Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

Mrazivé piatkové dopoludnie využili naši nadšenci anglického jazyka na druhom stupni na zmeranie svojich síl na školskom kole olympiády v anglickom jazyku.

Aby ich vzájomné súboje boli vyrovnané, hneď na úvod ich pani učiteľka E. Palicová rozdelila do dvoch skupín. V skupine 1A súťažili žiaci 6. a 7. ročníka a v skupine 1B žiaci, ktorí navštevujú 8. a  9. ročník.  Mladší žiaci sú asi odvážnejší, lebo ich spolu súťažilo až 20 kým v kategórii starších žiakov si svoje sily zmerali len deviati žiaci. Aby súťaženie prebiehalo spravodlivo, každý súťažiaci si ťahal číslo, pod ktorým vystupoval počas celej súťaže. Po oboznámení sa s pravidlami súťaže sa žiaci rozdelili do dvoch tried, v ktorých si overili svoje vedomosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením. Keďže ich písomný test vyčerpal mohli nabrať sily do ďalšieho súperenia opäť spoločne pri sladkej odmene a konverzácii počas čakania na ústnu časť súťaže. Druhé kolo olympiády preverilo ako sú súťažiaci schopní používať angličtinu pri vytváraní príbehu podľa obrázku. Toto kolo bolo niekedy aj nad ich sily a našli sa aj takí, ktorí odišli z bojiska ako porazení. O posúdenie komunikačnej úrovne sa postarali pani učiteľky anglického jazyka A. Ondrejášová a V. Hmírová. Okrem toho sa postarali aj o to, aby po sčítaní bodov ktoré súťažiaci získali v oboch kolách vybrali z každej kategórie štyroch najúspešnejších súťažiacich, ktorí postúpili do posledného kola. V tomto kole mali možnosť pri rozhovoroch vo dvojiciach predviesť svoje majstrovstvo vo vedení dialógov na danú tému. Body získané v poslednom kole a pripísané k bodom z predchádzajúcich dvoch kôl rozhodli o nasledovných umiestneniach:

Kategória 1A – 1. miesto Nikolas Tomaníček 7.A

  1. miesto Marián Herco 7.B
  2. miesto Júlia Várošová 6.C

Kategória 1B – 1. miesto Dominika Šteinigerová 9.A

  1. miesto Matúš Máca 9. A
  2. miesto Tatiana Ondrušová 9.B

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári. Prvé tri miesta boli odmenené diplomami a publikáciami v anglickom jazyku, ktoré im môžu byť nápomocné pri ďalšom sebavzdelávaní.

Pochvalu si určite zaslúži každý kto nabral odvahu prísť a ukázať čo vie. Všetkým súťažiacim želám veľa chuti do učenia a zdokonaľovania sa v anglickom jazyku.

Mgr. Adriána Ondrejášová