POZOR – dôležité oznámenie pre žiakov a rodičov – HODNOTENIE

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR

Oznamuje riaditeľ školy , že jednotlivé vyučovacie predmety sa budú na konci školského roka hodnotiť nasledovne:

  1. ročník  – hodnotenie žiakov  bude formou slovného hodnotenia a na základe odporúčania Ministerstva ŠVVaŠ SR  nebudeme  telesnú výchovu, výtvarnú výchovu a hudobnú výchovu hodnotiť.
  2. ročník – všetky vyučovacie predmety, okrem telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy sa budú hodnotiť slovom absolvoval / neabsolvoval. Spomínané výchovy sa hodnotiť nebudú
  3. ročník – predmety PVC (pracovné vyučovanie), HUV (hudobná výchova), VYV (výtvarná výchova), TSV  (telesná a športová výchova) sa hodnotiť nebudú. V predmetoch SJL, MAT, INF, PDA, VLA, ANJ budeme hodnotiť slovami  absolvoval/neabsolvoval.
  4. ročník – všetky predmety, okrem výchov (telesná, hudobná, výtvarná a pracovné vyučovanie) budeme hodnotiť slovami absolvoval / neabsolvoval

Na druhom stupni sa nebudú hodnotiť vôbec predmety technika, etická výchova, výtvarná výchova a telesná výchova. Klasifikáciou známkou sa budú hodnotiť predmety matematika, fyzika a biológia. Všetky ostatné predmety sa budú hodnotiť slovami absolvoval / neabsolvoval

Upozornenie pre žiakov a rodičov: Vyučujúci, so súhlasom riaditeľa školy,  môže nariadiť preskúšanie žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vzdelávania na diaľku  (nereagovali na online vyučovanie, nevypracovávali si zadané úlohy, nekomunikovali) komisionálne preskúšanie v čase po ukončení karantény