Modernizácia školy

Zdroj: www.kysuckenovemesto.sk

 

Mesto Kysucké Nové Mesto podalo v roku 2008 v rámci ROP Infraštruktúre vzdelávania tri projekty, ktorými sa uchádzalo o nenávratné finančné prostriedky z eurofondov. Spoločným menovateľom všetkých troch projektov boli žiadané prostriedky na rekonštrukciu, modernizáciu, resp. prístavbu: ZŠ Nábrežná, ZŠ Clementisova, ZUŠ v Kysuckom Novom Meste. Dňa 23.07.2008 mesto obdržalo od MVRR SR veľmi pozitívnu správu, že Mesto Kysucké Nové Mesto bolo úspešné a projekt na rekonštrukciu, zateplenie, zriadenie nových špecializovaných učební a laboratórií pre ZŠ Nábrežná bol schválený. Celkové výdavky na túto rekonštrukciu a modernizáciu predstavovali vtedajších 45.146.128,- Sk. Mesto poskytlo z vyššie uvedenej sumy 5 % z vlastných zdrojov, t. j. 2.257.306,- Sk Vybavenie školy takou veľkou investíciou, umožnilo škole zvýšiť kvalitu výučby a realizovať ďalšie projekty z oblasti premeny tradičnej školy na modernú školu 3. tisícročia. Projekt našej školy niesol názov Stavebné úpravy, zvýšenie energetickej efektívnosti a materiálnych podmienok komplexnou rekonštrukciou (2008). Dodnes využívame jeho prínosy.

Zanechať odpoveď