Voľné pracovné miesta

Prijmeme do pracovného pomeru na dobu určitú do 31.8.2022, s nástupom od  27.8.2021:

  1. učiteľa/ku pre 2.stupeň základnej školy s aprobáciou technika /technická výchova/. Od uchádzača požadujeme praktické zručnosti potrebné na vyučovanie v školskej dielni a ovládanie práce s IT vo výchovno-vzdelávacom procese.
  2. učiteľa/ku pre 1. a 2. stupeň základnej školy s aprobáciou Anglický jazyk.

Požadované doklady: 

  1. žiadosť o prijatie do zamestnania
  2. profesijný životopis
  3. doklady:  o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka
  4. súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk)

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do  11.06.2021

K výberovému konaniu budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú vybratí na základe splnenia všetkých požiadaviek a zaslaných dokladov. 

Uchádzačov, ktorí neboli vybratí na osobný pohovor nebudeme z kapacitných dôvodov kontaktovať. Ďakujeme za porozumenie.

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.