Rozšírenie prístupu na internet a vybudovanie multimediálnych učební (2005)

Verejné pristupové body:
pondelok 14.00 – 17.00
streda 14.00 – 16.00
piatok 14.00 – 17.00

 


Základná škola
Nábrežná ulica 845
Kysucké Nové Mesto
Učebňa informatiky

Vybudované v ramci projektu:

ROZŠÍRENIE PRÍSTUPU NA INTERNET A VYBUDOVANIE MULTIMEDIÁLNYCH UČEBNÍ PRE SKVALITNENIE VYUČOVACIEHO PROCESU NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE NÁBREŽNÁ V KYSUCKOM NOVOM MESTE

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

zastavaSK

Tento projekt bol spolufinancovaný zo Štrukturálnych fondov Európskej únie pre regionálny rozvoj

zastavaEU

Vedúci projektu:
Mgr. Vladimír Dostal

Autori projektu:
Ing. Jozef Šujanský
Mgr. Igor Drexler
Mgr. Peter Gažo

Čo sme získali

 • zvyšuje sa počítačová gramotnosť žiakov
 • využívame IT vo vyučovacom procese pri osvojovaní si nových poznatkov, zdokonaľovaní a kontrole získaných vedomostí a zručností
 • umožňujeme prístup na internet žiakom a zamestnancom školy
 • získali sme pracovné miesto pre správcu počítačovej siete
 • ponúkame možnosť využitia internetu a elektronickej komunikácie rodičom našich žiakov a tiež širokej verejnosti pomocou verejne prístupných bodov
 • využívame IT v mimovyučovacom procese záujmovej činnosti
 • tvoríme školský časopis Záškolák aj v internetovej podobe
 • využívame internetovú žiacku knižku
 • podporujeme ďalšie vzdelávanie pedagógov v oblasti využitia IKT v vyučovacom procese
 • vytvorili sme a neustále aktualizujeme vlastnú web stránku (www.zsnabreznaknm.sk)
 • organizujeme metodické podujatia pre pedagógov v rámci regiónu
1
Celkový pohľad na novú učebňu informatiky2
Žiaci pri práci s výpočtovou technikou

3
Schváleným projektom škola získala 30 nových počítačov

4
K inventáru učebne patrí aj server, učiteľský počítač a multifunkčné zariadenie s tlačiarňou, kopírkou a scanerom

5
Vyučovací proces skvalitnili aj dataprojektor s projektčným plátnom a domáce kino s DVD technikou

6
Pohľad na pracovisko učiteľa a správcu počítačovej siete

7
Správca počítačovej siete a jeden z autorov úspešného projektu Peter Gažo

Čo ešte očakávame od projektu

 • rozšírovanie vyučovania a nepovinné predmety výpočtovej výchovy od prveho ročníka
 • zvýšenie počtu osôb ovládajúcich prácu s PC a internetom medzi obyvateľmi mesta
 • kvalitnejšie využitie projektu ako VPBI pre obyvateľov regiónu
 • využitie PC na kvalitnejšiu komunikáciu pedagógov školy a rodičov našich žiakov — internetová žiacka knižka
 • zvýšenie počtu zapojenia sa školy do projektov v rámci SR a EÚ
 • tvorba učebných materiálov pedagógmi
 • ďalšie vzdelávanie v oblasti práce s IKT
Autor propagačného materiálu: Mgr. Igor Drexler, ZŠ Nábrežná

Zanechať odpoveď