Náš hosť Mgr. Dana Dolinayová

V stredu 6. novembra sme  v treťom ročníku  privítali pani Mgr. Danu Dolinayovú, ktorá pracuje v  Centre pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Kysuckom Novom Meste.

CPPPaP je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje pedagogicko-  psychologickú starostlivosť a poradenské služby v otázke výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže vo veku od troch rokov až do ukončenia školskej dochádzky. V spolupráci s rodinou a najbližším sociálnym prostredím poskytuje psychologickú, sociálnu a výchovnú starostlivosť mládeži a deťom základných škôl.

Pani Mgr. Dolinayová postupne zavítala medzi deti 3. A,  B a  C triedy, ktoré sa aktívne  zapájali do pripravených činností.  Cieľom dnešného dňa bolo správanie sa a  vzájomné vzťahy medzi deťmi v kolektíve.

Toto stretnutie bolo  pre všetkých prínosom a určite  nebolo  posledným . Ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s pani Mgr. Danou Dolinayovou.

Deti 3. ročníka

Mgr. Jarmila Bandurová

Zanechať odpoveď