Oznam školskej jedálne

Odhlásenie alebo prihlásenie sa na stravu v termíne od 24.06.2019 do
28.06.2019 bude možné len do 22.06.2018 do 14.00 hod. z dôvodu
nákupu potravín a uzávierke ku koncu školského roka 2018/19. Po tomto
termíne zmeny nebudú akceptované. Ak sa nestihnete odhlásiť, obed si
môžete vziať do obedára.
Dňa 28.06.2019 t.j. v posledný deň školského roka sa bude obed vydávať

od 9.00 hod. do 11.30 hod.

Vrátenie preplatkov za školský rok 2018/2019
Vyúčtovanie zálohových platieb (preplatkov) za stravu sa uskutoční v mesiaci júl
2019 poukázaním na účet stravníka. Týka sa to stravníkov, ktorí platia predpis
stravného z účtu.
Nevrátené preplatky sa presunú do budúceho školského roka. Stravníkom
pokračujúcim v nasledujúcom školskom roku 2019/2020 budú preplatky
odrátané z výšky stravného na mesiac september.
V prípade, ak stravník alebo žiak odchádza zo školy, vzniknutý preplatok im
bude vrátený bezhotovostným platobným príkazom na poskytnuté číslo účtu v
mesiaci jún respektíve september.
Bližšie informácie Vám poskytneme osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky: 041/421
27 20 alebo prostredníctvom e-mailu: sjnabreznaknm@gmail.com
Prajeme všetkým žiakom i zamestnancom školy príjemné a pohodové prežitie

letných prázdnin.

Tešíme sa na Vás v novom školskom roku 2019 /2020.

kolektív ŠJ