Zápis žiakov do prvého ročníka

Poslušne hlásime, že v súlade s ustanovením § 20 ods. 3 mesto Kysucké Nové Mesto určilo Všeobecným záväzným nariadením č.15/2019 miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom je mesto. Vzhľadom na celosvetovú pandémiu a v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.3.2020 riaditelia škôl zabezpečia zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na školský rok 2020/2021 nasledovne:

Iba (?) osobne – bez účasti dieťaťa:

od 15. apríla do 17. apríla 2020 denne v čase od 13,00 hod. do 16,30 hod.

v hlavnej budove školy na Nábrežnej ulici.
V závažných prípadoch najmä zo zdravotných dôvodov po dohode školy so zákonným zástupcom je možné vykonať zápis aj v náhradnom termíne po 17. apríli 2020.

Na webovom sídle školy, vám ponúkame elektronickú podobu zapísaného lístka, ktorú po vyplnení vytlačte a prineste na zápis. Otázku, prečo škola nevyužije elektronickú formu zápisu, keď to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v tejto dobe odporúča, prosím neadresujte nám.

Pri osobnom zápise je potrebné dodržať všetky hygienicko-epidemiologické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero.

Zákonní zástupcovia si prinesú: občiansky preukaz, rodný list a preukaz poistenca dieťaťa.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenie výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade striedavej starostlivosti zákonní zástupcovia škole prinesú k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o jej ustanovení a zápisu sa zúčastnia obaja rodičia.

V prípade rozvedených rodičov zákonný zástupca škole prinesie k nahliadnutiu právoplatné súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

Pripomíname, že v zmysle § 20 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z.:

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole (?), ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka.

Tešíme sa na Vás.

Dokumenty na stiahnutie ohľadom zápisu prvákov :

1. Zápisný lístok do 1. ročníka