Nezaradené

Naše projekty Erasmus+ počas karantény

ZŠ Nábrežná sa aj v uplynulom školskom roku 2019/2020 zapájala do aktivít financovaných z programu EU Erasmus+. Bol to druhý rok projektu Detstvo v krabičke a prvý rok projektu LO-VE o outdoorovom vyučovaní. Aktivity prebiehali podľa plánu až do marca, kedy všetky mobility prerušila karanténa. Aj keď žiaci a učitelia nemohli vycestovať, aktívne sa zapájali do projektových aktivít na diaľku. Bohužiaľ, COVID19 prekazil naše hosťovanie žiakov z 5 krajín, ktoré sa malo uskutočniť v polovici marca. Rovnako bolo zabránené vycestovať žiakom do Portugalska a Českej republiky. Avšak žiaci pracovali usilovne a v rámci druhého spomínaného projektu sa napríklad niektorí z ročníkov 5. až 8. zúčastnili koncom mája online chatu so žiakmi z Fínska. Fínsko mali možnosť niektorí žiaci školy spoznať aj na vlastné oči ešte v januári 2020, keď tam vycestovali s p.učiteľkou Hmírovou a Madigárovou Kubišovou. Práve ony zaktivizovali žiakov a využili online nástroje pre prácu žiakov v skupinách, aby počas vzájomnej komunikácie predstavili nielen svoju školu, vyučovanie v čase korona vírusu na Slovensku, ale Samko Ďurana bravúrne predstavil Fínom aj naše mesto. Každý sa zapájal zo svojho domova a tento chat mal veľký úspech.
Nakoľko dištančné vzdelávanie bolo oveľa dlhšie, ako sme si všetci predstavovali, aj projektové plnenie úloh prebiehalo tak, ako sme pôvodne neplánovali. Vďaka patrí nielen aktívnym žiakom a učiteľom, ale aj rodičom, pretože svojim deťom častokrát pomohli s využívaním technológií. Niektorí žiaci si rozšírili svoje zručnosti aj tak, že nahovorili audio k videu pre projekt Detstvo v krabičke s názvom Múzeum v krabičke. Iní sa zase dištančne zapojili do aktivity Hrdinovia v čase COVID19 v rámci toho istého projektu. Na znak solidarity najmä so žiakmi z partnerskej školy v Lombardii, najviac postihnutého regiónu v EU, sa zamýšľali na významom slova Hrdina a maľovali Hrdinov karanténneho obdobia a dúhu, pričom sme si vysvetlili význam dúhy ako symbolu tejto nezvyčajnej doby a žiacke práce si navzájom vymenili so školou z Talianska. Viaceré deti prispeli svojou úlohou do Múru hrdinov. Niektorí vypracovali úlohu v domácom prostredí. Ďalší, keď menším žiakom povolilo naše ministerstvo prezenčné vyučovanie, pracovali na zadaní v júni pod taktovkou p.uč. Michelovej a Heľovej. Aj prváci sa s pani učiteľkami zapojili a v rámci tvorivých dielní zo slovenčiny i prírodovedy sa zamýšľali nad zvieratkami, ktoré chcú chrániť. Tvorivé dielne nadviazali na marcovú Besedu s hrdinom – ochranárom prírody z CHKO z Čadce. Deťom  porozprával o ochrane prírody, správaní sa v prírode a o zvieratkách. Následne si deti vybrali zvieratko, ktoré chcú chrániť, zistili si o ňom fakty a výtvarne, pomocou modelovacej hmoty, ho stvárnili. V rámci projektu LO-VE sa realizoval aj dvojjjazyčný elektronický slovník, kreslili dve žiačky 7A a jedna žiačka 8A triedy, nahovorili ho žiaci 6.ročníka. Slovník finálne spracovala p.uč.R.Vlčková. Nielen tento, naozaj vydarený výstup, odporúčame pozrieť na projektových blogoch. Tam nájdete aj Koláž outdoorových aktivít žiakov v aplikácii Padlet a za našu školu ju v angličtine vypracovali žiaci 4., 5. a 6.ročníka.
Síce ešte nie je isté, ako budú projekty pokračovať budúci školský rok, ZŠ Nábrežná urobí všetko pre to, aby škola splnila to, čo si s partnerskými školami na začiatku stanovila. Samozrejme, všetko rešpektujúc bezpečie a ochranu zdravia všetkých zúčastnených.
Pekné leto.
Viac informácií o projekte Detstvo v krabičke – https://childhoodinabox.blogspot.com/
Viac informácií o projekte LO-VE – https://lo-veproject.blogspot.com/
Mgr. Jolana Madigárová Kubišová

TVORIVÉ DIELNE SO SOŠ STROJNÍCKOU

Dňa 23.6.2020 navštívili našich druháčikov a prváčikov p.učitelia so SOŠ Strojníckej v Kysuckom Novom Meste. V rámci Projektu na podporu technickej zručnosti u detí primárneho veku si pre nich pripravili výrobu stojanu na kuchynské utierky – Kohútika. Deti si mohli vyskúšať svoje technické zručnosti pri práci s drevom. S pomocou šikovných pánov učiteľov brúsili, maľovali a lepili jednotlivé komponenty.

Deťom sa tento deň veľmi páčil a každý si domov odniesol krásny výrobok z dreva.

Srdečne ďakujeme v mene všetkých druhákov, prvákov i pani učiteliek predovšetkým p. Mgr. P. Koptákovi, PaedDr. M. Vojsovičovi, Mgr. Š. Mitkovi , Mgr. J. Hodasovi, a tiež vedeniu SOŠ Strojníckej – p.riaditeľovi Ing. Mgr. O. Holienčikovi  za krásne pripravený projekt.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

“Učiteľ je režisérom detských duší. Učiteľ v triede, vo výchovnej skupine, je režisérom, scénaristom a dramaturgom v jednej osobe.

“Učiteľ je režisérom detských duší. Učiteľ v triede, vo výchovnej skupine, je režisérom, scénaristom a dramaturgom v jednej osobe. Výkon tohto povolania si vyžaduje celého človeka, odborne dobre pripraveného, mravne pevného so zmyslom vysokej zodpovednosti za vykonanú prácu.” Týmito slovami dnes privítal na pôde Mestského úradu v Kysuckom Novom Meste jeho primátor, Ing. Marián Mihalda, svojich hostí, pánov učiteľov a predovšetkým pani učiteľky, navrhnuté svojími riaditeľmi na významné ocenenie Plaketu J. A. Komenského za celoživotnú prácu v oblasti školstva. “Plánovali sme sa tu stretnúť v období jarnej rovnodennosti,” pokračoval v svojom príhovore ” ale situácia sa vyvinula žiaľ tak, že sme sa tu mohli stretnúť až v čase letného slnovratu.” Takmer hodinový program osviežil hrou na husle učiteľ ZUŠ v KNM Mgr. Adam Paskuda. V úvode zahral nádhernú You Rsised Me Up od írsko – nórskych Secret Garden a v závere pripomenul cestu ocenených v klasike autorov Claude Francoisa a Paula Anku, piesni My Way. Mgr. Hanka Vlčková pripravila, ako už tradične na tomto milom akte, pre svojho zverenca prózu ako ušitú pre túto príležitosť, Krédo od amerického spisovateľa, filozofa, speváka, unitárskeho pastora, učiteľa, maliara a sochára, človeka mnohých povolaní a schopností Roberta Fulghuma. Podtitul tohto úryvku hovorí “Všetko čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v škôlke.” Programom sprevádzala a záverečnú Teď kráľovnou jsem já od Lou Fanánka Hagena a Michala Dávida z muzikálu Kleopatra, zaspievala Mgr. Alena Ďuriaková. V týchto ťažkých dňoch by sme nemali zabúdať, že okrem rúška sa nosí aj ohľaduplnosť, slušnosť, zodpovednosť, empatia, ústretovosť a pochopenie. Tá určite počas celého pedagogického života nechýbala osmičke ocenených z Kysuckých základných škôl či školských zariadení. Mňa osobne potešilo ocenenie dlhoročnej práce mojich dvoch kolegýň, Danky Čepelovej a Májky Vlčákovej. Myslím, že ten Mgr. pred ich menami im teraz chýbať nebude. Pre mňa sú to nielen magistre svojej práce, ale predovšetkým bytosti s ľudským srdcom. S jednou som takmer vyrástal, pretože naše maminky boli kolegyne učiteľky, a tá druhá mi robila uvádzajúcu učiteľku pri mojich prvých kantórskych krokoch. “Za váš úsmev, milé slová,
ktorými ste vždy a znova, roztvárali naše oči
ako kvety na úbočí. Za to všetko, čo už vieme
s láskou vám dnes ďakujeme” milé moje kolegyne. 🍀

Pozor! Zmena hodnotenia predmetu

Na základe písomnej žiadosti zriaďovateľa školy, Mesta Kysucké Nové Mesto, sme museli zmeniť rozhodnutie o hodnotení predmetu slovenský jazyk a literatúra na druhom stupni ZŠ z pôvodného hodnotenia slovami absolvoval / neabsolvoval na hodnotenie klasifikáciou. Zmenu vraj podnietili protesty zo strany niekoľkých rodičov voči pôvodnému hodnoteniu. Je smutné, že používate na komunikáciu medzi školou a Vami zriaďovateľa. Kontakty na vedenie školy, ako aj vyučujúcich sú zverejnené na stránke školy a tiež je možné výmeny názorov prostredníctvom portálu Edupage.

Dôležitý oznam pre žiakov 9. ročníka

Oznamujeme žiakom deviateho ročníka a ich rodičom, že v pondelok 4.5 2020 a v stredu 6.5 2020 vždy v čase od 9.00 do 11.00 a poobede, v čase od 15.00 do 16.30 bude výchovný poradca preberať vyplnené prihlášky na stredné školy pre školský rok 2020 /2021. Prihlášky je rodič, resp. žiak povinný odovzdať riaditeľovi školy do 15.5.2020, ten ich následne odosiela do 21.5.2020 na príslušnú strednú školu. Žiadame Vás preto, aby ste sa vo vlastnom záujme dostavili do školy v určenom termíne a čase. V škole dostanete do rúk na súhlasný podpis prihlášku, ktorú vyplní určený zamestnanec školy. Musíte mať vlastné ochranné rúško na tvár, ochranné rukavice, vlastné pero a manipulačný poplatok 2 €, ktorý odovzdáte zamestnancovi školy. Podpisovanie prihlášok sa bude realizovať za zvýšených hygienických podmienok. Každý rodič si musí osobne prevziať zápisný lístok, bez ktorého žiak nebude na strednú školu prijatý.