenú dotáciu na 5 hodín týždenne, v piatom ročníku je to hodina navyše anglického jazyka a v ostatných ročníka máme upravenú dotáciu na prírodovedné predmety. Na prvom stupni sa žiaci venujú na hodinách telesnej výchovy rozšíreným vyučovaním minihádzanej a tenisu. Škola týmto smerom spolupracuje s Tenisovým oddielom KNM a Oddielom hádzanej, rovnako v KNM. Žiaci mávajú poobede aj tréningy v školskej telocvični z oboch športov. Prierezové témy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou sekcie Dokumenty školy na tejto webovej stránke.  Pre žiakov telesne a zdravotne znevýhodnených, ako aj s talentom realizujeme inkluzivne vzdelávanie a ponúkame pedagogických asistentov. Školský klub detí pracuje podľa schváleného školského výchovného programu. Sídli v budove školy na Komenského ulici. Navštevuje ho v školskom roku 2019/2020 187 žiakov školy. Svoje služby ponúka v čase  06.00 hod. – 07.45 hod. pred vyučovaním  a  v čase 11.00 hod. – 17.30 hod. po vyučovaní. V záujmovej činnosti sa venujú žiaci v popoludňajších hodinách v útvaroch, ktoré vedú učitelia školy – športové hry, minihádzaná, turistika, vybíjaná, matematika, informatika, plávanie. Na škole pracuje už dlhé roky detský folklórny súbor Nábrežníček a svoje aktivity pripravuje a svoju činnosť s pedagógmi koordinuje žiacky školský parlament. Od roku 2006 vydáva škola vlastný školský časopis Záškolák, ktorý vychádza päťkrát v školskom roku. K tomu je zriadená redakčná rada, pracujúca pod vedením Mgr. Janekovej. V rámci spolupráce cez medzinárodné projekty žiaci už navštívili také štáty EU ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Španielsko (Barcelona, Malaga), Fínsko, Portugalsko.

Prostredie

Budova školy sa nachádza v blízkosti rieky Kysuca, na jej pravom brehu. V jej blízkosti sa nachádza materská škôlka na ulici Komenského, Spojená stredná škola informačných technológií a CVČ.

Budova
Škola bola postavená v roku 1961. Hlavná budova má tri poschodia so špeciálnymi učebňami (fyzika, hudobná výchova, chemicko biologické laboratórium, 2 jazykové laboratória, štyri učebne informatiky v hlavnej budove a jedna v budove Elokovaného pracoviska na Komenského ulici pre žiakov prvého a druhého ročníka a ŠKD, rekonštruované školské dielne, školská kuchynka, poloodborné učebne hudobnej výchovy s pódiom, výtvarnej výchovy a geografie, školská knižnica) a 22 kmeňovými triedami. Takmer v každej triede sú nainštalované interaktívne tabule. V dvoch učebniach sú nainštalované aj interaktívne podlahy. Všetky učebne sú vybavené aj pre dištančné vyučovanie (dataprojektor, reproduktory, hand-sety, kamery). V škole sú dve telocvične, fitnes centrum s posilňovacími zariadeniami, bežeckým pasom, 3 spinningovými bicyklami, orbitrackom, 2 veslovacími posilňovacími strojmi, trampolínkami, step lavičkami, gymnastickým vybavením (kruhy, hrazda, žinenky, lavičky, gymnastický pas, bedne), sauna a tiež školský bufet. V blízkosti školy je moderne vybavená školská kuchyňa s jedálňou. Okrem hlavnej budovy, ku škole ešte patrí šesť učební pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a  budova na Komenského ulici pre ročníky 1. a 2. K areálu hlavnej budovy patrí školské ihrisko s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, trávnaté átrium školy s výsadbou okrasných a úžitkových bylín a drevín, outdoorová eko-učebňa so zelenou strechou, školský ovocný sad so skleníkom a vlastnou studňou. V areály školy sa nachádza tiež tenisový komplex so športovou halou a vonkajším tenisovým kurtom Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto. Na školskom dvore budovy na Komenského ulici je nainštalované detské ihrisko s preliezkami, hojdačkami, mini lezeckou stenou a plochou pre vyučovanie dopravnej výchovy, možnosťou realizácie športových hier (florbal, mini tenis, vybíjaná). K dispozícii sú aj dva osadené stoly na stolný tenis a ruské kuželky. V tejto budove sídli aj ŠKD.

Štruktúra

Základná škola na Nábrežnej ulici v Kysuckom Novom Meste má 9 ročníkov rozdelených na stupne primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Celkovo je to 15 tried na ročníkoch prvého stupňa a 16 tried na ročníkoch druhého stupňa. V školskom roku 2023/2024 sa učí na škole 655 žiakov.
 

Učiteľský zbor

Na ročníkoch primárneho vzdelávania učí 15 učiteľov a na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania je to 16 triednych učiteľov, 6 netriednych a 2  vyučujúce náboženskej výchovy. Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje deťom, prevažne posledného ročníka informácie, o možnostiach štúdia na stredných školách. Svoje miesto má v pedagogickom zbore aj špeciálny pedagóg, ktorý koordinuje prácu s integrovanými žiakmi. Žiakom so zdravotným a telesným znevýhodnením ako aj s talentom sa venujú aj  pedagogickí asistenti. Na čele školy stojí riaditeľ a dvaja zástupcovia. Učitelia pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach. Zvláštne postavenie v kariérnych pozíciách majú aj koordinátori prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy, voľného času v ŠKD, informatizácie, projektu Zdravá školy a medzinárodných projektov programov Erasmus+ KA2 a e-Twinningu. K personálu školy tiež patrí správca počítačovej siete a školský digitálny koordinátor.  V školskom klube pracuje 8 vychovávateliek.

Personál

Nepedagogických zamestnancov školy tvoria mzdová účtovníčka a hospodárska pracovníčka, školník, údržbár, správca počítačovej siete, 6 upratovačiek, akreditovaný bezpečnostný technik, vedúca školskej kuchyne a 5 kuchárok.

Zapojenosť do projektov

Zdravá škola
Otvorená škola oblasť športu (2004,2005,2006,2007,2008) – schválený 2004,2005,2006,2008, 2009
Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005) – schválený
Noc s Hansom Christianom Andersenom (2006 až 2022)
Škola budúcnosti (2006)
Moderný učiteľ (2006)
Zdravie v školách (2007)
Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy (2006,2007)
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (2007) – schválený
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (2007,2008) – schválený v roku 2008
OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú (2009) – projekt schválený s dotáciou 5 miliónov Sk
Regionálny operačný program – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008)                                                                                      Ovocie a zelenina do škôl                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Školské mlieko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Škola podporujúca zdravie- dlhodobý projekt                                                                                                                                                                                                                                                                         Škola priateľská deťom                                                                                                                                                                                                                                                                                                          celoročný projekt “ Daj odpadu druhú šancu!“ separácia odpadu                                                                                                                                                                                                                                    projekt Žiackeho školského parlamentu                                                                                                                                                                                                                                                                                  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania                                                                                                                                                                                          Čitateľský maratón – projekt Mestskej knižnice v KNM                                                                                                                                                                                                                                                        Tenis do škôl (od roku 2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                          Nezabudnime – pamätný deň obetiam holokaustu                                                                                                                                                                                                                                                                    Deň školských knižníc                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Európsky deň jazykov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Daj odpadu druhú šancu – separácia odpadov                                                                                                                                                                                                                                                                   Projekty s využívaním školských časopisov Vrabček a Maxík , podnecovanie záujmu u žiakov o čítanie ; a časopismi Fifík a Maxík                                                                                                              Žijeme na Trojmedzí – spoločný projekt so školami ZŠ Jablunkov Lesní 190 a Základní škola H. Sienkiewicze Jablunkov                                                                                                                         Erasmus+ KA1 – Angličtinou za lepšiu budúcnosť                                                                                                                                                                                                                                                         Erasmus+ KA2 – Childhood In A Box                                                                                                                                                                                                                                                                                   Erasmus+ KA2 – LO-VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc , školských knižníc , odborných učební rôzneho druhu v základných školách – schválený                                                                Projekt KIA Motors na rozvoj technického a jazykového vzdelávania na ZŠ – schválený                                                                                                                                                                                                     E-twinningové projekty z anglického a nemeckého jazyka                                                                                                                                                                                                                                                  Klíma – Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy – Nórske granty                                                                                                                                                                                                                 SadOVO – projekt občianskeho združenia Živica

Ostatné projekty, do ktorých je škola zapojená, sú krátkodobé a informujeme o nich každoročne v záverečnej správe. Tá je zverejnená tiež na našom webovom priestore.