Trestnoprávna zodpovednosť a prejavy šikanovania

Na prelome januára a februára sa naši ôsmaci a deviataci  zúčastnili besied na tému Trestnoprávnej zodpovednosti a šikanovania.  V školskom prostredí dochádza k rôznym typom správania,  nie vždy je správanie spolužiakov vnímané pozitívne, a preto sa snažíme u žiakov pravidelne zvyšovať povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či iného rizikového správania.  Pod vedením p. Dolinayovej z Centra pedagogicko-psychologickej poradne v Kys. Novom Meste mohli žiaci diskutovať na túto aktuálnu problematiku a zároveň si vypočuť,  aké následky môže mať negatívne správanie v kolektíve. Napísali nám k tomu aj pár slov:

Tomáš a Lucka (8.B):Dnes nám vyučovanie spestrila pani psychologička z Centra pedagogicko-psychologickej poradne. Ozrejmila nám pojmy ako napr. šikana a kyberšikana. Všetci sme boli poučení o správaní sa v kolektíve. Vysvetlili sme si, že naše konanie môže byť niekedy nepríjemné ľudom okolo nás. Dozvedeli sme sa viac aj o trestnom stíhaní. Taktiež sme sa dozvedeli o nápravno-výchovných centrách. Pani psychologička nám porozprávala aj niektoré príbehy, s ktorými sa stretla. Bolo to veľmi zaujímavé a zároveň poučné.“

Sára a Vanesa (9.A): „Ďakujeme za zorganizovanú besedu, a že sme mohli byť jej súčasťou. Bola to zaujímavá  téma, z ktorej sme si zobrali dôležité informácie do života a ponaučili sa z chýb, ktoré na sociálnych sieťach nevedomky robíme. Okrem kyberšikany sme sa rozprávali aj o šikane fyzickej. Veľmi sa nám páčilo, že nám pani psychologička porozprávala aj veci zo života, na ktoré si máme dávať pozor.“

V prevencií negatívneho správania nezabúdame ani na našich mladších žiakov. V spolupráci s CPPPaP v KNM sa aj naši tretiaci mohli porozprávať o zaujímavých témach a zážitkovou metódou si prostredníctvom spoločných aktivít vyskúšali, ako sa dá dospieť k zlepšeniu  vzťahov v kolektíve.

Mgr. Viera Hmírová

(koordinátor prevencie)