Voľné pracovné miesta

Prijmeme na plný úväzok do pracovného pomeru učiteľa/ľku pre 1. stupeň ZŠ,
na zástup počas PN /3 až 5 týždňov/ s nástupom od 20.01.2020.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis,
doklad o ukončenom vzdelaní, doklad o ovládaní štátneho jazyka
(maturitné vysvedčenie), súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je
zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), potvrdenie žiadosti
o bezúhonnosť cez portál crvinfo alebo cez okresný úrad – odbor školstva (doloží
vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára
o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej
zmluvy).
Všetky požadované doklady zasielajte do  16.01.2020

  • e-mailom na adresu  zsnabreznaknm1@gmail.com
  • poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.