Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove

Kód ITMS: 26120130025

Operačný program: Vzdelávanie

Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov

Opatrenie: 2.1. Podpora ďalšieho vzdelávania

Poskytovateľ NFP: MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava

Prijímateľ NFP: Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava

Číslo zmluvy: OPV/38/2013

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku (NFP) zo strany Poskytovateľa (MŠ VVaŠ SR) Prijímateľovi (MPC) na realizáciu aktivít projektu bola podpísaná dňa 13. 06. 2013.

Miesto realizácie projektu:
Projekt je určený pre všetky samosprávne kraje s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. (Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj)

Trvanie realizácie projektu: 30 mesiacov (06/2013 – 11/2015)

Riadenie projektu:
Hlavná projektová kancelária vykonáva činnosti súvisiace s prípravou, implementáciou a administráciou národného projektu. V súčasnosti sídli na Röntgenovej ulici č. 26,
Bratislava – Petržalka.
Regionálne projektové kancelárie zabezpečujú administráciu a organizovanie aktivít v rámci ich územnej pôsobnosti. V súčasnosti sídlia:

Regionálna projektová kancelária Bratislava
Röntgenova 26, P.O.BOX 58, 851 01 Bratislava

Regionálna projektová kancelária Banská Bystrica
Horná 65A, 974 01 Banská Bystrica

Regionálna projektová kancelária Prešov
T. Ševčenka 11, 080 20 Prešov

Ďalšie informácie o projekte nájdete tu

Zanechať odpoveď