Geografická olympiáda

V stredu 24.11.2021, sa na našej škole uskutočnil 50. ročník školského kola Geografickej
olympiády pre 5., 6.-7. a 8.- 9.ročník . Na rozdiel od predchádzajúcich školských kôl sa
tento uskutočnil namiesto písomnej formy, formou online.
Cieľom Geografickej olympiády je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako dôležitého
predmetu poznávania krajiny a prírody. Má prispieť k zvýšeniu a rozširovaniu geografických
vedomostí žiakov, ich praktických zručností v topografii, pri poznávaní a ochrane miestnej
krajiny.
Súťaž prebiehala online formou a spočívala vo vypracovaní testových úloh teoretickej
a praktickej časti. Každá správna vedomosť alebo zručnosť má hodnotu jedného bodu. Celý test
obsahoval úlohy spolu za 100 bodov .V druhej časti súťažiaci riešili úlohy zamerané na preverenie
zručnosti v práci s atlasom a mapou a na orientáciu v teréne s použitím pomôcok a atlasov. Celkový
čas na vypracovanie úloh bol pre všetkých súťažiacich 90 minút.
Záujem zapojiť sa do školského kola bol veľký, čo nás samozrejme veľmi teší. No z dôvodu
aktuálnej pandemickej situácie, bol počet súťažiacich obmedzený. Celkovo sa školského kola
zúčastnilo 50 žiakov.
Z 5. ročníka sa do súťaže zapojilo 16 žiakov, šiesteho a siedmeho ročníka 19 žiakov
a ôsmeho a deviateho ročníka 15 žiakov. Aby bol žiak úspešným riešiteľom, musel získať 55
bodov zo 100. Veľmi nás teší, že takmer všetci žiaci jednotlivých kategórií sa stali
úspešnými riešiteľmi. Do okresného kola však môžu postúpiť v každej kategórii len traja
súťažiaci. Našu školu budú dňa 5.02.2022 na okresnom kole reprezentovať títo žiaci:
5. ročník ( kategória G): E. Mičundová (5.D), K. Hvolková (5.D) a A. Pošteková (5.B)
6. – 7.ročník ( kategória F): M. Škulec (7.C), R. Brodek (7.B) a D. Zhan (6. A)
8. – 9. ročník ( kategória E): Adam Hruška ( 8.C), Ivan Martiška ( 8. B) a Zuzana Svrčková(9.C)
Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme za účasť, blahoželáme k úspešnému
zvládnutiu školského kola a postupujúcim žiakom prajeme veľa zdravia, entuziazmu
a predovšetkým veľa úspechov v okresnom kole GO.