Ľudské práva očami detí – súťaž tried

Ľudské práva sú spoločné všetkým ľudským bytostiam. Bez nich by ľudia strácali dôstojnosť a nemohli by sa vyvíjať. Aj keď sú ľudia rôzni, ich základné životné potreby sú rovnaké. Pri príležitosti  prijatia Deklarácie práv dieťaťa Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov 20. novembra 1989, školský parlament pod záštitou riaditeľa školy, vyhlásil súťaž o najpútavejšiu nástenku venovanú práve tejto téme. Zapojilo sa do nej 14 triednych kolektívov. Vo štvrtok 26. novembra komisia zložená z pána riaditeľa, pani učiteliek Kultanovej a Ochodničanovej, ako aj zástupcu školského parlamentu Frederiky Andellovej, posudzovala kreativitu a výpovednú myšlienku násteniek. Každý člen hodnotil samostatne na bodovej stupnici od jedného po desať bodov. Do finále sa dostali triedy 9.A, 8.B, 4.A, 7.B a 6.C.

My už víťaza poznáme a vy ho poznáte už tiež. Víťaznou triedou a finančnú odmenu na predvianočnú besiedku získala trieda 4.A :

Zanechať odpoveď