ZŠ Nábrežná úspešne ukončila medzinárodný EKO program

Objavovaním prírody objavujeme samého seba. Po väčšinu histórie musel človek bojovať s prírodou, aby prežil, v tomto storočí si začína uvedomovať, že aby prežil, musí prírodu chrániť. ZŠ Nábrežná je aj ekologickou a environmentálnou školou, čo deklaruje aj obsahom svojho Školského vzdelávacieho programu ale predovšetkým svojimi aktivitami nasmerovanými k prírode a outdoorovému vyučovaniu. Ako jedna z mála slovenských základných škôl sa úspešne uchádzala o finančnú podporu  z programu SK-Klíma. Správcom tohto programu je Ministerstvo životného prostredia SR. Implementácia programu bola podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľal do výšky 10% a spolufinancovanie zabezpečila aj škola, ako prijímateľ grantu do výšky necelých 5.000 €. V týchto dňoch prebieha záverečná fáza programu a je preto čas bilancovať. Čo tieto mechanizmy priniesli žiakom, učiteľom ale aj priaznivcom školy ?  Zakomponovali sme najnovšie poznatky, postupy v oblasti environmentálnej výchovy do ŠkVP, štandardov do učebných plánov vyučovacích predmetov – biológia, prírodoveda a technická výchova. Vytvorili sme niekoľko podnetných vzdelávacích materiálov pre zabezpečenie vyučovania žiakov v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy, zvýšili sme podiel zelene v okolí školy, znížili tvorbu odpadu, vybudovali eko-učebňu, inštalovali vodozadržné opatrenia. Aktualizáciou Školského vzdelávacieho programu sme rozšírili učebné osnovy o témy v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmenám klímy, ekologických problémov v Žilinskom kraji, o recyklácii odpadov, ochrane životného prostredia v našom meste, o ekologických katastrofách spojených s globálnym otepľovaním. V rámci zvyšovania povedomia žiakov k environmentálnym témam sme zorganizovali besedy a workshopy v spolupráci s CHKO Kysuce, Zväzom rybárov a Zväzom včelárov. Pre pedagógov prírodovedných predmetov sme zorganizovali seminár zameraný na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy s využitím v projektovom vyučovaní a pri tvorbe medzinárodných projektov ako aj ochrane vodných zdrojov a význame vody v živote človeka. Spoločne s členmi CHKO Kysuce a Zväzom záhradkárov škola zorganizovala množstvo hodín  brigád na úprave exteriérov školy, predovšetkým školského sadu, záhrady, školského átria a zelených plôch v areáli školy. Do brigád boli zapojení žiaci, pedagógovia a rodičia našich žiakov. V priestoroch školy sme nainštalovali výstavu žiackych prác, ale aj informačných materiálov z oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmenám klímy. Svoje aktivity sme prezentovali v regionálnej tlači, televízii a na webových priestoroch mesta a školy. Informovali sme o výstupoch programu aj v školskom časopise Záškolák a na sociálnych sieťach. Žiaci na hodinách biológie, prírodovedy, výtvarnej a technickej výchovy vytvorili sériu plagátov a kresieb na tému ochrany životného prostredia v okolí školy, mesta, chránené rastlinné a živočíšne druhy , ochrana neživej prírody. V školskom sade a átriu školy sme vysadili úžitkové rastliny, ovocné stromy, revitalizovali sme staršie dreviny a trávnatú plochu. V interiéroch ale predovšetkým aj v exteriéroch školy sme inštalovali zariadenia na triedenie odpadu, dobudovali sa kompostéry, využívali sme biologicky rozložiteľný odpad na údržbu zelene a rastlín v okolí školy. Žiaci s pedagógmi vytvorili poznávacie mini záhradky vo vyvýšených záhonoch, vybudovala sa ekoučebňa, dotvorila bylinková záhrada so zavlažovaním na dažďovú vodu. Inštalácia povrchovej veľkokapacitnej zbernej nádoby na dažďovú vodu pomohla využívať ako zdroj zavlažovania prírodnú dažďovú vodu. V átriu sme vymenili zastaraný bežný asfaltový chodník a betónovú plochu za chodník s mlatovým a vegetačným povrchom. Na strope eko-učebne sme vytvorili zelený záhon so zámerom zvýšenia vegetačných plôch v okolí školy. Vybudovala sa vertikálna zelená stena. Z vlastných zdrojov sme inštalovali informačné vzdelávacie panely a žiaci s vyučujúcimi technickej výchovy nechali voľný priechod svojím nápadom na skultúrnenie školského sadu. Čo poviete ? Oplatí sa investovať do životného prostredia ? Žiaci a učitelia to deklarovali zmenou svojich postojov a nahľadaniu k ochrane prírody v plnej miere. Jednoducho, príroda je tou najlepšou terapiou na ľudskú dušu, každá kvetina či rastlina je dušou kvitnúcou v prírode. Za zdarný priebeh realizácie projektu chcem veľmi pekne poďakovať nášmu zriaďovateľovi, Mestu Kysucké Nové Mesto, predovšetkým pani Ing. Veronike Špircovej, svojim kolegom učiteľom technickej výchovy Janke, Andrejke a Lukášovi, Májke zo ŠKD, pánovi Michalovi Poštekovi z údržby mesta a jeho pracovníkom, všetkým ostatným pedagógom, ktorí spolu so žiakmi pochopili, že prírode treba pomáhať, v neposlednej rade aj za odbornú a metodickú pomoc pani Ivanke Švaňovej, Alexandre Mihaldovej a pani Topoľskej  a za trpezlivosť v neľahkom zápase s finančným vysporiadaním projektu pani Jarke Matisovej.

PaedDr. Igor Drexler