Projekty

Erasmus+ KA1 : Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Testovanie piatakov
Tenis do škôl
Žijeme na Trojmezí
E-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ
Aktivizujúce metódy vo výchove
Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho školstva
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov
Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
Infovek
Európsky deň jazykov
Medzinárodný deň školských knižníc
Školský mliečny program EÚ
Noc s Andersenom
Program „Školské ovocie“
Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005)
Modernizácia školy
Pre život, nie pre školu sa učíme

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učebníc , školských knižníc , odborných učební rôzneho druhu v základných školách – schválený

Zapojenosť do projektov

Zdravá škola
Otvorená škola oblasť športu (2004,2005,2006,2007,2008) – schválený 2004,2005,2006,2008, 2009
Infovek otvorená škola (2006) – schválený
Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005) – schválený
Noc s Hansom Christianom Andersenom (2006,2007,2008)
Škola budúcnosti (2006)
Moderný učiteľ (2006)
Zdravie v školách (2007)
Jazykové laboratóriá pre základné a stredné školy (2006,2007)
Elektronizácia a revitalizácia školských knižníc (2007) – schválený
Elektronizácia a revitalizácia zariadení školského stravovania (2007,2008) – schválený v roku 2008
OP Vzdelávanie – Premena tradičnej školy na modernú (2009) – projekt schválený s dotáciou 5 miliónov Sk
Regionálny operačný program – stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008)

Školské ovocie
Škola podporujúca zdravie- dlhodobý projekt
Škola priateľská deťom
celoročný porjekt ” Daj odpadu druhú šancu!” separácia odpadu
projekt Žiackeho školského parlamentu
Školský mliečny program – rozšírená ponuka mliečných produktov v ŠJ
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania
Týždeň modrého gombíka , Deň narcisov
Čitateľský maratón – projekt Mestskej knižnice v KNM
Tenis do škôl (od roku 2008)
Nezabudnime
Deň školských knižníc
Európsky deň jazykov
Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – učebňa kontinuálneho vzdelávania (od roku 2013)
Aktivizujúce metódy vo výchove
Daj odpadu druhú šancu – separácia odpadov
Projekty s využívaním školských časopisov Vrabček a Maxík , podnecovanie záujmu u žiakov o čítanie ; a časopismi Fifík a Maxík
Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety
Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digiškola
E-Testovanie: Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách
Žijeme na Trojmezí – spoločný projekt so školami ZŠ Jablunkov Lesní 190 a Zakladní škola H. Sienkiewicze Jablunkov
Erasmus+ KA1 – Angličtinou za lepšiu budúcnosť
Erasmus+ KA2 -vypracovanie projektu , účasť a jeho prezentácii v Nemecku
Erasmus+ KA2: Childhood in a box
Projekt KIA Motors na rozvoj technického a jazykového vzdelávania na ZŠ – schválený
E-twinningové projekty z anglického a nemeckého jazyka

Ostatné projekty, do ktorých je škola zapojená, sú krátkodobé a informujeme o nich každoročne v záverečnej správe. Tá je zverejnená tiež na našom webovom priestore.