Zmluvy


Základná škola, Nábrežná ulica č.845, Kysucké Nové Mesto

Zmluvy

Dátum 1.zverejnenia 2.uzavretia 3.účinnosti 4.platnosti Zmluva Hodnota predmetu zmluvy v €      (ak je možné    ju určiť)

názov zmluvy /číselné označenie (ak je uvedené)

ZMLUVNÉ PLNENIE                                                                

1.Dodávateľ

2.Odberateľ

  1. 1.1.2011
  2. 13.12.2010
  3. 2.1.2011
  4. 31.12.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov

Nájomné za užívanie nebytových priestorov – učebňa

1. Základná škola Nábrežná ul. 845                 Nábrežná ul 845 , Kysucké Nové Mesto                       IČO 36142654

2. Metodicko-Pedagogické centrum   Ševčenková 11 , Bratislava                                  IČO 00164348

25 € /1 uč./1 deň
01.01.2011 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
01.01.2011 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
10.01.2011 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
28.04.2011 Zmluva o nájme bytu nájom bytu č.1 v ZŠ Nábrežná čs.845  v KNM, zapísaný na LV č.8743 525,68 / 1 rok + úhrada plnení
28.04.2011 Zmluva o nájme bytu nájom bytu č.2 v ZŠ Nábrežná čs.845  v KNM, zapísaný na LV č.8743 708,31 / 1 rok + úhrada plnení
13.05.2011 Nájomná zmluva Nájom parcely č.C KN 1576/28 v k.ú.KNM – pod tenisovú halu 1 € / rok
13.06.2011 Zmluva o zapožičaní zásobníkov č. 03/2011 zapožičanie zásobníkov a dávkovačov hygien.programu, tieto sa po období 1 roka  stanú vlastníctvom objednávateľa 79 ks á 1,80 €
01.07.2011 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr partnerom súhlas objednávateľa s vystavovaním a zasielaním elektr.faktúry za služby 0,00
31.08.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom miestnosti pre školský bufet 770,00
31.08.2011 Rámcova kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02.09.2011 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
05.09.2011 Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov zabezpečovanie mliečnych výrobkov v rámci programu “Školský mliečny program” prostredníctvom mliečnych automatov 0,00
16.09.2011 Dohoda o rzúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť č.3/2011 úhrada plnení spojených s užívaním priestorov školy pre krúžky CVČ 3 270,00
21.09.2011 Poistná zmluva o poistení majetku a zodpovednosti za škodu č.5720037247 poistenie hnuteľného majetku a elektroniky v budove ZŠ Nábrežná č.845 a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 1 708,00
14.11.2011 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o bezodplatnom prevode majetku štátu  zmluva o budúcej zmluve o bezodplatnom prevode výpočtovej techniky na ZŠ Nábrežná 0,00
15.11.2011 Zmluva o dielo č.010/2011 stavebné úpravy-opravy a údržba WC 15 188,56
07.12.2011 Dodatok č.1 k poistnej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu dopoistenie  elektroniky v  budove ZŠ na ul. Komenského 1163 1 797,00
28.12.2011 Dodatok č.2 k poistnej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu dopoistenie  elektroniky získanej z projektu  “Pre život, nie pre školu sa učíme…” 1 987,00
01.01.2012 Zmluva o zriadení a poskytovaní služieb  elektronických komunikácii  poskytovanie služieb elektronických komunikácií prostredníctvom káblových distribučných systémov 79,20 € / rok
01.01.2012 Kúpna zmluva Potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
01.02.2012 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu bezodplatný prevod výpočtovej techniky na ZŠ Nábrežná 16 248,00
17.02.2012 Zmluva o bezudplatnom prevode majetku štátu bezodplatný prevod výpočtovej techniky na ZŠ Nábrežná 1 473,60
02.03.2012 Zmluva o kúpe zariadenia nákup  mobilného telefónu 1,00
23.03.2012 Výpoveď zmluvy o pripojení zrušenie komunikačnej služby Internet 0,00
23.03.2012 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb služby pevnej linky a komunikačnej služby Internet v nižšej cene 12,99 € / 1 mesiac
02.04.2012 Darovacia zmluva darovanie kníh škole 235,55
21.05.2012 Dodatok k zmluve o zabezpečovaní mliečnych výrobkov zabezpečovanie mliečnych výrobkov v rámci programu “Školský mliečny program” prostredníctvom mliečnych automatov 0,00
21.06.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2012  PKR BB ZA 059 Úhrada plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 2,17 € /1 hod
30.06.2012 Darovacia zmluva č.32 finančný dar 500,00
01.08.2012 Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny dodávka silovej elektriny  pre odberné miesta 7215091,7215092,7215093,7215104,7215433 0,00
01.08.2012 Zmluva o dielo č.10762012 čipový systém pre školskú jedáleň 1 329,72
13.08.2012 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
31.08.2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov nájom miestnosti pre školský bufet 770,00
02. 09. 2012 Kúpno predajná zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02. 09. 2012 Kúpno predajná zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02. 09. 2012 Kúpna zmluva č.F200/2012  potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02. 09. 2012 Zmluva o podmienkach predaja potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02. 09. 2012 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
02. 09. 2012 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
10.09.2012 Darovacia zmluva č.2011/3157-036142654 darovanie výpočtovej techniky a softwaru 4 413,76
10.09.2012 Kúpna zmluva čerstvé ovocie, ovocné šťavy pre ŠJ 0,00
10.09.2012 Kúpna zmluva pekárenské výrobky pre ŠJ 0,00
10.09.2012 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
10.09.2012 Kúpna zmluva č.1258/2012 potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
15.09.2012 Dohoda o rozúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť č.3 2012 úhrada plnení spojených s užívaním nebytových priestorov pre krúžky CVČ 3 250,00
01.12.2012 Zmluva o prevádzke serveru internetovej aplikácie služby webhostingu, služby technickej správy internetovej aplikácie 103,20
30.12.2012 Zmluva o poskytovaní služieb č.268/2012 aplikačné programové vybavenie KORWIN 15,60 € / 1 mesiac
01.01.2013 Kolektívna zmluva  Kolektívna zmluva ZŠ Nábrežná K.N.Mesto 0,00
08.01.2013 Zmluva o pedagogickej praxi č.08/2013/FPV vykonávanie pedagogickej praxe študentov Falulty prír.vied UMB v BB 0,66 € / 1 hodina praxe
15.3.2013 Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy na dodácku školského ovocia pre rok 2013/2014  dodávka školského ovocia 0,00
22.3.2013 Dodatok č.1 k zmluve o náje nebytových priestorov č.2012 PKR BB ZA 059 Úhrada nájmu a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 7,50 € /1 hod
29.04.2013 Kúpna zmluva Potravinársky tovar pre ŠJ 0,00
06.05.2013 Zmluva o poskytnutí finančeného daru Finančný dar škole na projekt “Najstaršie dejiny Slovenska” 163,80 €
23.05.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2013 Úhrada nájomného a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 7,50 € / 1 hod
30.05.2013 Zmluva o dodávke vody , odvádzaní odpadových vôd – zrušenie precentuálneho delenia zmluvy Dodávka vody, odvádzanie odpadových vôd 0,00
13.06.2013 Zmluva o pedagogickej prax 2013i Vykonávanie pedagogickej praxi študentov 0,66 € / 1 hod. praxe
18.07.2013 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácií projektu č.986/2013 Zabezpečenie účasti školy v Projekte spočívajúcom v testovaí žiakov 0,00
18.07.2013 Zmluva o spolupráci Dodávka ovocia v rámci programu školské ovocie 0,00 €
07.08.2013 Darovacia zmluva č.ZA36142654 Darovanie didaktickej techniky škole 2059,57 €
30.08.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom miestností pre školský bufet 770,00 €
03.09.2013 Zmluva o dielo Oprava sociálnych zariadení v budove školy na Komenského ulici 14.997,96 €
13.09.2013 Dohoda o rozúčtovaní nákladov za poskytnuté priestory na záujmovú činnosť č.3/2013  úhrada plnení spojených s užívaním nebytových priestorov pre krúžky CVČ 3060,00 €
27.9.2013 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 460,90 €
1.10.2013 Zmluva o dodacích a obchodných podmienkach potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
15.10.2013 Zmluva o poskytnutí finančeného daru Finančný dar škole na projekt “Najstaršie dejiny Slovenska” 163,80 €
30.10.2013 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 421,28 €
12.11.2013 Dodatok č.1 k darovacej zmluve č.ZA36142654 darovanie didaktickej techniky škole 935,34 €
29.11.2013 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 434,69 €
13.12.2013 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 201,84 €
16.12.2013 Zmluva o účastí na projekte a zapožičaní didaktickej techniky Účasť školy v projekte “Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelá-vacie procesy”, zapožičanie didakt.techniky 0,00 €
17.12.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2013 MAT BB ZA 108 Úhrada plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 5 – 6 € /1 hod
30.12.2013 Dodatok č.1 k kolektívnej zmluve dodatok k platnej kolektívnej zmluve 0,00 €
20.1.2014 Zmluva o dielo Realizácia výchovných koncertov pre žiakov školy 1 050,00 €
22.1.2014 Zmluva o dielo č.1 /2014 Oprava vodovodnej prípojky školy 19 763,80 €
29.1.2014 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.1.2014 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.1.2014 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.1.2014 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.1.2014 Rámcová kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.01.2014 Všeobecné obchodné podmienky potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
29.01.2014 Kúpna zmluva potravinársky tovar pre ŠJ 0,00 €
19.2.2014 Dodatok č.2 k darovacej zmluve č.ZA 361142654 darovanie didaktickej techniky škole 935,34 €
18.3.2014 Kúpna zmluva dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v rámci programu “Školské mlieko” 0,00 €
14.4.2014 Zmluva o spolupráci dodávka ovocia v rámci programu “Školské ovocie” 0,00 €
15.4.2014 Dodatok č.1 k zmluve o bezodplatnom prevode majetku štátu  č.2011 PKR GR Z 140 zmena podmienok využívania techniky učebne kontinuálneho vzdelávania pre účely ostatných národných projektov 0,00 €
13.5.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov Úhrada nájomného a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 7,50 € / 1 hod.
19.5.2014 Dodatok č.1 k zmluve  č.2013 PKR BB ZA 017 Úhrada nájomného a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 7,50 € / 1 hod.
11.6.2014 Zmluva o výpožičke Výpožička didaktickej techniky 0,00 €
29.8.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov
nájom miestnosti pre školský bufet 790,00 €
4.9.2014 Zmluva o účasti na projekte č.23219/26120130025 Účasť vychovávateľky na vzdelávaní 0,00 €
8.9.2014 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci zo dňa 14.4.2014 dodávka ovocia v rámci programu “Školské ovocie” 0,00 €
12.9.2014 Zmluva 1/2014 o výpožičke nebytových priestorov a úhrade prevádzkových nákladov na záujmovú činnosť úhrada plnení spojených s užívaním nebytových priestorov pre krúžky CVČ  1 485,00 €
7.10.2014 Dodatok č.4 k poistej zmluve o poistení majetku a zodpovednosti za škodu dopoistenie  elektroniky získanej z projektu  “Aktivizujúce metódy vo výchove” 2 009,00 €
17.10.2014 Kúpno predajná zmluva Kúpno-predajná zmluva 0,00 €
31.10.2014 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 372,02 €
5.11.2014 Zmluva o dielo č.01/0511/2014 Oprava elektroinštalácie školy – budova Komenského 8 760,00 €
13.11.2014 Dodatok č.1 k zmluve o účasti na projekte č.23219/26120130025 Bezodplatný prevod didaktickej techniky na ZŠ Nábrežná KNM 1381,29 €
28.11.2014 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 372,02 €
12.12.2014 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 186,01 €
12.12.2014 Dodatok č.2 k zmluve č.2013 PKR BB ZA 017 Úhrada nájomného a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 7,50 € /1 hod
17.12.2014 Zmluva o dielo  výmena cirkulačného potrubia TÚV                                    v suteréne školy 1719,20 €
22.12.2014 Dodatky k zmluvám o dodávke a distribúcii elektriny dodávka silovej elektriny pre odberné miesta 7215091,7215092,7215093,7215104,7215433 00,0 €
 26.1.2015 Zmluva o pedagogickej praxi vykonávanie pedagogickej praxe študentov Falulty prírodných vied UMB v BB  0,66 € / 1 hod
 23.2.2015 Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpatkov č.20150133  odvoz biologického odpadu zo ŠJ 00,0 €
 9.3.2015 Zmluva o pedagogickej praxi č.056/308 2015 FF SO vykonávanie pedagogickej praxe študentov Falulty humanitných vied UMB v BB 0,66 € / 1 hod
9.3.2015 Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Uskutočnenie divadelného predstavenia v anglickom jazyku 2,20 € / žiaka
24.3.2015 Kúpna zmluva Externý pevný disk HDD 2,5″ M3 1TB 55,80 €
10.4.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 2015 AMV BB ZA 03  Úhrada nájomného a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov 15 € / 1 hod
29.4.2015 Kúpna zmluva z 20155769 Soľ tabletovaná do umývačky riadu 36 €
29.4.2015 Kúpna zmluva z 20155777  Umývací prostriedok do umývačky riadu 288 €
29.4.2015 Kúpna zmluva z 20155779  Oplachovací prostriedok do umývačky riadu  96 €
30.4.2015 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 279,02 €
12.5.2015 Zmluva o spolupráci dodávka ovocia v rámci programu “Školské ovocie” 0 €
20.5.2015 Darovacia zmluva Darovanie 20 ks počítačových zostáv 0 €
20.5.2015 Zmluva o dielo Zabezpečenie prepravy PC zostáv z Darmstadt, Nemecko do KNM, Slovensko 1186,43 €
29.5.2015 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 279,02€
1.6.2015 Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu č.586/2015 zabezpečenie účasti školy v Projekte spočívajúcom v testovaní žiakov 0 €
16.6.2015 Zmluva o dodávke didaktických 2015 MPC ANG BB ZA 376 Didaktické prostriedky na vyučovanie anglického jazyka 2.132,28 €
10.7.2015 Kúpna zmluva z 201515070 Učebnice anglického jazyka pre 3.,4.,5.ročník 2398 €
11.7.2015 Kúpna zmluva z 201515070 Automatický zmäkčovač vody pre konvektomat, servisná údržba konvektomatu 385 €
16.7.2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.622/2015 Licencia “Škola” – 1 ks, licencia “Žiak – školský+učiteľský test” – 11 ks 2756,40 €
31.3.2016

 

30.8.2015

 

Zmluva o spolupráci

 

Zmluva o nájme nebytových priestorov

dodávka ovocia v rámci programu “školské ovocie”

 

Nájom miestnosti pre školský bufet

0€

 

790 €

30.8.2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom miestnosti pre školský bufet 790 €
01.01.2017 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve Nájom za umiestnenie reklamného zariadenia 199,16€ / rok
27.01.2017 Zmluva o pedagogickej praxi č.047/509/316-2017-FF-ŠO Vykonávanie pedagogickej praxe študentov Fylozifickej fakulty UMB v BB 0,66€ / 1 hod. praxe
31.01.2017 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 190,18€
03.02.2017 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti č.3  Práca evidovaného nezamestnaného v školskej knižnici 0,00 €
08.02.2017 Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č.2400316789 úrazové poistenie aktivač.pracovníka v školskej knižnici 16,10€
10.02.2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Úhrada nájmu a plnení spojených s užívaním nebytových priestorov – učebňa KV 30,00€
28.02.2017 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 190,18€
31.03.2017 Darovacia zmluva Finančný dar škole na projekt “Školské ovocie” 95,09€
05.05.2017 Zmluva o dielo Oprava strešného plášta budov ZŠ Nábrežná 24 968,26€
22.05.2017 Zmluva o spolupráci / kúpna zmluva Dodávka školského ovocia 0,00€
26.05.2017 Servisná a meriálová  zmluva nákup multifunkčného zariadenia, servisné služby, dodávka spotrebného materiálu pre Minolta bizhub 227 1 699,56€
09.06.2017 Dohoda o refundácii prostriedkov na športové vybavenie refundácia nákladov na nákup športových potrieb na telesnú výchovu 29,95€
16.06.2017 Zmluva o poskytnutí grantu č.2017-1-SK01-KA101-035174 Grant v rámci programu Erasmus+ na pobyt 3 učiteliek  v zahraničí 6 635,00€
1.3.2017 Zmluva o poskytovaní služieb Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov 350 / rok
10.4.2018 Zmluva o dielo Oprava strechy – hlavná budova ZŠ Nábrežná 16978,25
11.4.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu č.ZO/2018A13710-1 Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby + vypracovanie, aktualizácia dokumentácie podľa GDPR 50,40/mesiac

 

 

Zmluvy

Zmluva
Dátum

1.zverejnenia 2.uzavretia 3.účinnosti 4.platnosti

názov zmluvy / číselné označenie (ak je uvedené)

Zmluvné plnenie

1.Dodávateľ

 

2.Odberateľ

Hodnota predmetu     zmluvy v € (ak je možné    ju určiť)
1.     01.01.2011
2.     13.12.2010
3.     02.01.2011
4.     31.12.2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájomné za užívanie nebytových priestorov – učebňa
1.     Základná škola Nábrežná ul. 845 Nábrežná ul 845 , Kysucké Nové Mesto
IČO 36142654
2.     Metodicko-Pedagogické centrum
Ševčenková 11 , Bratislava
IČO 00164348
25 € /1 uč./1 deň
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby
1.     Základná škola Nábrežná ul. 845 Nábrežná ul 845 , Kysucké Nové Mesto
IČO 36142654