Šikana nie je hra

Každoročne sa naši piataci zúčastňujú  preventívneho programu Povedz hlasné Nie.  Tento školský rok sme uvítali  možnosť zapojiť našich žiakov aj do preventívneho programu Šikana nie je hra, ktorý je určený pre žiakov 4. ročníka.  Pri  jeho realizácii lektori CPPPaP z KNM využívali aktívne metódy učenia, ako napríklad hranie rolí , diskusiu so žiakmi, brainstorming a pod. Cieľom jednotlivých aktivít  bolo najmä odreagovanie sa, zníženie napätia, ale aj vzájomné spoznávanie sa, rozvoj spolupráce žiakov, či  stmelenie žiakov v triede.  Žiaci  mali možnosť pri aktivitách vyjadriť svoje pocity, ktoré zažívajú, ak ich niekto ignoruje.  Účelom tohto preventívneho programu je predchádzanie vzniku šikanovania,  prípadne iných nežiadúcich prejavov správania žiakov. Žiakom sa jednotlivé aktivity veľmi páčili. Ďakujeme pracovníčkam CPPPaP za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie opäť o rok.