Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc (IASL – Medzinárodná asociácia školského knihovníctva) – štvrtý októbrový pondelok bol vyhlásený Dr. Blanche Woollsovou, prezidentkou ...

Európsky deň jazykov

Z iniciatívy Rady Európy, Štrasburg, sa Európsky deň jazykov (EDJ) oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Jeho cieľom ...

Infovek

Navštívte stránky projektu Infovek tu

Národný projekt – Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety

Výchovno-vzdelávací proces na slovenských základných a stredných školách pozostáva z činností zameraných na rozvoj osobnosti, vedomostí a zručností žiakov s ohľadom na ich telesné ...

Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Národný projekt Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov realizuje MPC od 15. 10. 2009. Navštívte stránky MPC o projekte Profesijný a ...

Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho školstva

Špecifickými cieľmi projektu sú: modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, implementácia vybraných ...

Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove Kód ITMS: 26120130025 Operačný program: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ...

English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na ...

E-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania Aktivity projektu: Vytváranie úloh ...

Žijeme na Trojmedzi

Žijeme na Trojmezí – spoločný projekt so ZŠ Jablunkov Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicze s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov. ...