Naša škola oslavuje

V tomto školskom roku si naša škola pripomína  60. výročie svojho  vzniku. Budova školy na Nábreží kpt. Nálepku (dnes Nábrežnej ulici) bola odovzdaná do užívania kysuckej mládeži a pedagógom 29. augusta 1961. Školská budova mala 23 vyhovujúcich tried, tri špeciálne učebne s kabinetmi, 2 telocvične, miestnosť pre Družinu mládeže a kuchyňu s jedálňou. V novej škole bolo umiestnených v dopoludňajšej vyučovacej zmene 16 tried ročníkov 6. – 9., 4 ročníky SVŠ a 3 triedy ročníkov 1. – 5. K ZDŠ patrila aj stará budova v blízkosti železničnej stanice, kde sa vyučovali 4 triedy prvých ročníkov (dnešná ZUŠ). Popoludní dochádzali do školy žiaci 14-tich tried na popoludňajšie vyučovanie. Súčasťou školy bola aj stredná škola pre pracujúcich s počtom žiakov 52. Základnú školu vo svojom prvom vyučovacom roku navštevovalo 779 žiakov ročníkov 1. – 5., 554 žiakov ročníkov 6. – 9. a 81 študentov  SVŠ. O ich výchovu sa staralo 47 pedagógov.

Je málo základných škôl, ktoré prešli počas svojej existencie takým dynamickým a všestranným rozvojom ako práve naša škola.   Za 60 rokov prešlo touto školou veľa žiakov, z ktorých mnohí dnes úspešne pôsobia v štátnej správe, samospráve, na stredných a vysokých školách, v odborných a vedeckých inštitúciách, v štátnych alebo súkromných firmách. Sú z nich úspešní podnikatelia, športovci…

 A aká je „Nábrežná“ dnes?

Môžeme povedať, že je moderná, otvorená svetu, ale nezabúda ani  na svoje historické korene. Škola s 30 triedami, 7 oddeleniami školského klubu, 631 žiakmi, 74 zamestnancami,  z  ktorých je 53 pedagógov. Škola so zanieteným pedagogickým i nepedagogickým kolektívom. Škola participujúca na mnohých projektoch – škola podporujúca zdravie, ekológiu, separáciu odpadu  i šport a v neposlednom rade aj inovatívne formy a metódy vzdelávania a iné.  Máme k dispozícii 3 budovy, školskú telocvičňu, bežeckú dráhu, saunu, fitness, knižnicu, školskú jedáleň a školský klub detí. Modernizáciou prešli mnohé učebne: jazykové laboratórium, učebne dejepisu, informatiky, geografie, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, školské dielne, kuchynka. V átriu školy sa nachádza altánok, v ktorom sa realizuje zážitkové vyučovanie. Zakúpil sa aj skleník a naši šikovní žiaci pod vedením skúsených pedagógov v ňom pestujú výbornú zeleninu. Životné prostredie si vážime a k tomu vedieme aj žiakov. Sme zapojení v projekte SADOVO, v ktorom zachraňujeme staré odrody stromov. Spolu s Ministerstvom životného prostredia spolupracujeme na projekte Program SK-Klíma, Nórske granty, ktorého cieľom je prispieť k zmiernenej zmene klímy. Taktiež sa škola zapája do medzinárodných projektov –  Žijeme na Trojmedzí, ERASMUS+, E-Twinning. Ponúkame výborné podmienky aj pre individuálne začlenených žiakov, ktorým sa venuje špeciálny pedagóg a asistenti učiteľa. Deviatakom s výberom strednej školy pomáha výchovný poradca. Naši žiaci nás úspešne reprezentujú na rôznych súťažiach: recitačných, speváckych, výtvarných, športových, predmetových olympiádach. V každom ročníku sa vyučuje finančná gramotnosť. Podporujeme čitateľskú gramotnosť prostredníctvom projektov: Záložka do knihy spája školy, MDŠK, Noc s Andersenom. O všetkých týchto aktivitách  informuje školský časopis ZÁŠKOLÁK, ktorý vychádza už 18 rokov. Okrem kvalitnej vzdelávacej a výchovnej činnosti škola zabezpečuje aj kvalitnú mimoškolskú činnosť. Naši žiaci majú možnosť si vybrať zo  širokej ponuky krúžkov a svoju kreativitu, vedomosti, schopnosti a ich praktické uplatnenie už tradične dokazujú v postupových kolách rôznych vedomostných a športových súťaží, ale aj na kultúrnych podujatiach či pri environmentálnych aktivitách. O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti svedčí aj fakt, že naši absolventi sú každoročne úspešne prijatí na stredné školy.

Za to, že naša škola má v meste i jeho okolí výborné meno, patrí poďakovanie všetkým terajším i bývalým zamestnancom školy.

Poďakovanie a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v tejto škole a už nie sú  medzi nami.

Rovnako úprimné poďakovanie patrí aj mestu ako zriaďovateľovi a jeho zamestnancom,  ktorí  nás v úsilí o rozvoj školy vždy podporovali.

Na záver našej škole prajeme veľa úspechov na ceste jej rozvoja, veľa zapálených učiteľov a žiakov hladných po vedomostiach!

Veľa nového sa môžete dozvedieť aj v našej online kronike TU

Mgr. Viera Bodóová, ZRŠ