Záchrana ľudského života.

V živote človeka môžu nastať rôzne situácie. Pri rôznych aktivitách- napr. športe, turistike, pri každodennej práci , zábave a pod. Môžu sa stať rôzne nehody- automobilové nešťastia, úrazy v domácnosti, náhle zhoršenie zdravotného stavu  blízkych – rodičov, súrodencov, kamarátov .,, Ako vtedy zareaguješ ?“ To bola otázka, ktorá nás motivovala, zorganizovať v spolupráci s CVČ v KNM besedu s mladými záchranármi zo SČK v Žiline. Počas dvoch hodín v piatok  priblížili našim siedmakom základy poskytovania prvej pomoci šikovní záchranári – Adam a Samuel.  Naši žiaci si mohli vyskúšať resuscitáciu, dozvedeli sa ako pomôcť pri krvácaní, pri poraneniach spôsobených rôznymi chemikáliami, mechanickom poranení napr. pri bodných ranách, ako treba reagovať pri alergických reakciách či pri zlomeninách rôzneho typu. Žiaci sa aktívne zapájali do besedy a mnohé dôležité fakty si určite aj zapamätali. Na vedomosti, ktoré naši žiaci získali počas tejto akcie, určite nadviažeme vo vyučovacom procese na hodinách biológie. Ovládať zásady prvej pomoci by malo byť prvoradé, nielen pre žiakov, ale aj pre nás starších, veď čo má väčšiu hodnotu než ľudský život a zdravie človeka?