Nezaradené

Pozor! Zmena hodnotenia predmetu

Na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa školy, Mesta Kysucké Nové Mesto, sme museli zmeniť rozhodnutie o hodnotení predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni ZŠ z pôvodného hodnotenia slovami absolvoval / neabsolvoval na hodnotenie klasifikáciou. Zmenu vraj podnietili protesty zo strany niekoľkých rodičov voči pôvodnému hodnoteniu. Je smutné, že používate na komunikáciu medzi školou a Vami zriaďovateľa. Kontakty na vedenie školy, ako aj vyučujúcich sú zverejnené na stránke školy a tiež je možné výmeny názorov prostredníctvom portálu Edupage.

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že v pondelok 4.5 2020 a v stredu 6.5 2020 vždy v čase od 9.00 do 11.00 a poobede, v čase od 15.00 do 16.30 bude výchovný poradca preberať vyplnené prihlášky na stredné školy pre školský rok 2020 /2021. Prihlášky je rodič, resp. žiak povinný odovzdať riaditeľovi školy do 15.5.2020, ten ich následne odosiela do 21.5.2020 na príslušnú strednú školu. Žiadame Vás preto, aby ste sa vo vlastnom záujme dostavili do školy v určenom termíne a čase. V škole dostanete do rúk na súhlasný podpis prihlášku, ktorú vyplní určený zamestnanec školy. Musíte mať vlastné ochranné rúško na tvár, ochranné rukavice, vlastné pero a manipulačný poplatok 2 €, ktorý odovzdáte zamestnancovi školy. Podpisovanie prihlášok sa bude realizovať za zvýšených hygienických podmienok. Každý rodič si musí osobne prevziať zápisný lístok, bez ktorého žiak nebude na strednú školu prijatý.

Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020, v prípade prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov je to obdobie od 15. júna 2020 do 30. júna 2020.
Tieto termíny vyplývajú z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga, ktorý detaily predstavil na dnešnej tlačovej konferencii.

Riaditelia stredných škôl môžu zverejniť kritériá na prijímacie konanie do 7. mája 2020

 Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.
Podľa § 65 školského zákona zverejnia riaditelia kritériá na prijímacie konanie na vzdelávanie na stredných školách, ako sú napr. počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium. Bližšie informácie k prijímacím skúškam a pohovorom zverejní ministerstvo školstva v priebehu tohto týždňa.

POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Oznamuje riaditeľ školy , že jednotlivé vyučovacie predmety sa budú na konci školského roka hodnotiť nasledovne:

  1. ročník  – hodnotenie žiakov  bude formou slovného hodnotenia a na základe odporúčania Ministerstva ŠVVaŠ SR  nebudeme  telesnú výchovu, výtvarnú výchovu a hudobnú výchovu hodnotiť.
  2. ročník – všetky vyučovacie predmety, okrem telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy sa budú hodnotiť slovom absolvoval / neabsolvoval. Spomínané výchovy sa hodnotiť nebudú
  3. ročník – predmety PVC (pracovné vyučovanie), HUV (hudobná výchova), VYV (výtvarná výchova), TSV  (telesná a športová výchova) sa hodnotiť nebudú. V predmetoch SJL, MAT, INF, PDA, VLA, ANJ budeme hodnotiť slovami  absolvoval/neabsolvoval.
  4. ročník – všetky predmety, okrem výchov (telesná, hudobná, výtvarná a pracovné vyučovanie) budeme hodnotiť slovami absolvoval / neabsolvoval

Na druhom stupni sa nebudú hodnotiť vôbec predmety technika, etická výchova, výtvarná výchova a telesná výchova. Klasifikáciou známkou sa budú hodnotiť predmety matematika, fyzika a biológia. Všetky ostatné predmety sa budú hodnotiť slovami absolvoval / neabsolvoval

Upozornenie pre žiakov a rodičov: Vyučujúci, so súhlasom riaditeľa školy,  môže nariadiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania na diaľku  (nereagovali na online vyučovanie, nevypracovávali si zadané úlohy, nekomunikovali) komisionálne preskúšanie v čase po ukončení karantény