Profil školy

Základná škola v Kysuckom Novom Meste na ulici Nábrežnej je škola s právnou subjektivitou od 1. júla 1998. Poskytuje základné vzdelanie pre deti vo veku od 6 do 15 rokov. Hlavné zameranie školy je na výučbu cudzích jazykov a informatiky. V školskom vzdelávacom programe pre 1. až 4. ročníku primárneho vzdelávania (reformné ročníky) ako voliteľné predmety ponúkame: anglický  jazyk od prvého ročníka, výtvarnú výchovu, matematiku, prírodovedné predmety a slovenský jazyk. Pre 5. – 9. ročník nižšieho sekundárneho vzdelávania sú disponibilnými hodinami druhý cudzí jazyk od siedmeho ročníka, matematika a slovenský jazyk ako predmety Testovanie T9 majú upravenú dotáciu na 5 hodín týždenne, v piatom ročníku je to hodina navyše anglického jazyka a v ostatných ročníka máme upravenú dotáciu na prírodovedné predmety. Na prvom stupni sa žiaci venujú na hodinách telesnej výchovy rozšíreným vyučovaním minihádzanej a tenisu. Škola týmto smerom spolupracuje s Tenisovým oddielom KNM a Oddielom hádzanej, rovnako v KNM. Žiaci mávajú poobede aj tréningy v školskej telocvični z oboch športov. Prierezové témy sú súčasťou školského vzdelávacieho programu, ktorý je súčasťou sekcie Dokumenty školy na tejto webovej stránke.  Pre individuálne začlenené deti ponúkame formy integrovaného vyučovania, asistentov učiteľa a individuálne doučovanie. Školský klub detí pracuje podľa schváleného školského výchovného programu. Sídli v budove školy na Komenského ulici. Navštevuje ho v školskom roku 2019/2020 187 žiakov školy. Svoje služby ponúka v čase  06.00 hod. – 07.45 hod. pred vyučovaním  a  v čase 11.00 hod. – 17.00 hod. po vyučovaní. V záujmovej činnosti sa venujú žiaci v popoludňajších hodinách v útvaroch, ktoré vedú učitelia školy – športové hry, minihádzaná, turistika, vybíjaná, matematika, informatika, plávanie. Na škole pracuje už dlhé roky detský folklórny súbor Nábrežníček a svoje aktivity pripravuje a svoju činnosť s pedagógmi koordinuje žiacky školský parlament. Od roku 2006 vydáva škola vlastný školský časopis Záškolák, ktorý vychádza päťkrát v školskom roku. K tomu je zriadená redakčná rada, pracujúca pod vedením Mgr. Bandurovej. V rámci spolupráce cez medzinárodné projekty žiaci už navštívili také štáty EU ako sú Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Anglicko, Španielsko, Fínsko a čaká ich mobilita do Portugalska a Českej republiky.

Prostredie

Budova školy sa nachádza v blízkosti rieky Kysuca, na jej pravom brehu. V jej blízkosti sa nachádza materská škôlka na ulici Komenského, Spojená stredná škola – Stredná priemyselná škola a obchodná akadémia Kysucké Nové Mesto a CVČ.

Budova
Škola bola postavená v roku 1961. Hlavná budova má tri poschodia so špeciálnymi učebňami (fyzika, hudobná výchova, chemicko biologické laboratórium, 2 jazykové laboratória, štyri učebne informatiky, rekonštruované školské dielne, školská kuchynka, poloodborné učebne dejepisu a geografie, školská knižnica) a 22 kmeňovými triedami. V škole sú dve telocvične, fitnes centrum, sauna a tiež školský bufet. V blízkosti školy je moderne vybavená školská kuchyňa s jedálňou. Okrem hlavnej budovy, ku škole ešte patrí šesť učební pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka a  budova na Komenského ulici pre ročníky 1. a 2. K areálu hlavnej budovy patrí školské ihrisko s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou a umelým osvetlením, trávnaté átrium školy s výsadbou okrasných bylín a drevín, školský ovocný sad so skleníkom a vlastnou studňou. V areále školy sa nachádza tiež tenisový komplex so športovou halou a vonkajším tenisovým kurtom Tenisového klubu Kysucké Nové Mesto.

Štruktúra

Základná škola na Nábrežnej ulici v Kysuckom Novom Meste má 9 ročníkov rozdelených na stupne primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania. Celkovo je to 14 tried na ročníkoch primárneho a 16 tried na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania. V školskom roku 2020/2021 sa učí na škole 653 žiakov.
 

Učiteľský zbor

Na ročníkoch primárneho vzdelávania učí 14 učiteľov a na ročníkoch nižšieho sekundárneho vzdelávania je to 16 triednych učiteľov, 5 netriednych a 2  vyučujúce náboženskej výchovy. Zvláštnu úlohu má na škole výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje deťom, prevážne posledného ročníka informácie, o možnostiach štúdia na stredných školách. Svoje miesto má v pedagogickom zbore aj špeciálny pedagóg, ktorý koordinuje prácu s integrovanými žiakmi. Žiakom so ŠVVP sa venuje aj asistent učiteľa. Na čele školy stojí riaditeľ a dvaja zástupcovia. Učitelia pracujú v predmetových komisiách a metodických združeniach. Zvláštne postavenie v kariérových pozíciach majú aj koordinátori prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy, voľného času v ŠKD, informatizácie, projektu Zdravá školy a medzinárodných projektov Erasmus+ KA2 a eTwinningu. K personálu školy tiež patrí správca počítačovej siete.  V školskom klube pracuje 7 vychovávateliek.

Personál

Nepedagogických zamestnancov školy tvoria mzdová účtovníčka a hospodárska pracovníčka, školník, údržbár, správca počítačovej siete, 6 upratovačiek, akreditovaný bezpečnostný technik, vedúca školskej kuchyne a 5 kuchariek.

Zapojenosť do projektov

Zdravá škola
Otvorená škola oblasť športu (2004,2005,2006,2007,2008) – schválený 2004,2005,2006,2008, 2009
Infovek otvorená škola (2006) – schválený
Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005) – schválený
Noc s Hansom Christianom Andersenom (2006,2007,2008)
Škola budúcnosti (2006)
Moderný učiteľ (2006)
Zdravie v školách (2007)
Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy (2006,2007)
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (2007) – schválený
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (2007,2008) – schválený v roku 2008
OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú (2009) – projekt schválený s dotáciou 5 miliónov Sk
Regionálny operačný program – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008)

Školské ovocie
Škola podporujúca zdravie- dlhodobý projekt
Škola priateľská deťom
celoročný projekt ” Daj odpadu druhú šancu!” separácia odpadu
projekt Žiackeho školského parlamentu
Školský mliečny program – rozšírená ponuka mliečnych produktov v ŠJ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania
Týždeň modrého gombíka , Deň narcisov
Čitateľský maratón – projekt Mestskej knižnice v KNM
Tenis do škôl (od roku 2008)
Nezabudnime
Deň školských knižníc
Európsky deň jazykov
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania (od roku 2013)
Aktivizujúce metódy vo výchove
Daj odpadu druhú šancu – separácia odpadov
Projekty s využívaním školských časopisov Vrabček a Maxík , podnecovanie záujmu u žiakov o čítanie ; a časopismi Fifík a Maxík
Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola
E-Testovanie: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
Žijeme na Trojmedzí – spoločný projekt so školami ZŠ Jablunkov Lesní 190 a Základní škola H. Sienkiewicze Jablunkov
Erasmus+ KA1 – Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Erasmus+ KA2 -vypracovanie projektu , účasť a jeho prezentácii v Nemecku
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc , školských knižníc , odborných učební rôzneho druhu v základných školách – schválený
Projekt KIA Motors na rozvoj technického a jazykového vzdelávania na ZŠ – schválený
E-twinningové projekty z anglického a nemeckého jazyka

Ostatné projekty, do ktorých je škola zapojená, sú krátkodobé a informujeme o nich každoročne v záverečnej správe. Tá je zverejnená tiež na našom webovom priestore.