Projekt SK – Klíma, ACC

Spoločným úsilím k zelenej, komkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

Working Together for green, competitive and inclusive Europe.

 

Názov projektu:

Príroda – LÁSKA pre ŽIVOT: Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovnovzdelávacom procese na škole“, financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a spolufinancovaný z rozpočtu Základnej školy Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto. 

Základné informácie o projekte:

Číslo projektu: ACC03P14

Program: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK – Klíma)     

Prijímateľ: Základná škola Nábrežná 845/17, Kysucké Nové Mesto

Trvanie projektu: 26.2.2021 – 25.8.2022 (18 mesiacov) 

Rozpočet projektu: 37.000,- Eur (celková suma)              

                                                                                                                                                                               Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

Projekt sa realizuje v rámci programu SK-Klíma. Správcom programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa do výšky 10% a spolufinancuje 5% ZŠ Nábrežná, 845/17, Kysucké Nové Mesto, ako prijímateľ grantu. Viac informácií o programe nájdete na www.minzp.sk/eea/.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.

CIELE PROJEKTU

zakomponovanie najnovších poznatkov, postupov v oblasti environmentálnej výchovy do ŠkVP, štandardov do učebných plánov vyučovacích predmetov – biológia, prírodoveda

tvorba/aktualizácia vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie vyučovania žiakov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy

zvyšovanie podielu zelene v okolí školy, znižovanie tvorby odpadu, vybudovanie eko-učebne, vodozadržné opatrenia

Plán vzdelávania projektu

Charakteristika a rozpočet projektu

Prezentácie z konferencie dňa 12.5.2021

Prezentácia riaditeľa ZŠ Nábrežná 845/17 – TU

Prezentácia Mgr. Eva Pietorová (CHKO Kysuce)  – TU