• Zaujímavá technika

    V súčasnosti  snáď nie je človek  ,ktorému by neboli známe pojmy ako sú  klíma, klimatické zmeny, zníženie emisií, ochrana prírody a pod. Aj ,keď sú to známe pojmy , stále sa hľadajú spôsoby ,ako pomôcť …

  • Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná

    Všeobecné informácie o projekte: Názov projektu: Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná Kód projektu: NFP302021K093 Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do…