Program „Školské ovocie“

Program „Školské ovocie“  je pravidelné zabezpečovanie  dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl.  Pre 28 členských štátov vyčlenila  EÚ od školského roka 2014/2015 celkový rozpočet 150 mil. eur  na jeden školský rok.  Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010 s finančnou spoluúčasťou  EÚ vo výške 1,27 mil. eur.

Od školského roka 2014/2015  má  Slovensko  pridelený  nový  rozpočet   vo výške  1,709 mil. eur  pre  262 703 detí  vo vekovej kategórii  6 až 10 rokov (vykonávacie  nariadenie Komisie (EÚ)  č. 221/2014 zo 7. marca 2014).   Národná stratégia SR  pre školské ovocie však uvažuje s pokračovaním pomoci  pre deti vo veku 3 až 15  rokov, preto  každoročne požaduje o  dodatočnú alokáciu.   Dodatočné alokácie sa prideľujú tak, že nerozdelené rozpočty členských štátov, ktoré program nevykonávajú,  sa rozdelia členským štátom, ktoré realizujú školský program a zároveň  predložili žiadosti o zvýšenie.  Celkový rozpočet  EÚ  – 150 mil. eur na školský rok však nesmie byť prekročený.

Celková finančná alokácia  v školskom roku 2014/2015 je vo výške 3.001.526 eur (vykonávacie rozhodnutie Komisie  C(2014) 4019).

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená  80 %  EÚ a  20 %  zaplatí žiak/rodič/sponzorstvo (nariadenie vlády SR č. 201/2014 z 9. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z.).

Zároveň EÚ môže preplatiť do stanovenej výšky 15 % z celkovej priznanej finančnej alokácie sprievodné opatrenia, ktoré sú v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) č. 500/2014 z 11. marca 2014.

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Viac o programe Školské ovocie nájdete tu.

Zanechať odpoveď