Pre život, nie pre školu sa učíme

Pre život, nie pre školu sa učíme

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Naša škola je dlhodobo zapojená do projektu s názvom Pre život, nie pre školu sa učíme. Projekt prebieha pod Operačným programom Vzdelávanie, prioritná os Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, opatrenie Premena tradičnej školy na modernú. Tento projekt prebieha v spolupráci s mestom Kysucké Nové Mesto, Agentúrou ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ a s Európskou úniou. Začiatok realizácie projektu – september 2009. Trvanie projektu bolo naplánované na 23 mesiacov, do roku 2013. Teraz plynie čas udržateľnosti projektu, v ktorom učitelia využívajú materiály vytvorené počas projektového obdobia

Ciele projektu

Cieľom projektu je realizácia obsahovej prestavby vzdelávania na ZŠ Nábrežná s dôrazom na inovatívne formy a metódy výučby cielene zamerané na potreby trhu práce v regióne a tiež modernizácia vlastného vzdelávacieho programu vychádzajúceho zo štátneho vzdelávacieho programu zabezpečíme prispôsobenie výchovno – vzdelávacieho programu potrebám žiakov, učiteľov a spoločnosti. Týmto projektom zvýšime kompetencie žiakov potrebné pre ich uplatnenie sa na trhu práce vo vedomostnej spoločnosti.

Špecifické ciele projektu :

  • Uskutočniť implementáciu plánov školského vzdelávacieho programu do procesu vzdelávania na škole.
  • Modernizovať obsah a formy vzdelávania pomocou didaktickej techniky a nových učebných pomôcok.
  • Podporiť prípravu a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Cieľová skupina projektu sú :

  • Žiaci primárneho vzdelávania – 249 žiakov 1. – 4. ročníka ( 126 dievčat, 123 chlapcov, 5 integrovaných).
  • Žiaci nižšieho sekundárneho vzdelávania – 359 žiakov 5. – 9. ročníka (189 dievčat, 190 chlapcov, 6 integrovaných.
  • Interní pedagogickí zamestnanci ZŠ Nábrežná K.N.M. – 14 zamestnancov.
  • Ostatní pedagogickí zamestnanci školy

 

V ďalších článkoch venovaných projektu Pre život, nie pre školu sa učíme bude venovaná pozornosť aktivitám projektu s časovým harmonogramom, výstupom projektu a fotodokumentácii projektu.

Zanechať odpoveď