Na hodinách geografie

Geografia je prírodovedný predmet, ktorý učí žiakov poznávať jedinečnosť našej  planéty Zem. Pomáha im pochopiť podstatu javov a procesov, ktoré na Zemi prebiehajú a uvedomiť si princípy, na ktorých je postavená existencia života. Dôležitou úlohou  je, aby  si  žiaci uvedomili, že pochopenie javov na  Zemi, pomáha  ľuďom využívať jej bohatstvo vo svoj prospech a zároveň ju aj chrániť

              Vzhľadom na nárast  globálnych problémov, ktoré vyplývajú z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosť ako reagovať na zmeny  v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. Každé miesto na Zemi je osobité, od iných sa odlišuje typickým podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, ale aj obyvateľmi s vlastným jazykom, kultúrou a spôsobom života.

               Tieto osobitosti sa žiaci učia spoznávať nielen prácou s mapou, rôznymi prezentáciami, projektovým vyučovaním, čítaním o mnohých zaujímavých miestach na Zemi, ale aj vlastnou skúsenosťou a  poznávaním na exkurziách. Veľmi milé a zaujímavé sú hodiny,na ktorých žiaci z vlastnej iniciatívy, prácou , šikovnosťou ,výtvarnými, technickými schopnosťami,  pripravia pre svojich spolužiakov zaujímavé projekty. Nebolo tomu inak ani v triede 5.B,v ktorej žiaci vytvorili vskutku krásne makety sopiek, na ktorých imitovali sopečný výbuch a zemetrasenie. Pri svojich prezentáciách si vyskúšali vedomosti aj z informatiky a tiež z chémie – veď pripraviť sopečný výbuch , to si vyžaduje chemický pokus. Posúďte sami: