Voľné pracovné miesta

Prosíme všetkých uchádzačov o zamestnanie , aby k zasielanej dokumentácii priložili aj vyplnený a podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov. Bez tohto súhlasu škola nebude môcť Vašu žiadosť uchovávať pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie a Vaša žiadosť bude skartovaná.

Základná škola Nábrežná v Kysuckom Novom Meste prijme s nástupom od 28.8.2019 do pracovného pomeru na dobu určitú do 30.06.2020 školského špeciálneho pedagóga  s úväzkom 100%.

Kvalifikačné predpoklady:

  • kvalifikačné predpoklady podľa zákona č. 317/2009 – VŠ II. stupňa v požadovanom študijnom odbore
    • prax v odbore vítaná ( pre zaradenie do kariérového stupňa „samostatný školský špeciálny pedagóg“ je                požadovaná odborná prax 5 rokov )
    • zdravotná a psychická spôsobilosť
    • schopnosť tímovej práce

Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov ( vzor je zverejnený na stránke školy  – www.zsnabreznaknm.sk), výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy), potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti  (doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy).

Všetky požadované doklady zasielajte do  30.04.2019

  • e-mailom na adresu zsnabreznaknm1@gmail.com
  • poštou na adresu: ZŠ Nábrežná, Nábrežná 845/17, 024 01 Kysucké Nové Mesto