HODNOTENIE ŽIAKOV POČAS „ŠKOLY DOMA“

Hoci mnohé školy učia na diaľku ukážkovo, nie všade sa to darí na 100 %. Veľa rodičov a žiakov nemá doma rovnaké podmienky na vzdelávanie – či už ide o technické vybavenie, internet, vysvetlenie učiva či komunikáciu so školou alebo učiteľom.

Preto nová riaditeľka ŠPÚ Miroslava Hapalová s tímom pripravili nasledovné usmernenia. Cieľom je školám aj rodinám túto situáciu uľahčiť a pomôcť im to zvládnuť. Verím, že na školách, kde online vzdelávanie fungovalo na jednotku, bude tak isto fungovať aj naďalej. Tam, kde sa žiakov darí motivovať, zapojiť ich do vzdelávania a nadchnúť pre učivo, bude vyučovanie prebiehať tak ako doteraz.

Sme vo výnimočnej situácii a je potrebné zohľadniť to, že nie každý žiak má rovnaké podmienky na vzdelávanie doma. ŠPÚ zároveň neskôr zadefinuje kľúčový obsah učiva, ktorý by mal byť v nasledovných mesiacoch prebratý a učivo, ktoré možno presunúť do vyššieho ročníka, ak sa nestihne prebrať.

Tu sú niektoré z usmernení:


 Priebežné hodnotenie počas mimoriadnej situácie (zavretia škôl) sa robí slovne, nie formou známkovania
 Záverečné hodnotenie na vysvedčení môže byť známkou, slovne aj kombinovane
 Riaditeľ oznámi neznámkovanie predmetov, ktorých ciele nemožno počas zatvorenia škôl naplniť (výchovy)
 V prvom ročníku ZŠ prebehne priebežné aj záverečné hodnotenie slovne
 Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomiek (ale je to možné)
 V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak hodnotený známkou nedostatočný a nemôže opakovať ročník. Je však možné určiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania na diaľku. Žiaci, ktorí v 1. polroku dostali nedostatočnú aspoň z dvoch predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky


 Počas mimoriadnej situácie hodnotenie a klasifikácia žiaka nemôžu byť znížené iba na základe neplnenia požiadaviek vzdelávania na diaľku z objektívnych príčin (napr. žiak nemá techniku na to). Ak ale žiak zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vzdelávania (nespolupracoval, ignoroval zadania učiteľov), je možné určiť jeho preskúšanie (rovnako ako pri ZŠ)
 V rámci priebežného aj záverečného hodnotenia je možné využiť známky aj slovné hodnotenie (aj v rámci toho istého predmetu)
 Riaditeľ oznámi neznámkovanie predmetov, ktorých ciele nemožno počas zatvorenia škôl naplniť (laboratórne cvičenia, praktické predmety či výchovy)
 Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomiek (ale je to možné)
 Pri opakovaní ročníka platí to isté, čo pri ZŠ (preskúšanie alebo komisionálne skúšky za daných okolností)

Kompletné usmernenia nájdete tu: https://www.ucimenadialku.sk/usmernen…/hodnotenie-v-zs-a-ss/