Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná

Všeobecné informácie o projekte:

Názov projektu: Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná
Kód projektu: NFP302021K093
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Stručný popis projektu:
Modernizácia vybavenia odborných učební v ZŠ Nábrežná, je tvorená dvoma hlavnými aktivitami zameranými na modernizáciu, rekonštrukciu a technické vybavenie učební:
HA č.1: Obstaranie polytechnickej učebne
HA č.2: Obstaranie bio./chemickej učebne
Modernizované učebne budú vybavené novým nábytkom a predovšetkým modernými učebnými pomôckami v zmysle odporúčaného typizovaného vybavenia učební (podľa aktualizovanej prílohy Výzvy). Projekt bude realizovaný v budove Základnej školy na ulici Nábrežná 845/17 v meste Kysucké Nové Mesto.
Cieľovou skupinou sú žiaci navštevujúci ZŠ Nábrežná. Cieľová skupina však môže byť rozšírená o skupinu obyvateľov podieľajúcich sa na programoch celoživotného vzdelávania.
Cieľom projektu je zvýšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ prostredníctvom vybudovania odborných učební – ŠC č. 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl. Projekt je v súlade s výsledkami podpory IROP ŠC 2.2.2 a tiež aktivity projektu korešpondujú s oprávnenými aktivitami ŠC 2.2.2. Zároveň môžeme deklarovať súlad projektu s Investičnou prioritou č. 2.2 IROP.

Harmonogram projektu:
Celková dĺžka realizácie hlavnej aktivity projektu (v mesiacoch): 10
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 02/2019
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu: 11/2019

Financovanie projektu:
Forma financovania: Nenávratný grant
Celková výška oprávnených výdavkov: 111 753,76 €
Výška nenávratného finančného príspevku: 106 166,08 €
finančná podpora zo zdrojov  EÚ: 94 990,70 €
finančná podpora zo zdrojov SR: 11 175,38 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa: 5 587,69 €