Podporte nás dvomi percentami z vaších daní

Opäť prišiel čas roka, kedy sa môžete milí rodičia ale aj ostatní priatelia našej školy rozhodnúť, akým spôsobom zúročíte percentá dane z vašich príjmov za uplynulý rok.
Vopred Vám ďakujeme, ak ste sa rozhodli pre podporu všetkých našich žiakov. Tieto prostriedky nie sú pre Vás žiadnou sumou navyše, sú časťou vášho povinného odvodu a týmto rozhodnutím ich presmerujete práve na podporu aktivít pedagógov s našimi žiakmi. Rodičovská rada takto umožnila v predchádzajúcom roku zrealizovať aj tieto aktivity:

Noc s Andersenom, Deň britskej kultúry, Európsky deň jazykov, plavecký kurz žiakov 4. ročníka, činnosť žiackeho parlamentu, dva turnusy Školy v prírode, činnosť detského folklórneho súboru Nábrežníček, vydávanie školského časopisu Záškolák, koncoročné odmeny pre žiakov ako aj príspevok k MDD v každej triede, predmetové olympiády a súťaže, fašiangové posedenia žiakov s rodičmi a učiteľmi, Pasovanie prvákov, koncoročný výlet pre ocenených reprezentantov školy, rôzne projektové dni a tvorivé dielne, tematické integrované vyučovania s predškolákmi kysuckých MŠ, medzinárodný projekt Žijeme na trojmedzí, recitačnú súťaž Feel The English In Verses, zápis detí do prvého ročníka a mnohé ďalšie.

Tlačivo o Vyhlásení poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2018 si môžete vypýtať na riaditeľstve školy, od triednych učiteľov alebo stiahnuť  TU

Oznam pre rodičov

Klasifikačná porada za prvý polrok školského roka 2018/2019 sa uskutoční v pondelok 28. januára 2019, známky z jednotlivých predmetov musia byť uzatvorené do 13.15 hodiny v piatok 25.1.2019. (Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred

rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše triedny učiteľ  do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia jednotlivých predmetov). V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka (31.1.2019) triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. V piatok 1. februára 2019 majú žiaci jednodňové polročné prázdniny.

 

619

Študentov

68

Zamestanancov

30

Tried