Voľné pracovné miesta

Základná škola, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prijmeme do pracovného pomeru na plný úväzok /100%/

  1. Učiteľa s aprobáciou Matematika /vítaná aprobácia Matematika a Fyzika/
  2. Učiteľa s aprobáciou Slovenský jazyk a Hudobná výchova 

s nástupom od 30.08.2022 na dobu určitú do 31.08.2023.

Požadované doklady: 

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. profesijný životopis
  3. doklady:  o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka /maturitné vysvedčenie/
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do  10.06.2022

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.