E-TESTOVANIE JAR 2020 – NÚCEM pripravil elektronické testy na upevňovanie gramotností žiakov

V období  od 6. apríla do 27. mája 2020 budú v systéme e-Test prístupné školské elektronické testy z rôznych typov gramotností (čitateľská, matematická, prírodovedná, finančná, štatistická), z vyučovacích jazykov, matematikycudzích jazykov. Okrem toho sú pre žiakov pripravené aj vedomostno-zábavné testy.

Tieto testy majú možnosť školy využiť predovšetkým na priebežné opakovanie a upevňovanie učiva. Neodporúčame v tomto období na ich základe hodnotiť žiakov.

Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení daného testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test (NOVINKY) prístup k reportom s výsledkami žiakov a školy.

Aj školy, ktoré nemajú licencie, budú môcť požiadať o prístup do systému a okrem modulu pre učiteľské testovanie môžu využiť aj testy, ktoré v systéme NÚCEM ponúka pre školské e-testovania. Viac informácií a pokyny k prihlasovaniu nelicencovaných škôl nájdete TU (ziadost v .docx)

Odporúčané technické parametre nevyhnutné pre zabezpečenie bezproblémového priebehu e-testovaní a ďalšie súvisiace pokyny nájdete TU.

Všetky školy pozývame na účasť v e- testovaniach  JAR 2020!

E-testovania prebehnú v dvoch testovacích cykloch (apríl 2020, máj 2020).

Prihlasovanie na testovanie:

1. cyklus: 6. apríl – 30. apríl 2020
2. cyklus: 27. apríl – 27. máj 2020
Termín testovania pre všetky typy škôl:
1. cyklus: 6. apríl  – 30. apríl 2020
2. cyklus: 4. máj  – 27. máj 2020
Termín sprístupnenia výsledkov:
1. cyklus: 21. máj 2020
2. cyklus: 18. jún 2020

Prehľad testov pre 1. cyklus e-testovaní:

Súbory testovaní pre ZŠ:

ST_ZS_GRAM_JAR_2020
– 1 test z matematickej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test z čitateľskej gramotnosti pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)

ST_ZS_JAR_2020
– 1 test z matematiky pre žiakov 8. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov 7. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 minút)
– 1 test z anglického jazyka, úroveň A2 pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

Súbory testovaní pre SŠ:

ST_SS_GRAM_JAR_2020
– 1 test zo štatistickej gramotnosti pre žiakov 1. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (90 min.)
– 1 test z finančnej gramotnosti pre žiakov 2. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test z prírodovednej gramotnosti pre žiakov 3. a 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (80 min.)
– 1 test z čitateľskej gramotnosti SJL pre žiakov 1. až 4. ročníka SŠ s vyuč. jazykom slovenským (40 min.)
– 1 test z čitateľskej gramotnosti z MJL pre žiakov 2. a 3. ročníka SŠ s vyuč. jazykom maďarským (40 min.)

ST_SS_CJ_JAR_2020
– 1 test
z anglického jazyka, úroveň B1 pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií s vyuč. jazykom
slovenským aj maďarským (80 minút)
– 1 test z nemeckého jazyka, úroveň B1 – počúvanie pre žiakov 2. ročníka gymnázií a 3. ročníka SOŠ, SŠŠ a konzervatórií
s vyuč. jazykom slovenským aj maďarským (40 minút)
(Testy sú vhodné aj pre žiakov ekvivalentných ročníkov 8-ročných gymnázií.)

V systéme budú prístupné aj dva zábavno-vedomostné testy (každý na 30 min.) pre všetky ročníky 2.stupňa ZŠ a SŠ (ST_ZABAVNE_JAR_2020).

Anotácie testov
Testy pre ZŠ
Testy pre SŠ

Prehľad testov pre 2. cyklus e-testovaní:
Zverejníme do 22. apríla 2020

E-testovania JAR 2020– organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia

Pre siedmakov, ôsmakov, deviatakov a aj pre stredoškolákov, ktorí sa v tomto období vzdelávajú online, pripravil NÚCEM širokú ponuku elektronických testov. Testy sa zameriavajú na rôzne typy gramotností – čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú či štatistickú. Popri e-testoch z matematiky a slovenčiny pre žiakov na slovenských aj maďarských školách, si môžu žiaci zopakovať aj anglický a nemecký jazyk na zodpovedajúcej úrovni. V ponuke sú tiež vedomostno-zábavné úlohy. Cieľom týchto testov by malo byť zopakovanie učiva a upevňovanie medzipredmetových vzťahov a gramotností žiakov. Zároveň NÚCEM neodporúča, aby učitelia testy využívali na hodnotenie a známkovanie žiakov v tejto mimoriadne situácii. Systém e-Test je od apríla sprístupnený pre všetky školy.
Od 6. apríla do 27. mája 2020 umožní NÚCEM spolu s dodávateľom systému e-Test, spoločnosťou IBM Slovensko s. r. o., všetkým základným a stredným školám využívať databázu elektronických testov. Žiaci si môžu testy spustiť v domácom prostredí na počítačoch, notebookoch, prípadne na niektorých typoch tabletov.
Pripravená je široká ponuka jarných elektronických testovaní zameraná najmä na rôzne typy gramotností. Pre deviatakov na
základných školách sú pripravené testy na overenie matematickej a prírodovednej gramotnosti. Pre ôsmakov zasa testy z čitateľskej gramotnosti a matematiky. Žiaci ôsmeho aj deviateho ročníka si môžu overiť jazykové znalosti z anglického jazyka na úrovni A2. Siedmaci majú k dispozícii test zo slovenského jazyka a literatúry.
„Školám odporúčame, aby tieto testy využívali na zopakovanie a upevňovanie učiva. Tiež je to dobrá príležitosť na prehĺbenie medzipredmetových vzťahov, keďže v našej ponuke dominujú e-testy na rôzne typy gramotností,“ uviedla Romana Kanovská, riaditeľka NÚCEM. „Učiteľom neodporúčame, aby výsledky testov používali na známkovanie, či iné formy hodnotenia žiakov v tomto veľmi náročnom období. Ak sa testy využijú konštruktívne, môžu byť pre učiteľov dobrým nástrojom na zlepšovanie kompetencií žiakov,“ vysvetlila Kanovská.
Aj školy, ktoré nemajú licencie, môžu požiadať o prístup do systému e-Test a využiť moduly učiteľského testovania a školských e-testovaní, ktoré v systéme ponúka NÚCEM. Bližšie usmernenia súvisiace s ponukou jarných školských e-testovaní sú uvedené tu: http://www.etest.sk/e-testovanie-jar-2020/. Viac informácií učitelia nájdu na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania http://www.etest.sk/.