Výchovné poradenstvo

Kto som ? : PaedDr. Zita Ševčíková

Kde ma môžeš zastihnúť ? : v hlavnej budove školy na prvom poschodí vľavo v kabinete VP

Kedy ?:

               Pondelok – piatok : 7,15 – 7,4O hod

               Štvrtok aj : 8,35 – 10,3O hod. 

Výchovné poradenstvo v našej škole

Opäť sa blíži obdobie školského roka, v ktorom naši deviataci, ale i niektorí ôsmaci stoja pred neľahkým rozhodnutím – kam po  skončení základnej školy. Nasmerovať ich cestu k budúcemu povolaniu pomáhajú určite rodinní príslušníci, či starší kamaráti, ale aj triedni učitelia a hlavne výchovný poradca. V rámci výchovného poradenstva sme v tomto školskom roku zorganizovali pre žiakov 8. ročníka dve exkurzie do Strednej odbornej školy strojníckej v KNM a do Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou, ktoré boli spojené aj s overovaním si vlastných praktických zručností v dielňach uvedených škôl. Čaká ich tiež testovanie, ktoré v rámci kariérneho poradenstva zabezpečuje CPPPaP v KNM. Žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť získať podrobné informácie o možnostiach štúdia na  SŠ v našom meste na podujatí s názvom Čo ponúkajú SŠ v KNM. Pre deviatakov sme taktiež zabezpečili účasť na Dňoch otvorených dverí v SOŠ strojníckej v KNM, v Gymnáziu  KNM a v SPŠ informačných technológií v KNM. Žiaci boli priebežne informovaní o DOD aj na iných stredných školách v okresoch Žilina, KNM a Čadca. Pre rodičov žiakov 9. ročníka sme zorganizovali ZRPŠ, ktorého sa zúčastnili aj výchovní poradcovia 9 SŠ z okolia, rodičov prišlo asi 30. Najnovšie informácie  sa môžu žiaci dozvedieť aj z nástenky výchovného poradenstva na 1. poschodí vľavo, v blízkosti kabinetu výchovného poradcu alebo na našej školskej stránke v sekcii výchovné poradenstvo. Deviataci, ktorí majú záujem o školy s talentovými skúškami(športové, umelecké, pedagogické, zdravotné – odbor masér) si môžu podať 2 prihlášky na SŠ do 20. februára 2019.  Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie si taktiež podávajú sami prihlášky o zaradenie do duálneho vzdelávania do firiem, ktoré takúto možnosť ponúkajú – termíny zberu prihlášok, ako aj vzor prihlášok majú firmy zverejnené na svojich stránkach. Oznámenie o zaradení na duálne vzdelávanie sa prikladá k prihláške na SŠ, preto je potrebné ho odovzdať VP.   Všetci deviataci sa povinne musia zúčastniť Testovania 9, ktoré sa bude konať 3.4.2019. Na bežné SŠ, ktoré nevyžadujú overovanie špeciálnych zručností,  si deviataci dávajú dve prihlášky do 10.4. 2019. Následne sa budú na základe pozvánok zúčastňovať prijímacích pohovorov- na trojročné učebné odbory s výučným listom alebo musia absolvovať prijímacie skúšky na štvorročné alebo päťročné študijné odbory( končia maturitnou skúškou ) v dňoch  13.5. 2019 a 16.5. Žiakom budú na našej škole vystavené zápisné lístky, ktoré musia po doručení rozhodnutia o prijatí na SŠ odovzdať na príslušnej SŠ. Všetci deviataci majú možnosť informovať sa o tzv simulovanom poradí na základe priemeru známok, ktoré poskytuje výchovný poradca počas zverejnených konzultačných hodín. Ak by sa niekomu nepodarilo umiestniť sa na SŠ v uvedených termínoch, je ešte možné podať si ďalšiu prihlášku do 18.6.2019. Rodičia i žiaci môžu  vyhľadať výchovného poradcu aj individuálne počas konzultačných hodín, je potrebné vopred sa ohlásiť.

PaedDr. Zita Ševčíková, výchovný poradca

Zoznam najvyhľadávanejších stredných škôl našich žiakov :

 1. Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto    www.souknm.sk
 2. Gymnázium v Kysuckom Novom Meste  www.gymknm.sk
 3. Stredná priemyselná škola informačných technológii, Kysucké Nové Mesto  http://www.spsknm.sk/ssknm/
 4. Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad Kysucou   www.sosdskrasno.sk
 5. Stredná odborná škola technická, Čadca   www.sostca.sk/
 6. Gymnázium, Turzovka  gturzovka.edupage.sk/
 7. Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Čadca  www.gymcadca.sk
 8. Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca   www.oaca.sk/
 9. Pedagogická a Sociálna akadémia sv. Márie Goretti , Čadca    www.pasaca.edu.sk
 10. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca   www.zsshsoca.sk
 11. Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi, Čadca   www.szsfaca.edu.sk
 12. Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina    www.gsf.sk
 13. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina   www.sospza.sk
 14. Stredná odborná škola stavebná, Žilina   www.sosstavebna.sk
 15. Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina   www.gvoza.sk
 16. Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, Žilina  www.skolaumenia.sk
 17. Spojená škola-Stredná odborná škola drevárska, Rosinská cesta 4, Žilina  www.spojenasosza.edu.sk
 18. Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Predmestská 82, Žilina  www.spospredza.edu.sk
 19. Súkromné gymnázium, Oravská cesta 11, Žilina   www.ssag.sk
 20. Spojená škola – Stredná odborná škola drevárska a Športové gymnázium ,Žilina  www.ssrosza.edupage.org
 21. Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, Žilina  www.oavoza.sk
 22. Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina   www.spssza.sk
 23. Gymnázium Kráľovnej pokoja – Spojená škola Kráľovnej pokoja , Žilina  www.sskp.sk
 24. Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, Žilina  www.soseza.sk
 25. Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina  www.spanihozus.sk
 26. Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina  www.oata.sk
 27. Gymnázium, Hlinská 29, Žilina  www.gymza.sk
 28. Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina  www.sos.sdb.sk
 29. Konzervatórium, J. M. Hurbana 48, Žilina www.konza.sk
 30. Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina  www.szshlbokaza.edu.sk
 31. Pedagogická a sociálna akadémia ,Turčianske Teplice  www.psatt.edu.sk
 32. Súkromná stredná škola animovanej tvorby ,Bratislava  http://www.uat.sk/index.html