Základná škola, Nábrežna 845/17, Kysucké Nové Mesto

Voľné pracovné miesta

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 30.8.2018 do pracovného
pomeru na dobu určitú do 30.06.2019 asistenta /-tku učiteľa s úväzkom 50%. Výber vhodného
uchádzača bude na základe zaslaných dokladov posudzovať riaditeľ ZŠ.
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle platnej legislatívy
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom
vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy –
www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač
pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti (doloží vybratý
uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do 10.08.2018
– e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
– poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.