Oznam pre žiakov deviatych ročníkov a ich rodičov ohľadom dovzdávania prihlášok na stredné školy.

Vzhľadom na priebeh školského roka a uzatvorenie škôl a školských zariadení, uvádzame niektoré aktuálne zmeny: Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 26. marca 2020: – prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať na riaditeľstvo základnej školy do 15. mája 2020; potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať; – riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020; – riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona do 28. apríla 2020; -prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania; -prijímacie skúšky do stredných škôl na školský rok 2020/2021 na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020, -prijímacie skúšky do stredných škôl na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania; -konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.