Environmentálne dopoludnie u štvrtákov

Každoročne si v apríli pripomíname Deň Zeme a v týchto jarných dňoch upratujeme súkromné i verejné priestranstvá po zime. Viac ako inokedy si všímame čierne skládky odpadu, ktoré nezodpovední občania i napriek zákazu vytvárajú vo voľnej prírode.  Ochrana životného prostredia znamená starostlivosť o celý rad prírodných zdrojov – rastliny, živočíchy, vzduch, vodu i pôdu. Je to celosvetový problém, no každý môže začať už doma. Životné prostredie podmieňuje existenciu organizmov na Zemi, vrátane človeka. V rukách každého jednotlivca je sila – pozitívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia, ale aj deštrukčná sila – zničiť všetko pekné okolo seba a život v akejkoľvek jeho podobe. Životné prostredie a človek ako jedinec v ňom predstavujú jeden systém a jeden celok, aj keď mnohí z nás na to zabúdajú. Zachovanie prírody sa zabezpečuje ochranou a šetrným využívaním prírodných zdrojov.

Tejto téme sme sa venovali  so štvrtákmi i v rámci školy celé jedno dopoludnie. Žiakom sme problematiku priblížili s ohľadom na ich skúsenosti a vedomostnú úroveň. Zamerali sme sa na praktickú činnosť, akou je správna separácia odpadu, využívanie druhotných surovín, slušné správanie v lese, manipulácia s ohňom v prírode a možné hospodárske škody. Žiaci si prezreli  niekoľko videií o necitlivých zásahoch človeka do prírody a ich následkoch. Niektorí žiaci v závere dopoludnia zberali odpadky v blízkosti školy, iní pracovali na vytváraní plagátov s environmentálnou problematikou.  Aj takouto činnosťou chce škola správne formovať povedomie a zodpovedné správanie svojich žiakov.  PaedDr. Jarmila Michelová, tr. uč. 4.A tr.