Čipový systém

Čipový systém

Vážení rodičia, milí stravníci,

naša školská jedáleň v spolupráci s riaditeľstvom školy od 01.09.2012 v rámci zefektívnenia výdaja a objednávania stravy zaviedla  nový čipový systém. V jedálni je nainštalovaný elektronický systém výdaja a objednávania stravy s využitím osobných identifikačných čipov, ktoré nahradili stravné lístky.

Jednorázovo si stravník zakúpi čipový kľúč (2€/ks – platí aj pre stravníkov v hmotnej núdzi), ktorý je neprenosný a oprávňuje vlastníka na odber jedného obeda. Po zavedení čipového systému je pre každéhonajvýhodnejšie prejsť na bezhotovostnú úhradu (trvalý alebo jednorazový príkaz na úhradu).Pravidelné úhrady na účet a jeden čipový kľúč Vám odbúrajú povinnosti s platením, podpisovaním lístkov, ich chystaním do peračníka, či peňaženky vašich detí.

Samotný čipový kľúč okrem jedinečného 10-miestneho kódu nenesie  žiadnu informáciu. Všetky údaje o stravníkovi sú bezpečne uložené v programe Školská jedáleň 4. V prípade straty  čítacie zariadenie dokáže identifikovať nájdený čip.

Stratu, či odcudzenie  čipu je potrebné okamžite nahlásiť vedúcej školskej jedálne, ktorá ho zablokuje. Stravník tak nepríde o cenu zakúpených obedov, ale bude si musieť zakúpiť nový čip. Stratený čip sa zablokuje a prípadný nálezca tak nezíska zaplatené jedlo. Ak stravník čip zabudne, vedúca školskej jedálne môže vydať náhradný, ktorý po odobraní stravy musí bezodkladne vrátiť.

POKYNY PRE PLATBU, OBJEDNÁVANIE, VÝDAJ A ODHLÁSENIE STRAVY:

A. PLATBA ZA STRAVNÉ

1. bezhotovostne – zadaním trvalého príkazu z vášho účtu na účet ŠJ v tvare:

IBAN SK83 0200 0000 0013 2201 7758,

ktorý sa uskutočňuje formou paušálneho preddavku (trvalý príkaz na úhradu obmedzený na čas od augusta do mája). Výška mesačného poplatku je stanovená na sumu zodpovedajúcu 20 stravným dňom a príslušnej vekovej skupine stravníka.

Pred uskutočnením 1. bezhotovostnej  platby je potrebné si vyžiadať od vedúcej školskej jedálne variabilný symbol. Stravníkovi bude pridelený variabilný symbol, na základe ktorého bude priradená jednotlivá platba za stravu a zaevidovaná v elektronickom systéme.

Termín realizácie platby je najneskôr do 25. dňa v mesiaci. Neskorší termín úhrady môže zablokovať výdaj obeda v prvých dňoch mesiaca.

I. stupeň : 1. – 4. ročník    1,01 €/obed

II. stupeň: 5. – 9. ročník     1,09 €/obed

Cudzí stravníci:                  2,21 €/obed

Hmotná núdza  I. stupeň     0,01€/obed

Hmotná núdza II. stupeň     0,09€/obed

2. bezhotovostne – cez internetbanking

– číslo účtu, sumy,  variabilný symbol, splatnosť ako v bode 1.,

3. poštovou poukážkou – môžete si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ,

Šeky na obedy sa vydávajú vždy po 15.dni v mesiaci na nasledujúci mesiac. Vždy sa hradia vopred. Je potrebné doručiť d jedálne jeden podací lístok zo šeku, aby bola platba potvrdená, nakoľko prevod trvá poštou aj viac dní. Ak ku 1. – v nasledujúcom mesiaci nemáme potvrdenie o platbe stravníka, tak nemôže dostať obed. Každá omeškaná platba sa dá dohodnúť s vedúcou ŠJ.

4.úhrada hotovosti na účetak stravník nevyužije možnosť bezhotovostnej úhrady formou trvalého príkazu ani možnosť platby poštovou poukážkou, má možnosť úhrady stravných poplatkov v hotovosti na náš účet, pričom znáša všetky bankové poplatky a stravu môže odoberať až po pripísaní platby na náš účet a zaevidovaní v čipovom systéme.

5. hotovosť – len vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení vedúcou školskej jedálne!

                    — posledný a prvý deň v mesiaci sa platby bezhotovostne neprijímajú z dôvodu nastavenia                           čipového systému.

Aj v prípade odberu obedov len  niektoré dni v týždni, môžete platiť bezhotovostne, informujte sa u vedúcej školskej jedálne.

Uprednostnite možnosť bezhotovostných platieb formou trvalých platobných príkazov, je to pre Vás najjednoduchšia forma úhrady.

–          nemusíte dávať peniaze deťom a báť sa, že ich stratia,

–          banka sa postará o dodržanie termínu platby (25. kalendárny deň v mesiaci), nemusíte mať na mysli, že ešte treba zaplatiť stravné,

–          pri včasnej úhrade bude mať vaše dieťa zabezpečený obed,

–          nastavenie platby ihneď po výplate na vašom účte Vám sprehľadní hospodárenie domácnosti.

Preplatky:

Preplatok za neodstravované/odhlásené/ obedy pri platbách poštovou poukážkou bude odpočítaný v nasledujúcom mesiaci.

Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatok) realizovaných prevodom z účtu  sa uskutoční 1 x ročne v mesiaci júl poukázaním na účet stravníka.

V prípade, ak stravník odchádza zo školy, vzniknutý preplatok mu bude vrátený bezhotovostným platobným príkazom na poskytnuté číslo účtu v tvare IBAN.

B. VÝDAJ STRAVY, ČIPY 

Obed sa v  školskej  jedálni vydá  od 11:15 do 13:45 v deň školského vyučovania.

Pre cudzích stravníkov a obedáre od 11:15 do 11:45.

Dozor v školskej jedálni zaisťujú pedagogický pracovníci školy, ktorí zabezpečujú kultúru stravovania v jedálni. Rozpis dozorov je vyvesený v jedálni.

Dôležité informácie:

                                                                                                  

obed je možné odobrať len prostredníctvom čipového kľúča, bez čipového kľúča bude obed vydaný po 13:45 hod. so súhlasom vedúcej ŠJ,

– výdaj obeda môže byť blokovaný: nezaplatením, neskorou úhradou cez účet, odhlásením, chybným čipom – vždy riešte ihneď v kancelárii  vedúcej ŠJ,

– čipový kľúč si stravník zakúpi v kancelárii vedúcej ŠJ (2,00 €/ks v hotovosti), pri strate si musí zakúpiť nový,

– nefunkčný čipový kľúč bude bezplatne vymenený len do dvoch rokov odo dňa jeho zakúpenia,

– na jeden čipový kľúč je možné odobrať len jeden obed.

C. PRIHLASOVANIE A  ODHLASOVANIE ZO STRAVY

1.Odhlášky zo stravy sú prijímané telefonicky alebo osobne ráno lendo 7:30 na tel. čísle: 041/4212720 alebo cez e-mail sjnabreznaknm@gmail.com.

2. Stravu si môžete odhlásiť, či prihlásiť (výber z dvoch jedál) prostredníctvom terminálu umiestneného priamo v školskej jedálni. Odhlásenie, či prihlásenie  stravy je však potrebné uskutočniť do 14:00 hod. deň vopred.

3. V kancelárii vedúcej ŠJ obdržíte heslo a kód, ktorým sa prihlásite na stránke /www.eskoly.sk/. Kliknete si na obec, vyberiete zariadenie, vyhľadáte si príslušný deň,  na ktorý sa chcete odhlásiť, respektíve prihlásiť a to týmto spôsobom:

– štvorček so zeleným „V“ – prihlásený,

– štvorček prázdny – odhlásený.

Naša školská jedáleň umožňuje v rámci našich personálnych a technických možností výber z dvoch hlavných  jedál 2x týždenne. Podmienkou na prípravu druhého jedla je minimálny počet 20 prihlásených  stravníkov.

 

Po včasne zaplatenej úhrade má automaticky každý stravník zapísané 1. jedlo z jedálneho lístka.

Školský zákon umožňuje odoberať žiakom a zamestnancom dotované školské obedy iba v čase ich pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Za vyučovanie sa tiež považujú školské výlety, súťaže a ďalšie podobné akcie.

Zákonný zástupca je povinný odhlásiť  svoje dieťa zo stravovania pri chorobe, resp. neprítomnosti žiaka na vyučovaní a pod. V prvý deň neprítomnosti si môže stravník vyzdvihnúť obed do obedára. Nič však nebráni rodičom v tom, aby v takých prípadoch dieťaťu zakúpili obed za plnú dotovanú cenu

Platí to aj v prípade žiaka / stravníka/ v hmotnej núdzi, tiež je povinný odhlásiť obed počas neprítomnosti v škole. V prípade rozdielu so školskou dochádzkou zákonný zástupca dieťaťa uhradí rozdiel denného poplatku na nákup potravín, t.j. 1€.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Tel.: 041/ 4212720                                                             Ing. Vladimíra Klečková

Email: sjnabreznaknm@gmail.com                                     vedúca školskej jedálne