Žiaci 4.B v projekte LO – VE

Na našej škole prebieha už druhý medzinárodný projekt  spolufinancovaný programom Európskej Únie  Erazmus + , do ktorého sú zapojené nasledovné krajiny:  Česko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Chorvátsko a Slovensko.

Cieľom projektu je dostať žiakov počas vyučovacieho procesu  mimo triedu, napr. na školský dvor či záhradu a s mierou naučiť žiakov  využívať moderné technológie. Aj žiaci mojej triedy sa zúčastnili 13.2.2020 za priaznivého počasia ouddorovej vyučovacej hodiny. Precvičili sme si učivo z geometrie. Na naše aktivity sme využili chodník v školskom átriu. Vyzbrojení dlhými pravítkami, dreveným trojuholníkom rysovali sme štvoruholníky podľa zadaných rozmerov.

Na danú činnosť nadväzovala práca v triede. Žiaci rysovali do pracovných listov zmenšené geometrické útvary v mierke 1:50 a 1:20. Vypočítali sme ich obvody nielen v centimetroch, ale aj v iných jednotkách dĺžky.

Zmena prostredia sa žiakom páčila a stretla sa u nich s kladným ohlasom. Čakáme na jarné slniečko a určite sa v budúcnosti ešte podobná aktivita zopakuje.