Národný projekt – Elektronizácia vzdelávacieho systéme regionálneho školstva

Špecifickými cieľmi projektu sú: modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie, implementácia vybraných ...

Aktivizujúce metódy vo výchove

Názov Projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove Kód ITMS: 26120130025 Operačný program: Vzdelávanie Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond Prioritná os: 2. Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ...

English One – Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na ...

E-Testovanie – Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Kľúčový cieľ projektu: Vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných a stredných škôl do elektronického testovania Aktivity projektu: Vytváranie úloh ...

Žijeme na Trojmedzi

Žijeme na Trojmezí – spoločný projekt so ZŠ Jablunkov Lesní 190 a ZŠ H. Sienkiewicze s poľským vyučovacím jazykom Jablunkov. ...

Tenis do škôl

Základné informácie o projekte: https://www.stz.sk/tenis-do-skol Chcete sa zapojiť do projektu T e n i s   d o    š k ô l ...

Testovanie piatakov

Oznamujeme rodičom žiakov piateho ročníka, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo  Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným ...