Preventívny program „Šikana nie je hra“

V živote školákov sa okrem radostí môže vyskytnúť aj  veľké množstvo prekážok a problémov. Jedným z nepríjemných zážitkov môže pre nich byť aj  šikanovanie, s ktorým sa v dnešnej dobe možno stretnúť v rôznych formách. Uvedomujeme si, že prevencia je dôležitá, a aj preto sa naši štvrtáci v uplynulých dňoch zúčastnili v dvojhodinových blokoch preventívneho programu „Šikana nie je hra“, ktorý naša škola realizuje pravidelne v spolupráci s CPPPaP v KNM. Skúsené lektorky prostredníctvom interaktívnych hier žiakov naučili rozpoznať, čo je správne a čo nie, ale aj vyjadriť svoje pocity a názory.  Pri aktivitách zameraných na stmelenie kolektívu  rozvíjali vzájomnú spoluprácu a priateľstvo medzi deťmi. Aj takýmito aktivitami predchádzame vzniku šikanovania na škole.  Ďakujeme lektorkám za spoluprácu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Hmírová, V. (koordinátor prevencie)