Školské kolo OAJ

V priebehu predposledného novembrového týždňa sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku pod záštitou pani učiteliek ANJ Mgr. Ľ. Heľovej, Mgr. V. Kasajovej a Mgr. A. Ondrejášovej. Súťažiaci boli rozdelení do dvoch kategórii. V kategórii 1A súťažili  žiaci 5. až 7. ročníka a v kategórii 1B žiaci 8. a 9. ročníka. V písomne časti si žiaci si overili svoje vedomosti v oblasti slovnej zásoby, gramatiky, čítania a počúvania s porozumením. Po prvý krát si mohli počas školského kola otestovať svoje vedomosti formou online testu na svojej Edupage stránke. Hneď po uplynutí časovej dotácie a následnom odoslaní testu si tak mohli pozrieť svoj výsledok práce čo prispelo ku objektivite hodnotenia a žiaci mali okamžitú spätnú väzbu. Do druhého kola postúpili najúspešnejší súťažiaci v prvom kole. Počas tohto kola si vyskúšali svoje komunikačné schopnosti pri opise obrázka a tvorení dialógov. Súčty bodov, ktoré súťažiaci získali v oboch kolách rozhodli o nasledovných umiestneniach:

Kategória 1A –

  1. miesto: Andrej Chládek
  2. miesto: Peter Kekely
  3. miesto: Klaudia Halúsková

Kategória 1B –

  1. miesto: Dávid Kuba
  2. miesto: Alyssa Hercová
  3. miesto: Sofia Poláčková

Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých priečkach postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári. Pochvalu si určite zaslúži každý kto nabral odvahu sa zapojiť a ukázať čo vie. Všetci súťažiaci dostali sladkú odmenu a prvé tri miesta boli navyše odmenené diplomami a publikáciami v anglickom jazyku, ktoré im môžu byť nápomocné pri ďalšom sebavzdelávaní. Všetkým súťažiacim želáme veľa chuti do učenia a zdokonaľovania sa v anglickom jazyku.

Mgr. Adriána Ondrejášová