ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA DIAGNOSTIKA ŠKOLSKEJ ZRELOSTI A DIAGNOSTIKY PREDŠKOLÁKOV

 • KTO POSÚDI PRIPRAVENOSŤ NA VSTUP DO ŠKOLY:

Na jednej strane sú to samozrejme rodičia, ktorí vidia svoje dieťa a môžu vnímať jeho prednosti i rezervy. Pokiaľ sa však nad tým, čo by mal predškolák   vedieť a zvládnuť, zamýšľajú dostatočne včas, za obdobie od januára do augusta môžu toho spoločne v rámci prípravy urobiť veľmi veľa. 

Na druhej strane by rodičia mohli požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma. 

No v konečnom dôsledku je to detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť. Jeho závery musí potvrdiť i pediater.

 • ODKLAD PLNENIA POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY:

V posledných rokoch sa objavuje pomerne dosť detí, u ktorých odborníci či rodičia zvážia odklad školskej dochádzky. Zvyčajne sa za dôvody na odklad považujú tieto faktory:

 • dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi (treba individuálne posúdiť!)
 • má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety
 • nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu
 • nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu
 • nevie sa samostatne obliekať, obúvať, vyzliekať, nevie stolovať
 • nevie sa naučiť údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek)
 • nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie otázky
 • je neposedné, netrpezlivé
 • nemá záujem o kreslenie, písanie

Na posúdenie nutnosti odkladu slúži vyšetrenie v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Dieťa absolvuje psychologické testy a rozhovor so psychológom, na základe čoho môže psychológ rovno odporučiť odklad, alebo navrhne stimulačný program a ešte jedno vyšetrenie tesne pred nástupom do školy. Niekedy totiž v čase zápisu má dieťa drobný problém napríklad v grafomotorike a celkom postačí, pokiaľ sa s dieťaťom bude cielene pracovať na posilnení tejto zložky, resp. na odstránení problému. 

Samotný zápis na škole nenahrádza odbornú diagnostiku. testovanie školskej zrelosti niekde musíte požiadať, inde túto službu ponúkajú celoplošne, pre všetkých predškolákov. Viac informácií získate v CPPPaP, pod ktoré spadáte podľa trvalého bydliska, alebo podľa vlastného výberu.

Ak zákonný zástupca chce odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky, je povinný škole, kde bolo dieťa zapísané, doručiť tieto tri potvrdenia:

 1. písomnú žiadosť o odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky 
 2. písomné odporúčanie z CPPPaP alebo CŠPP, ktoré je evidované v sieti škôl a školských zariadení (nestačí klinický psychológ, klinický logopéd, DIALÓG a pod. – to sú kvalitné, ale zdravotnícke zariadenia)
 3. písomné odporúčanie od pediatra.
 • PREDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY:

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je postup rovnaký, ako pri žiadosti o odloženie povinnej školskej dochádzky.

Ak zákonný zástupca chce predčasné plnenie povinnej školskej dochádzky, je povinný škole, kde bolo dieťa zapísané, doručiť tieto tri potvrdenia:

 1. písomnú žiadosť o predčasné plnenia povinnej školskej dochádzky 
 2. písomné odporúčanie z CPPPaP alebo CŠPP, ktoré je evidované v sieti škôl a školských zariadení (nestačí klinický psychológ, klinický logopéd, DIALÓG a pod. – to sú kvalitné, ale zdravotnícke zariadenia)
 3. písomné odporúčanie od pediatra.

Želáme všetkým nádejným prváčikom, aby sa naplnili ich očakávania a škola bola pokračovaním úspešného naberania vedomostí….