MDŠK 2018

Ako vlani, tak aj tento školský rok sa pani učiteľky anglického jazyka na našej škole zapojili do spoločného projektu s pani učiteľkami slovenského jazyka a na akcii pod názvom Deň školských knižníc, ktorá sa konala v pondelok 22. 10. sa spoločne snažili motivovať našich žiakov k čítaniu kníh.

Keďže čítanie kníh v angličtine je pre žiakov piateho ročníka nová skúsenosť, využili pani učiteľky Mgr. J. Madigarová Kubišová a Mgr. A. Ondrejášová toto dopoludnie na to, aby priblížili svojim žiakom prácu s anglickými textami.

Na hodinách s pani učiteľkou J. Madigarovou Kubišovou sa žiaci 5. A zaoberali s tromi krátkymi príbehmi: Bunty a Bubbly, The Story of Anansi, the spider People. Prostredníctvom týchto textov si precvičili svoje zručnosti v oblasti čítania a počúvania s porozumením, ozrejmili si ako pracovať so slovníkmi a učili sa robiť rozbor literárneho diela. Na poslednej hodine si precvičili získanie vedomostí cez Kahoot, zlepšovali si zručnosť práce s tabletami a zároveň si precvičovali gramatické vedomosti. Počas celého dňa si obohacovali slovnú zásobu, využili medzipredmetové vzťahy s biológiou a multikultúrnou výchovou. Technikou písania a kreslenia na textil si nakoniec vytvorili výsledné práce.

Pani učiteľka A. Ondrejášová si pre žiakov 5. B triedy vybrala text s názvom The School System in England and Wales. Na tomto texte si žiaci ukázali ako treba pracovať s anglickým textom. Naučili sa vyhľadávať nové slovíčka v slovníkoch, vysvetlili si základy fonetického a fonologického prepisu výslovnosti. Na posledných dvoch hodinách si vytvárali svoje vlastné anglicko – slovenské slovníky a boli informovaní o možnosti zapojenia sa do celoslovenskej súťaže pod názvom Môj slovník z reality. Celé dopoludnie následne ukončili video ukážkou z prostredia anglickej školy s komentárom v anglickom jazyku, prostredníctvom ktorej si mohli spojiť svoje teoretické predstavy s reálnymi obrazmi.

Naši starší žiaci zo 7. D triedy už vedia ako pracovať s anglickými textami, a preto využili tento deň na to, aby sa oboznámili s najvýznamnejším autorom Britskej literatúry, ktorého diela sú známe po celom svete s Williamom Shakespearom. Zaujali ich informácie o jeho živote, jeho dielach, ako aj o divadle the Globe, ktoré budú mať žiaci možnosť zazrieť v Londýne počas exkurzie v máji 2019.

Mgr. Adriána Ondrejášová